Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ hàn áp lực

Được đăng lên bởi nvkhd1989
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 7941 lần   |   Lượt tải: 21 lần
CÔNG NGHỆ HÀN ĐIỆN TIẾP XÚC
_Trang: 3_

CHƯƠNG I
KHÁI NIỆM CHUNG
1.1. Các từ khóa:
Số hiệu theo ISO 4063:

Resistance welding.

21: Hàn tiếp xúc điểm:

Spot welding – RP;

22: Hàn tiếp xúc đường:

Seam welding – RR;

23: Hàn tiếp xúc điện cực giả:

Projection welding – RB;

24: Hàn tiếp xúc đối đầu nóng chảy:

Flash welding – RA;

25: Hàn tiếp xúc đối đầu điện trở:

Butt welding – RPS;

29: Các quá trình hàn tiếp xúc khác:

Other resistance welding processes.

- Normal weld:

Hàn thông thường;

- Tack weld:

Hàn gián đoạn;

- Travelling roll:

Hàn có bánh di động;

- Overlapped weld:

Hàn chồng;

- Mash weld:

Hàn chéo mép;

- Butt weld with foil:

Hàn giáp mối với lá kim loại;

- Overlapped with wire electrode:

Hàn chồng với với điện dây;

- Preheating:

Nung nóng sơ bộ;

- Sheet thickness:

Chiều dày tấm;

- Projection diameter:

Đường kính cực giả;

- Welding current:

Dòng hàn;

- Welding time:

Thời gian hàn;

- Upper arm:

Cần phía trên;

- Lower arm:

Cần phía dưới;

- Tranformer welding:

Biến áp hàn;

- Primary tranformer:

Cuộn sơ cấp của biến áp;

- Secondary of tranformer:

Cuộn thứ cấp của biến áp;

- Tap switch:

Công tắc đổi nối;

- Weld control:

Tủ điều khiển;

- Joining part:

Chi tiết hàn;

Tài liệu lưu hành nội bộ - Chưa hiệu chỉnh

CÔNG NGHỆ HÀN ĐIỆN TIẾP XÚC
_Trang: 4_

- Clamping jaws:

Các má kẹp chi tiết;

- Clamping towers:

Các thân má kẹp;

- Platent:

Băng trượt;

- Surface resistance:

Điện trở tiếp xúc;

- Electrode force:

Lực ép của điện cực.

1.2. khái niệm về hàn điện tiếp xúc:
1.2.1. Thực chất, đặc điểm và ứng dụng:
a. Thực chất:
Hàn điện tiếp xúc là một dạng hàn áp lực, dùng dòng điện có cường độ
lớn đi qua chỗ tiếp xúc giữa các chi tiết hàn để sinh ra nhiệt lượng nung nóng
vùng hàn đến trạng thái chảy hoặc dẻo, sau đó sử dụng lực ép thích hợp để ép
các bề mặt tiếp xúc lại với nhau tạo thành mối hàn.
Khi có dòng điện lớn đi qua, bề mặt tiếp xúc giữa các chi tiết được nung
nóng lên rất nhanh do điện trở tiếp xúc giữa chúng lớn hơn điện trở của các chi
tiết, nhiệt lượng sinh ra tại chỗ tiếp xúc sẽ tỷ lệ thuận với điện trở tiếp xúc, với
bình phương của cường độ dòng điện và tỷ lệ thuận với thời gian dòng điện
chạy qua chi tiết.
Q = 0,24.I2.R.t
Khi bề mặt tiếp xúc của các chi tiết được nung nóng, dưới tác dụng của
lực ép, các ngu...
CÔNG NGHỆ HÀN ĐIỆN TIẾP XÚC
CHƯƠNG I
KHÁI NIỆM CHUNG
1.1. Các từ khóa:
Số hiệu theo ISO 4063: Resistance welding.
21: Hàn tiếp xúc điểm: Spot welding – RP;
22: Hàn tiếp xúc đường: Seam welding – RR;
23: Hàn tiếp xúc điện cực giả: Projection welding – RB;
24: Hàn tiếp xúc đối đầu nóng chảy: Flash welding – RA;
25: Hàn tiếp xúc đối đầu điện trở: Butt welding – RPS;
29: Các quá trình hàn tiếp xúc khác: Other resistance welding processes.
- Normal weld: Hàn thông thường;
- Tack weld: Hàn gián đoạn;
- Travelling roll: Hàn có bánh di động;
- Overlapped weld: Hàn chồng;
- Mash weld: Hàn chéo mép;
- Butt weld with foil: Hàn giáp mối với lá kim loại;
- Overlapped with wire electrode: Hàn chồng với với điện dây;
- Preheating: Nung nóng sơ bộ;
- Sheet thickness: Chiều dày tấm;
- Projection diameter: Đường kính cực giả;
- Welding current: Dòng hàn;
- Welding time: Thời gian hàn;
- Upper arm: Cần phía trên;
- Lower arm: Cần phía dưới;
- Tranformer welding: Biến áp hàn;
- Primary tranformer: Cuộn sơ cấp của biến áp;
- Secondary of tranformer: Cuộn thứ cấp của biến áp;
- Tap switch: Công tắc đổi nối;
- Weld control: Tủ điều khiển;
- Joining part: Chi tiết hàn;
Tài liệu lưu hành nội bộ - Chưa hiệu chỉnh
_Trang: 3_
công nghệ hàn áp lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ hàn áp lực - Người đăng: nvkhd1989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
công nghệ hàn áp lực 9 10 126