Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ hàn

Được đăng lên bởi Binh Nguyen
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gi¸o tr×nh: c«ng nghÖ hµn

Hµn vµ c¾t kim lo¹i
Ch−¬ng 1:

Kh¸i niÖm chung

1.1. Thùc chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh hµn
1.1.1. Thùc chÊt cña qu¸ tr×nh hµn
Hµn lµ ph−¬ng ph¸p nèi hai hay nhiÒu chi tiÕt kim lo¹i thµnh mét mµ kh«ng
thÓ th¸o rêi ®−îc b»ng c¸ch nung nãng chóng t¹i vïng tiÕp xóc ®Õn tr¹ng th¸i nãng
ch¶y hay dÎo, sau ®ã kh«ng dïng ¸p lùc hoÆc dïng ¸p lùc ®Ó Ðp chi tiÕt hµn dÝnh chÆt
víi nhau.
Khi hµn nãng ch¶y, kim lo¹i bÞ nãng ch¶y, sau ®ã kÕt tinh hoµn toµn t¹o thµnh
mèi hµn.
Khi hµn ¸p lùc, kim lo¹i ®−îc nung ®Õn tr¹ng th¸i dÎo, sau ®ã ®−îc Ðp ®Ó t¹o
nªn mèi liªn kÕt kim lo¹i vµ t¨ng kh¶ n¨ng thÈm thÊu, khÕch t¸n cña c¸c phÇn tö vËt
chÊt gi÷a hai mÆt chi tiÕt cÇn hµn lµm cho c¸c chi tiÕt liªn kÕt chÆt víi nhau t¹o thµnh
mèi hµn.
1.1.2. §Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh hµn
- TiÕt kiÖm kim lo¹i: so víi t¸n ri vª tiÕt kiÖm tõ 10÷20 %, so víi ph−¬ng ph¸p ®óc
cã thÓ tiÕt kiÖm ®−îc tõ 30÷50 % l−îng kim lo¹i ...
- Gi¶m ®−îc thêi gian vµ gi¸ thµnh chÕ t¹o kÕt cÊu nh− dÇm, giµn, khung v.v...
- Cã thÓ t¹o ®−îc c¸c kÕt cÊu nhÑ nh−ng kh¶ n¨ng chÞu lùc cao.
- §é bÒn vµ ®é kÝn cña mèi hµn lín.
- Cã thÓ hµn ®−îc hai kim lo¹i cã tÝnh chÊt kh¸c nhau.
- ThiÕt bÞ hµn ®¬n gi¶n, vèn ®Çu t− kh«ng cao.
- Trong kÕt cÊu hµn tån t¹i øng suÊt nhiÖt lín, nªn vËt hµn dÔ bÞ biÕn d¹ng vµ cong
vªnh.
- Tæ chøc kim lo¹i gÇn mèi hµn bÞ dßn nªn kÕt cÊu hµn chÞu xung lùc kÐm.
Hµn ®−îc sö dông réng r·i ®Ó t¹o ph«i trong tÊt c· c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n,
®Æc biÖt trong ngµnh chÕ t¹o m¸y, chÕ t¹o c¸c kÕt cÊu d¹ng khung, giµn trong x©y
dùng, cÇu ®−êng, c¸c b×nh chøa trong c«ng nghiÖp.
1.2. Ph©n lo¹i c¸c ph−¬ng ph¸p hµn
1.2.1.Theo tr¹ng th¸i hµn
a. Hµn nãng ch¶y:
Hµn hå quang, hµn khÝ, hµn ®iÖn xØ, hµn b»ng tia ®iÖn tö, hµn b»ng tia laze, hµn
plasma ... Khi hµn nãng ch¶y, kim lo¹i mÐp hµn ®−îc nung ®Õn tr¹ng th¸i nãng ch¶y
kÕt hîp víi kim lo¹i bæ sung tõ ngoµi vµo ®iÒn ®Çy khe hë gi÷a hai chi tiÕt hµn, sau ®ã
®«ng ®Æc t¹o ra mèi hµn.
b. Hµn ¸p lùc
Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa - 2006

