Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ gia công bằng áp lực

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHA
À
N 2
COÂNG NGHEÄ GIA COÂNG BAÈNG AÙP LÖÏC
Chöông 1. Khaùi nieäm veà gia coâng kim loaïi
baèng aùp löïc
.
Chöông 2. Nung noùng kim loaïi ñeå gia coâng
aùp löïc.
Chöông 3. Caùn vaø keùo.
Chöông 4. Reøn töï do vaø reøn khuoân.
Chöông 5. Daäp taám.
Công nghệ gia công bằng áp lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ gia công bằng áp lực - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Công nghệ gia công bằng áp lực 9 10 995