Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ ép phun

Được đăng lên bởi tranquangnang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4/27/2010

CHƯƠNG 6
GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ
ÉP PHUN
PGS.TS. Thái Thị Thu hà

4/27/2010

PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ
C6 CÔNG NGHỆ PHUN ÉP

1

1.LỊCH SỬ
John Hyatt là người đầu tiên sáng chế ra máy ép phun đầu tiên
và năm 1872. sau đó dã được chế tạo ở châu âu vào năm
1920s. VÀo năm 1951, William H. Willert đã phát minh ra máy
dùng trục vít đầu tiên nhằm tạo quá trình cấp dòng nhựa liên
tục.)

Tôi cũng đã phát minh ra cách tổng hợp
đầu tiên về vật liệu,Celluloid,
Và nó đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp
chất dẻo , bao gồm công nghiệp ép phun.

John Hyatt
4/27/2010

Tôi đã phát minh ra thiết bị cho phép ép
Phun liên tục nó áp dùng cho quá trình ép thổi
nhanh và dể dàng .
PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ
C6 CÔNG NGHỆ PHUN ÉP

William2 Willert

2.MỤC ĐÍCH
z
z

z

Tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao,
Mang lại lợi nhuận lớn bằng cách giảm chu
kỳ sản suất
Thực hiện việc cân đối giữa chất lượng và
giá thành

4/27/2010

PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ
C6 CÔNG NGHỆ PHUN ÉP

3

1

4/27/2010

3.ƯU ĐIỂM
Sản phẩm hình dáng phức tạp và tiết tiện ngang thay đổi
kích thước sản phẩm từ ∼ 50 g) up tới o ∼ 25 kg
Dung sai sản phẩm nhỏ, bề mặt có thể có hoa văn, hình
dạng sắc nét, khuôn có thể chứa nhiều lòng khuôn
Khả năng lặp lại của quá trình cao
Giá thành thấp khi sản lượng là hàng khối
Hầu hết các vật liệu nhựa nhiệt dẻo và một số nhựa nhiệt
rắn có thể sử dụng được
Khả năng tự động hóa cao, thời gian chu kỳ ∼10 đến 30
giây, hầu như không cần nguyên công gia công tinh
4/27/2010

4

PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ
C6 CÔNG NGHỆ PHUN ÉP

4.NHƯỢC ĐIỂM
Giá máy và khuôn cao
Lượng phế liệu lớn
Chỉ có tính kinh tế khi sản lượng lớn
Mức độ cạnh tranh cao
Kích thước của sản phẩm bị giới hạn

4/27/2010

5

PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ
C6 CÔNG NGHỆ PHUN ÉP

5.QUÁ TRÌNH SẢN SUẤT
Thiết kế sản phẩm

Thiết bị

4/27/2010

Khuôn

Vật liệu

PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ
C6 CÔNG NGHỆ PHUN ÉP

6

2

4/27/2010

6.THẾ NÀO LÀ CÔNG NGHỆ ÉP PHUN
•

z

Là quá trình ép nhựa nóng chảy vào khuôn để tạo hình
dạng mong muốn. Khi nhựa nóng chảy đông đặc nó sẽ có
hình dạng của lòng khuôn và sau đó được đẩy ra khỏi
khuôn.
“ ép phun là quá trình mà vật liệu nhựa nhiệt dẻo được
gia nhiệt cho đến khi ở trạng thái lỏng và sau đó được
chuyển dưới một áp suất ( Phun ) vào lòng khuônvà
sau đó được làm nguội trong khuôn cho đến khi nó lại
trở lại trạng thái đông đặc một lần nữa và có hình dạng
của lòng khuôn.”

4/27/2010

PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ
C6 CÔNG NGHỆ PHUN ÉP

7

6.THẾ NÀO LÀ CÔNG NGHỆ ÉP PHUN

4/27/2010

PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ
C6 CÔNG NGHỆ PHUN ÉP...
4/27/2010
1
CH
ƯƠ
NG 6
GI
I THI
U CÔNG NGH
ÉP PHUN
PGS.TS. Thái Th Thu hà
4/27/2010 1PGS.TS THÁI TH THU HÀ
C6 CÔNG NGH PHUN ÉP
1.LCH S
John Hyatt người đầutiênsángchế ra máy ép phun đầutiên
năm 1872. sau đódãđượcchế to châu âu vào năm
1920s. VÀo năm 1951, William H. Willert đã phát minh ra máy
dùng trcvít đầutiênnhmto quá trình cp dòng nha liên
tc.)
Tôi cũng đã phát minh ra cách tng hp
đầu tiên v vt liu,Celluloid,
Và nó đóng vai trò quan trng trong công nghip
cht do , bao gm công nghip ép phun.
John Hyatt
William Willert
Tôi đã phát minh ra thiết b cho phép ép
Phun liên tc nó áp dùng cho quá trình ép thi
nhanh và d dàng .
4/27/2010
2
PGS.TS THÁI TH THU HÀ
C6 CÔNG NGH
PHUN ÉP
2.MC ĐÍCH
z To ra các sn phm có cht lượng cao,
z Mang li li nhun ln bng cách gim chu
k sn sut
z Thc hin vic cân đối gia cht lượng và
giá thành
4/27/2010
3
PGS.TS THÁI TH THU HÀ
C6 CÔNG NGH
PHUN ÉP
Công nghệ ép phun - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ ép phun - Người đăng: tranquangnang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Công nghệ ép phun 9 10 991