1

Gi¸o tr×nh: c«ng nghÖ hµn

Hµn tiÕp xóc, hµn ma s¸t, hµn næ, hµn siªu ©m, hµn khÝ Ðp, hµn cao tÇn, hµn
khuÕch t¸n ... Khi hµn b»ng ¸p lùc kim lo¹i ë vïng mÐp hµn ®−îc nung nãng ®Õn
tr¹ng th¸i dÎo sau ®ã hai chi tiÕt ®−îc Ðp l¹i víi lùc Ðp ®ñ lín, t¹o ra mèi hµn.
c. Hµn nhiÖt
Hµn nhiÖt lµ sö dông nhiÖt cña c¸c ph¶n øng hãa häc ph¸t nhiÖt ®Ó nung kim lo¹i
mÐp hµn ®Õn tr¹ng th¸i nãng ch¶y ®ång thêi kÕt hîp víi lùc Ðp ®Ó t¹o ra mèi hµn
1.2.2. Theo n¨ng l−îng sö dông
a. §iÖn n¨ng: Hµn hå quang, hµn ®iÖn tiÕp xóc ...
b....
Gi¸o tr×nh: c«ng nghÖ hµn
Trêng ®¹i häc b¸ch khoa - 2006
1
Hµn vµ c¾t kim lo¹i
Ch¬ng 1: Kh¸i niÖm chung
1.1. Thùc chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh hµn
1.1.1. Thùc chÊt cña qu¸ tr×nh hµn
Hµn lµ ph¬ng ph¸p nèi hai hay nhiÒu chi tiÕt kim lo¹i thµnh mét mµ kh«ng
thÓ th¸o rêi ®îc b»ng c¸ch nung nãng chóng t¹i vïng tiÕp xóc ®Õn tr¹ng th¸i nãng
ch¶y hay dÎo, sau ®ã kh«ng dïng ¸p lùc hoÆc dïng ¸p lùc ®Ó Ðp chi tiÕt hµn dÝnh chÆt
víi nhau.
Khi hµn nãng ch¶y, kim lo¹i bÞ nãng ch¶y, sau ®ã kÕt tinh hoµn toµn t¹o thµnh
mèi hµn.
Khi hµn ¸p lùc, kim lo¹i ®îc nung ®Õn tr¹ng th¸i dÎo, sau ®ã ®îc Ðp ®Ó t¹o
nªn mèi liªn kÕt kim lo¹i vµ t¨ng kh¶ n¨ng thÈm thÊu, khÕch t¸n cña c¸c phÇn tö vËt
chÊt gi÷a hai mÆt chi tiÕt cÇn hµn lµm cho c¸c chi tiÕt liªn kÕt chÆt víi nhau t¹o thµnh
mèi hµn.
1.1.2. §Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh hµn
- TiÕt kiÖm kim lo¹i: so víi t¸n ri vª tiÕt kiÖm tõ 10÷20 %, so víi ph¬ng ph¸p ®óc
cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc tõ 30÷50 % lîng kim lo¹i ...
- Gi¶m ®îc thêi gian vµ gi¸ thµnh chÕ t¹o kÕt cÊu nh dÇm, giµn, khung v.v...
- Cã thÓ t¹o ®îc c¸c kÕt cÊu nhÑ nhng kh¶ n¨ng chÞu lùc cao.
- §é bÒn vµ ®é kÝn cña mèi hµn lín.
- Cã thÓ hµn ®îc hai kim lo¹i cã tÝnh chÊt kh¸c nhau.
- ThiÕt bÞ hµn ®¬n gi¶n, vèn ®Çu t kh«ng cao.
- Trong kÕt cÊu hµn tån t¹i øng suÊt nhiÖt lín, nªn vËt hµn dÔ bÞ biÕn d¹ng vµ cong
vªnh.
- Tæ chøc kim lo¹i gÇn mèi hµn bÞ dßn nªn kÕt cÊu hµn chÞu xung lùc kÐm.
Hµn ®îc sö dông réng r·i ®Ó t¹o ph«i trong tÊt c· c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n,
®Æc biÖt trong ngµnh chÕ t¹o m¸y, chÕ t¹o c¸c kÕt cÊu d¹ng khung, giµn trong x©y
dùng, cÇu ®êng, c¸c b×nh chøa trong c«ng nghiÖp.
1.2. Ph©n lo¹i c¸c ph¬ng ph¸p hµn
1.2.1.Theo tr¹ng th¸i hµn
a. Hµn nãng ch¶y:
Hµn hå quang, hµn khÝ, hµn ®iÖn xØ, hµn b»ng tia ®iÖn tö, hµn b»ng tia laze, hµn
plasma ... Khi hµn nãng ch¶y, kim lo¹i mÐp hµn ®îc nung ®Õn tr¹ng th¸i nãng ch¶y
kÕt hîp víi kim lo¹i bæ sung tõ ngoµi vµo ®iÒn ®Çy khe hë gi÷a hai chi tiÕt hµn, sau ®ã
®«ng ®Æc t¹o ra mèi hµn.
b. Hµn ¸p lùc
công nghệ hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ hàn - Người đăng: Binh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
công nghệ hàn 9 10 860