Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ hàn

Được đăng lên bởi Đặng Đình Rin
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 927 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHN 3: COÂNG NGHEÄ HAØN
Chöông1
Chöông2
Chöông3
Chöông4
Chöông5
Chöông6
Chöông7
CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ COÂNG NGHEÄ HAØN
HAØN H QUANG TAY
HAØN H QUANG TÖÏ ÑOÄNG VAØ BAÙN TÖÏ ÑOÄNG
HAØN ÑIEÄN TIEÁP XUÙC
HAØN V CAÉT BAÈNG KHÍÙ
HAØN VY(HAØN BAÈNG HÔÏP KIM TRUNG GIAN)
BIEÁN DAÏNG,ÖÙNG SUAÁT, KHUYEÁT TT KHI HAØN
Công nghệ hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ hàn - Người đăng: Đặng Đình Rin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Công nghệ hàn 9 10 889