Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ HÀN TIG

Được đăng lên bởi victory2812
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 10163 lần   |   Lượt tải: 69 lần
CÔNG NGHỆ HÀN TIG

HÀN TIG
1. Nguyên lý.
Hàn TIG ( Tungsten Inert gas) còn có tên gọi khác là hàn hồ quang bằng
điện cực không nóng chảy (tungsten) trong môi trường khí bảo vệ - GTAW ( Gas
Tungsten Arc Welding ) thường được gọi với tên hàn Argon hoặc WIG ( Wonfram
Inert Gas).

Hình 1 : Sơ đồ nguyên lý hàn TIG
− Hồ quang cháy giữa điện cực tungsten không nóng chảy và chi tiết hàn
được bảo vệ bởi dòng khí thổi qua mỏ phun, sẽ cung cấp nhiệt làm nóng
chảy mép chi tiết, sau đó có hoặc không dùng que đắp tạo nên mối hàn.
− Kim loại đắp (que hàn có đường kính Ø 0,8 mm đến Ø 4,0 mm) được bổ
sung vào vũng chảy bằng tay hoặc nhờ thiết bị tự động khi dùng dây cuộn
(cuộn dây có đường kính từ Ø 0,8 mm đến Ø 2,0 mm) .
− Vũng chảy được bảo vệ bằng dòng khí trơ (lưu lượng 5 đến 25 lit/phút)
Argon hoặc Argon + Hélium, khi hàn tự động có thể dùng Argon + H2 .

2. Đặc điểm và công dụng.
Đặc điểm
− Điện cực không nóng chảy.
− Không tạo xỉ do không có thuốc hàn.
− Hồ quang, vũng chảy quan sát và kiểm soát dễ dàng.
− Nguồn nhiệt tập trung và có nhiệt độ cao.
Ưu điểm
− Có thể hàn được kim loại mỏng hoặc dày do thông số hàn có phạm vi điều
chỉnh rộng ( từ vài ampe đến vài trăm ampe).
− Hàn được hầu hết các kim loại và hợp kim với chất lượng cao.
− Mối hàn sạch đẹp, không lẫn xỉ và văng tóe.
− Kiểm soát được độ ngấu và hình dạng vũng hàn dễ dàng.
Created by Đặng Trung Dũng

-1-

CÔNG NGHỆ HÀN TIG

Nhược điểm
− Năng suất thấp.
− Đòi hỏi thợ có tay nghề cao.
− Giá thành tương đối cao do năng suất thấp, thiết bị và nguyên liệu đắt tiền.
Công dụng
− Là phương pháp hiệu quả khi hàn nhôm, inox và hợp kim nicken.
− Thường dùng hàn lớp ngấu trong qui trình hàn ống áp lực.
− Hàn các kim loại, hợp kim khó hàn như titan, đồng đỏ.

3. Vật liệu trong hàn TIG.
3.1. Khí bảo vệ
Bất kỳ loại khí trơ nào cũng có thể dùng để hàn TIG, song Argon và Heli được ưa
chuộng hơn cả vì giá thành tương đối thấp, trử lượng khí khai thác dồi dào.
Argon là loại khí trơ không màu, mùi, vị và không độc. Nó không hình thành hợp
chất hóa học với bất cứ vật chất nào khác ở mọi nhiệt độ hoặc áp suất. Ar được
trích từ khí quyển bằng phương pháp hóa lỏng không khí và tinh chế đến độ tinh
khiết 99,9 %, có tỷ trọng so với không khí là 1,33. Ar được cung cấp trong các
bình áp suất cao hoặc ở dạng khí hóa lỏng với nhiệt độ -- 184 0C trong các bồn
chứa.
Heli là loại khí trơ không màu, mùi, vị. Tỷ trọng so với không khí là 0,13 được
khai thác từ khí thiên nhiên, có nhiệt độ hóa lỏng rất thấp – 272 0C, thường được
chứa trong ...
CÔNG NGH HÀN TIG
HÀN TIG
1. Nguyên lý.
Hàn TIG ( Tungsten Inert gas) còn có tên gi khác là hàn h quang bng
đin cc không nóng chy (tungsten) trong môi trường khí bo v - GTAW ( Gas
Tungsten Arc Welding ) thường được gi vi tên hàn Argon hoc WIG ( Wonfram
Inert Gas).
Hình 1 : Sơ đồ nguyên lý hàn TIG
H quang cháy gia đin cc tungsten không nóng chy và chi tiết hàn
được bo v bi dòng khí thi qua m phun, s cung cp nhit làm nóng
chy mép chi tiết, sau đó có hoc không dùng que đắp to nên mi hàn.
Kim loi đắp (que hàn có đường kính Ø 0,8 mm đến Ø 4,0 mm) được b
sung vào vũng chy bng tay hoc nh thiết b t động khi dùng dây cun
(cun dây có đường kính t Ø 0,8 mm đến Ø 2,0 mm) .
Vũng chy được bo v bng dòng khí trơ (lưu lượng 5 đến 25 lit/phút)
Argon hoc Argon + Hélium, khi hàn t động có th dùng Argon + H
2
.
2. Đặc đim và công dng.
Đặc đim
Đin cc không nóng chy.
Không to x do không có thuc hàn.
H quang, vũng chy quan sát và kim soát d dàng.
Ngun nhit tp trung và có nhit độ cao.
Ưu đim
th hàn được kim loi mng hoc dày do thông s hàn có phm vi điu
chnh rng ( t vài ampe đến vài trăm ampe).
Hàn được hu hết các kim loi và hp kim vi cht lượng cao.
Mi hàn sch đẹp, không ln x và văng tóe.
Kim soát được độ ngu và hình dng vũng hàn d dàng.
Created by Đặng Trung Dũng - 1 -
CÔNG NGHỆ HÀN TIG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ HÀN TIG - Người đăng: victory2812
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
CÔNG NGHỆ HÀN TIG 9 10 180