Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ Frame Relay

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1504 lần   |   Lượt tải: 1 lần
FRAME-RELAY 1
CÖNG NGHÏÅ FRAME-RELAY
Trong giai àoaån cuöåc caách maång vïì cöng nghïå thöng tin vaâ viïîn thöng
àang diïîn ra hiïån nay, coá rêët nhiïìu phûúng thûác àaä àûúåc àûa ra thaão
luêån vaâ thûã nghiïåm àïí xêy dûång nïìn taãng maång lûúái cung cêëp caác dõch
vuå truyïìn söë liïåu. Theo xu thïë chung, têët caã caác dõch vuå thoaåi vaâ phi
thoaåi dêìn dêìn seä tiïën túái àûúåc sûã duång trïn nïìn cuãa maång thöng tin
bùng röång tñch húåp IBCN (Integrated Broadband Communacation
Network). Trïn cú súã maång IBCN, ngoaâi caác dõch vuå truyïìn thöëng vïì
thoaåi vaâ truyïìn söë liïåu coân coá thïí cung cêëp rêët nhiïìu dõch vuå liïn quan
túái hònh aãnh àöång vaâ dõch vuå tûâ xa nhû: truyïìn hònh chêët lûúång cao,
höåi thaão truyïìn hònh, thû viïån video, àaâo taåo taåi nhaâ, video theo yïu
cêìu (video on demand),...
Quaá trònh tiïën túái maång IBCN hiïån taåi coá thïí xem nhû coá hai con
àûúâng: Hûúáng thûá nhêët laâ tûâ caác maång àiïån thoaåi tiïën túái xêy dûång
maång söë àa dõch vuå tñch húåp ISDN (Integrated Service Digital
Network) röìi tiïën túái BISDN hay IBCN. Hûúáng thûá hai laâ tûâ caác maång
phi thoaåi tûác laâ caác maång truyïìn söë liïåu tiïën túái xêy dûång caác maång
chuyïín khung (Frame-Relay) röìi maång truyïìn dêîn khöng àöìng böå
ATM (Asynchronous Transfer Mode) àïí laâm nïìn taãng cho IBCN.
Hiïån nay, úã Viïåt Nam múái coá maång truyïìn söë liïåu chuyïín maåch goái
theo tiïu chuêín X.25 àang àûúåc khai thaác. Maång truyïìn söë liïåu theo
cöng nghïå chuyïín maåch goái chó coá thïí phuåc vuå cho caác nhu cêìu truyïìn
söë liïåu töëc àöå thêëp (töëi àa túái 128 Kbps) nhûng noá coá tñnh an toaân cao,
khùæc phuåc àûúåc caác yïëu àiïím cuãa möåt maång truyïìn dêîn chêët lûúång
keám. Vúái caác cöng nghïå truyïìn dêîn hiïån nay, vêën àïì nêng cêëp chêët
lûúång caác àûúâng truyïìn dêîn khöng coân quaá phûác taåp nhû trûúác kia. Vò
vêåy, chuáng ta coân coá thïí choån hûúáng phaát triïín laâ xêy dûång maång
truyïìn söë liïåu theo cöng nghïå Frame-relay vaâ tiïën túái cöng nghïå ATM.
Mùåt khaác, vúái sûå phaát triïín cuãa cöng nghïå thöng tin, nhu cêìu kïët nöëi
caác maång LAN (Local Area Network) vúái nhau hay noái töíng quaát hún
laâ nhu cêìu thiïët lêåp maång truyïìn söë liïåu riïng vúái thöng lûúång cao trïn
Công nghệ Frame Relay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ Frame Relay - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Công nghệ Frame Relay 9 10 813