Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ HÀN MIG - MAG

Được đăng lên bởi victory2812
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 5075 lần   |   Lượt tải: 32 lần
CÔNG NGHỆ HÀN MIG - MAG

HÀN MIG - MAG
1. Khái niệm chung
Phương pháp này có tên gọi là hàn hồ quang kim loại trong môi trường
khí bảo vệ. Hoặc tên thông dụng là hàn dây, hàn CO2. tên gọi quốc tế là
GMAW (Gas Metal Arc Welding).
Các thuật ngữ:
MIG (Metal inert gas): khí "trơ" sử dụng khi hàn thép hợp kim và kim loại màu.
MAG (Metal active gas): khí "hoạt hóa" khi hàn thép thường, thép hợp kim
thấp.
Khí trơ : Chủ yếu là Argon hoặc Hélium (khí dùng pha trộn thêm).
Khí hoạt hóa : Thường là (CO2) ,hoặc Argon có trộn thêm Oxy (O2) , đôi khi
Hydro(H2).
Khí hoạt hóa là khí CO2 hoặc khí trộn có chỉ số oxy hóa lớn hơn 2 .

GMAW sử dụng hồ quang được thiết lập giữa dây điện cực nóng chảy
và được cấp tự động vào chi tiết hàn. Hồ quang này sẽ được bảo vệ bằng
dòng khí trơ hoặc khí có tính khử. Sự cháy của hồ quang được duy trì nhờ
các hiệu chỉnh đặc tính điện của hồ quang. Chiều dài hồ quang và cường độ
dòng điện hàn được duy trì tự động trong khi tốc độ hàn và góc điện cực
được duy trì bởi thợ hàn.
Ba bộ phận kiểm soát quá trình hàn
− Súng hàn và cáp hàn
− Thiết bị cấp dây
− Nguồn điện hàn
Súng hàn và cáp hàn đảm nhiệm vai trò cung cấp khí bảo vệ cho vùng
hàn, dẫn hướng dây điện cực từ bộ phận cấp dây đến ống tiếp điện (contact
tip) trên súng hàn, dẫn điện từ nguồn điện hàn đến súng hàn. Khi nhấn công
tắc trên súng hàn, khí, dòng điện hàn và dây hàn đồng thời được khởi động,
Created by Đặng Trung Dũng

-1-

CÔNG NGHỆ HÀN MIG - MAG

hồ quang được mồi và duy trì tự động. Bộ phận cấp dây cùng với bộ nguồn sẽ
phối hợp các đặc tính với nhau để hiệu chỉnh tự động chiều dài hồ quang và
dòng điện hàn. Sự hiệu chỉnh này thực hiện được là nhờ sử sụng bộ nguồn
áp không đổi (CV) phối hợp với bộ cấp dây tốc độ không đổi.
GMAW có thể được thực hiện bán tự động hoặc tự động. Ngày nay
chúng được sử dụng rộng rãi cho các công việc hàn nhờ vào ưu điểm:
− Năng suất cao
− Giá thành thấp
− Năng lượng hàn thấp, ít biến dạng nhiệt
− Hàn được hầu hết các kim loại
− Dễ tự động hóa

2. Sự chuyển dịch kim loại trong quá trình hàn MIG-MAG
Chuyển dịch ngắn mạch (Short Circuiting Transfer) :
Cường độ trung bình : 50 đến 150 A.
Bề dày chi tiết : 0,5 đến 2 mm.
Trong kiểu chuyển dịch này năng lượng hàn có trị số thấp nhất, do
dòng hàn và điện áp hồ quang tương đối thấp. Sự chuyển dịch diễn ra nhờ
các chu kỳ ngắn mạch liên tục giữa điện cực và vũng chảy. Đặc tính volt –
ampe của nguồn điện hàn đóng vai trò quan trọng cho kiểu chuyển dịch này.
Vì năng lượng hàn thấp, nên độ ngấu cạn cần chú ý đặc biệ...
CÔNG NGH HÀN MIG - MAG
Created by Đặng Trung Dũng - 1 -
HÀN MIG - MAG
1. Khái nim chung
Phương pháp này tên gi hàn h quang kim loi trong môi trường
khí bo v. Hoc tên thông dng hàn dây, hàn CO
2
. tên gi quc tế
GMAW (Gas Metal Arc Welding).
Các thut ng:
MIG (Metal inert gas): khí "trơ" s dng khi hàn thép hp kim và kim loi màu.
MAG (Metal active gas): khí "hot hóa" khi hàn thép thường, thép hp kim
thp.
Khí trơ : Ch yếu là Argon hoc lium (khí dùng pha trn thêm).
Khí hot hóa : Thường (CO
2
) ,hoc Argon trn thêm Oxy (O
2
) , đôi khi
Hydro(H
2
).
Khí hot hóa là khí CO
2
hoc khí trn có ch s oxy hóa ln hơn 2 .
GMAW s dng h quang được thiết lp gia dây đin cc nóng chy
được cp t động vào chi tiết hàn. H quang này s được bo v bng
dòng khí trơ hoc khí tính kh. S cháy ca h quang được duy trì nh
các hiu chnh đặc tính đin ca h quang. Chiu dài h quang cường độ
dòng đin hàn được duy trì t động trong khi tc độ hàn góc đin cc
được duy trì bi th hàn.
Ba b phn kim soát quá trình hàn
Súng hàn và cáp hàn
Thiết b cp dây
Ngun đin hàn
Súng hàn cáp hàn đảm nhim vai trò cung cp khí bo v cho vùng
hàn, dn hướng dây đin cc t b phn cp dây đến ng tiếp đin (contact
tip) trên súng hàn, dn đin t ngun đin hàn đến súng hàn. Khi nhn công
tc trên súng hàn, khí, dòng đin hàn dây hàn đồng thi được khi động,
CÔNG NGHỆ HÀN MIG - MAG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ HÀN MIG - MAG - Người đăng: victory2812
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
CÔNG NGHỆ HÀN MIG - MAG 9 10 453