Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ gia công CNC

Được đăng lên bởi Đỗ Nhật Minh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CNC
I.

Lịch sử phát triển công nghệ gia công CNC

Từ năm 1807 Joseph M. Jacquard đã sử dụng các bìa đục lỗ để điều khiển máy dệt.
Năm 1947 John Parsons của công ty Pasrons có trụ sở ở Traverse City, Michigan
(Mỹ) bắt đầu thí nghiệm ý tưởng sử dụng những dữ liệu đường cong ba chiều để
điều khiển máy công cụ gia công một số bộ phận phức tạp của máy bay.
Tháng 6 năm 1949 Parsons đã liên kết với phòng thí nghiệm Servomechanisms (cơ
cấu bám) của Viện công nghệ Masachuset (Massachusetts Insutute of Technology MIT) nhằm phát triển máy tự động điều khiển số mà kết quả là vào năm 1952 đã
chế tạo thành công máy tự động điều khiển số đầu tiên, máy phay trục đứng
Cincinnati Hydrotel.
Năm 1959 triển lãm máy công cụ tại Pari trưng bày những máy NC đầu tiên trên
thế giới. Thông tin điều khiển (chương trình gia công chi tiết) của những máy này
được ghi trên bìa đục lỗ. Mãi khoảng giữa thập kỷ 60, máy NC mới được sản xuất
và sử dụng trong công nghiệp.
Sự xuất hiện IC (1959), LSI (1965), vi xử lý (1974) và các tiến bộ kỹ thuật về lưu
trữ và xử lý số liệu đã làm nên cuộc cách mạng trong kỹ thuật điều khiển số máy
công cụ. Các bộ điều khiển số trên máy công cụ được tích hợp thêm máy tính và
thuật ngữ CNC (viết tắt của Computer Numerical Control) được sử dụng từ đầu
thập kỷ 70.
Ngày nay, thuật ngữ CNC đã trở thành một khái niệm để nói đến một công nghệ
gia công tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử.

Các giai đoạn phát triển của máy CNC và CAD/CAM
II.

Các đặc tính nổi bật của công nghệ gia công CNC:
- Chính xác và đồng nhất: Thực hiện được các nguyên công gia công các
chi tiết có hình dáng phức tạp với độ chính xác cao và sản phẩm tạo có
chất lượng đồng nhất mà các máy truyền thống không thể nào đạt được.
- Nâng cao năng suất: nhà chế tạo đã giảm đến mức tối đa hành trình chạy
không của máy, tăng tốc độ chạy dao nhanh, cắt gọt tự động liên tục với
tốc độ cắt cao, giảm số lần gá đặt và số công nhân vận hành máy dã làm
cho năng suất của máy nâng lên khá cao.
- An toàn: Đảm bảo an toàn cho người vận hành vì con người sẽ không thể
can thiệp vào quá trình gia công khi máy đang chạy.
- Dễ quản lý: Chương trình gia công có thể lưu trữ, chỉnh sửa và gọi ra bất
cứ lúc nào nhờ sử dụng máy tính, không cần nhiều giấy tờ.

III. Các yếu tố cơ bản của công nghệ CNC
1. Technoware:
a. Cấu trúc chung của máy CNC

1.1. Hệ thống điều khiển CNC
Hệ điều khiển là thành phần trung tâm của máy công cụ. Nó điều khiển quá
trình chuyển động, vị trí của các thành ph...

 
 !"#$%&'%$()*
+,-./0*(.1*2234%*(5%%
678 9*:*;%)<*=2>>"%)=? %&$
%&'%$(0%0@*A @BC*D/( (
E,-,."%F'G*3H%I*;%)J3%6K
L 8/M%)0)*6****N"(O
8P**%$(*Q@%&'%$AR'G*S"R3R,TU
G*D*R0(*Q@%&'%$A:*%F5((*C
4%%*%V(*"
+,T,*%$"(0*D%.%*= R(>(+4:*%F*F
*G%H%0*%%&'%$6=K*!%0%*%G*8/>(R(
=W%*F !"#%'S%>*B'XE5(+4H%=WSYL*
3R*0%)
JQYL*%)46,T,85ZJ6,ET853%Y"<6,-83R*%G @'7*B*3&"=
*>3RY"<A"%)"RF@D*'7*B*%&'%$A(
04 @%&'%$A*F(0=W*;W*F(*;3R
*B*>4+463%G**9*/Computer Numerical Control8=W*:
*B'X
+R((5*B*>4+4*2*R@*'%%)$1%G@*0)
%0*Q@?Q*W%[/(*;%)*
Công nghệ gia công CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ gia công CNC - Người đăng: Đỗ Nhật Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Công nghệ gia công CNC 9 10 484