Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ gia công trên máy CNC

Được đăng lên bởi Nguyễn Thế Vinh
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 4805 lần   |   Lượt tải: 10 lần
LÅÌI NOÏI ÂÁÖU
Våïi sæû phaït triãøn khäng ngæìng cuía caïc thaình tæûu Khoa hoüc - Cäng
nghãû, âàûc biãût laì lénh væûc âiãöu khiãøn säú vaì tin hoüc âaî cho pheïp caïc nhaì Chãú
taûo maïy æïng duûng vaìo maïy càõt kim loaûi caïc hãû thäúng âiãöu khiãøn ngaìy caìng tin
cáûy hån våïi täúc âäü xæî lyï nhanh hån vaì giaï thaình haû hån. Váún âãö taìi chênh
khäng coìn laì váún âãö âaïng quan tám cuía caïc nhaì doanh nghiãûp khi mua sàõm
maïy cäng cuû âiãöu khiãøn theo chæång trçnh säú, ngay caí caïc doang nghiãûp loaûi
væìa vaì nhoí cuîng âãöu coï thãø tæû trang bë âæåüc.
Âãø coï thãø giuïp cho sinh viãn ngaình chãú taûo maïy coï thãø nàõm bàõt âæåüc
cäng nghãû måïi naìy, chuïng täi xin giåïi thiãûu táûp taìi liãûu CÄNG NGHÃÛ GIA
CÄNG TRÃN MAÏY CNC âãø táút caí caïc baûn âoüc tham khaío vaì æïng duûng.
Våïi muûc âêch cáön âaût âæåüc laì sinh viãn tæû mçnh coï thãø thæûc hiãûn âæåüc
caïc cäng viãûc tæì viãûc láûp chæång trçnh cho âãún thæûc hiãûn viãûc gia cäng thæûc
tãú trãn caïc maïy CNC. Do váûy maì näüi dung bao quaït cuía táûp taìi liãûu naìy laì
trçnh baìy mäüt caïch coï hãû thäúng caïc váún âãö cå baín nháút mang tênh æïng duûng
vãö cäng nghãû gia cäng trãn maïy âiãöu khiãøn theo chæång trçnh säú trãn cå såí
cuía nhiãöu taìi liãûu tham khaío trong vaì ngoaìi næåïc cuìng våïi nhæîng kinh
nghiãûm têch luyî âæåüc qua quaï trçnh thæûc tãú gia cäng trãn caïc maïy CNC åí taûi
phoìng thê nghiãûm Saín xuáút tæû âäüng cuía khoa Cå khê.
Táûp taìi liãûu naìy âæåüc chia laìm 7 chæång, trong âoï caïc chæång 2 vaì 3
trçnh baìy täøng quaït caïc váún âãö vãö maïy CNC liãn quan våïi quaï trçnh gia cäng.
Chæång 4 giåïi thiãûu caïc hçnh thæïc láûp trçnh vaì ngän ngæî láûp trçnh. Âãø coï thãø
khai thaïc täút vaì hiãûu quaí caïc maïy CNC hiãûn coï, âiãöu træåïc tiãn sinh viãn cáön
phaíi coï nhæîng khaïi niãûm cå baín nháút vãö láûp trçnh gia cäng bàòng ngän ngæî
maïy nãn chuí yãúu trong pháön naìy giåïi thiãûu vaì giaíi thêch yï nghéa cuía caïc chæïc
nàng G code, M code vaì mäüt säú âëa chè âæåüc duìng khi láûp trçnh. Chæång 5
trçnh baìy mäüt säú chu trçnh gia cäng trãn hai hãû âiãöu khiãön FANUC vaì FAGOR.
Âãø baûn âoüc coï thãø æïng duûng âæåüc ngay vaìo trong thæûc tãú, trong pháön naìy
trçnh baìy thãm mäüt säú vê duû âaî âæåüc thæûc hiãûn gia cäng trãn maïy. Chæång 6
laì mäüt chæång ráút quan troüng vç noï væìa mang tênh cå baín vãö màût lyï thuyãút vãö
baín cháút cuía quaï trçnh taûo hçnh khi gia cäng trãn maïy CNC laûi væìa mang tênh
æïng duûng ráút cuû thãø. Chæång 7...
1
ÌI NOÏI ÂÁÖU
ïi sæû phaït triãøn khäng ngæìng cuía caïc thaình tæûu Khoa hoüc - Cäng
nghãû, âàûc biãût laì lénh væûc âiãöu khiãøn säú vaì tin hoüc âaî cho pheïp caïc nhaì Chãú
taûo maïy æïng duûng vaìo maïy càõt kim loaûi caïc hãû thäúng âiãöu khiãøn ngaìy caìng tin
cáûy hån våïi täúc âäüî lyï nhanh hån vaì giaï thaình haû hån. Váún âãö taìi chênh
khäng coìn laìún âãö âaïng quan tám cuía caïc nhaì doanh nghiãûp khi mua sàõm
maïy cäng cuû âiãöu khiãøn theo chæång trçnh säú, ngay caí caïc doang nghiãûp loaûi
væìa vaì nhoí cuîng âãöu coï thãøû trang bë âæåüc.
Âãø coï thãø giuïp cho sinh viãn ngaình chãú taûo maïy coï thãøõ
m bàõt âæåüc
cäng nghãûïi naìy, chuïng täi xin giåïi thiãûu táûp taìi liãûu CÄNG NGHÃÛ GIA
CÄNG TRÃN MAÏY CNC âãøút caí caïc baûn âoüc tham khaío vaì æïng duûng.
ïi muûc âêch cáön âaût âæåüc laì sinh viãn tæû mçnh coï thãø thæûc hiãûn âæåüc
caïc cäng viãûc tæì viãûc láûp chæång trçnh cho âãún thæûc hiãûn viãûc gia cäng thæûc
ú trãn caïc maïy CNC. Doûy maìüi dung bao quaït cuía táûp taìi liãûu naìy laì
trçnh baìy mäüt caïch coïû thäúng caïc váún âãö cå baín nháút mang tênh æïng duûng
vãö cäng nghãû gia cäng trãn maïy âiãöu khiãøn theo chæång trçnh säú trãn cå såí
cuía nhiãöu taìi liãûu tham khaío trong vaì ngoaìi næåïc cuìng våïi nhæîng kinh
nghiãûm têch luyî
âæåüc qua quaï trçnh thæûc tãú gia cäng trãn caïc maïy CNC åí taûi
phoìng thê nghiãûm Saín xuáút tæû âäüng cuía khoa Cå khê.
ûp taìi liãûu naìy âæåüc chia laìm 7 chæång, trong âoï caïc chæång 2 vaì 3
trçnh baìy täøng quaït caïc váún âãöö maïy CNC liãn quan våïi quaï trçnh gia cäng.
Chæång 4 giåïi thiãûu caïc hçnh thæïc láûp trçnh vaì ngän ngæîûp trçnh. Âãø coï thãø
khai thaïc täút vaì hiãûu quaí caïc maïy CNC hiãûn coï, âiãöu træåïc tiãn sinh viãn cáön
phaíi coï nhæîng khaïi nûm cå baín nháút vãöûp trçnh gia cäng bàòng ngän ngæî
maïy nãn chuíúu trong pháön naìy giåïi thiãûu vaì giaíi thêch yï nghéa cuía caïc chæïc
nàng G code, M code vaìüt säú âëa chè âæåüc duìng khi láûp trçnh. Chæång 5
trçnh baìy mäüt säú chu trçnh gia cäng trãn hai hãû
âiãöu khiãön FANUC vaì FAGOR.
Âãø baûn âoüc coï thãø æïng duûng âæåüc ngay vaìo trong thæûc tãú, trong pháön naìy
trçnh baìy thãm mäüt säú vê duû âaî âæåüc thæûc hiãûn gia cäng trãn maïy. Chæång 6
laìüt chæång ráút quan troüng vç noïìa mang tênh cå baín vãöût lyï thuyãút vãö
baín cháút cuía quaï trçnh taûo hçnh khi gia cäng trãn maïy CNC laûi væìa mang tênh
æïng duûng ráút cuû thãø. Chæång 7 laì chæång náng cao daình cho sinh viãn tham
khaío sau naìy khi cäng taïc taûi caïc doanh nghiãûp coï caïc maïy CNC.
Công nghệ gia công trên máy CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ gia công trên máy CNC - Người đăng: Nguyễn Thế Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Công nghệ gia công trên máy CNC 9 10 103