Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ hóa dầu

Được đăng lên bởi dungvobtp
Số trang: 236 trang   |   Lượt xem: 1743 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé m«n läc- hãa dÇu

Bµi gi¶ng:

C«ng nghÖ Hãa dÇu

1

Tµi liÖu tham kh¶o
1. P.Wiseman.B.Sc. Petrochemicals. Ellis Horwood
Limited, 1986.
2. Alain Chauvel, Gilles Lefebvere. Petrochemical
Processes 1. Gulf Publishing Company, 1989.
3. Alain Chauvel, Gilles Lefebvere. Petrochemical
Processes 2. Gulf Publishing Company, 1989.

2

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. Các sản phẩm hóa dầu là gì?

Công nghệ lọc dầu
và chế biến khí

Một số sản phẩm

Công nghệ hóa dầu

Các hợp chất
hữu cơ (95%)
3

Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp ho¸ dÇu.

•

Ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ dÇu b¾t ®Çu tõ n¨m 1920

•

S¶n xuÊt isopropyl ancol tõ propylen (c«ng ty dÇu má cña Mü)

•

N¨m 1923 mét nhµ m¸y ho¸ dÇu ®Çu tiªn ra ®êi s¶n xuÊt c¸c dÉn xuÊt cña
etylen

•

Nh÷ng n¨m 1960 ngµnh c«ng nghiÖp nµy ®· ph¸t triÓn ë hÇu kh¾p c¸c n­íc
ph¸t triÓn.

4

Nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp ho¸ dÇu
•

Thµnh phÇn cña dÇu má chñ yÕu chøa hä cña ba hydrocacbon lµ ankan,
xycloankan vµ aromatic.

•

Trong c«ng nghiÖp dÇu má c¸c ankan gåm ankan m¹ch th¼ng vµ nh¸nh
®­îc gäi chung lµ c¸c parafin, c¸c xycloankan ®­îc gäi lµ c¸c naphten chñ
yÕu lµ c¸c vßng 5, 6 c¹nh, c¸c hîp chÊt chøa vßng th¬m tõ bezen trë lªn
®­îc gäi lµ aromatic.

•

KhÝ tù nhiªn bao gåm khÝ khai kh¸c tõ má khÝ tù nhiªn vµ khÝ dÇu má.

5

C¸c nguyªn liÖu cho ho¸ dÇu ®­îc s¶n xuÊt tõ qu¸ tr×nh
läc dÇu bao gåm:
•

- KhÝ (tõ ph©n ®o¹n khÝ) cã thÓ t¸ch ra c¸c khÝ C2H4, C3H6, C4H8, khÝ tæng
hîp vµ H2.

•

- X¨ng, Naphta ®Ó s¶n xuÊt hîp chÊt th¬m.

•

- DÇu ho¶ s¶n xuÊt parafin.

* S¬ ®å khèi m« t¶ c¸c s¶n phÈm chÝnh trong lÜnh vùc ho¸ dÇu víi nguyªn liÖu
lµ dÇu th«:

6

etylenglycol

O2, XT

E.O

DEG, TEG
DEA, TEA

NH3

Etanolamin

Axetaldehyt

O2, XT

Bét giÆt
Axit axetic

Anhydricaxetic
HCl
Ph©n ®o¹n
khÝ (ch­ng
cÊt hoÆc
cracking)

C2H4

Sîi tæng hîp

Cloroetyl

Phô gia cho x¨ng (tetra etyl ch×)

Etanol

Dung m«i, phô gia cho x¨ng

H2SO4,
H2O

Butadien
C6H6, XT

Cao su tæng hîp

Etylbezen

-H2

Styren

Nhùa P.S

Polyme ho¸
P.E
Cl2

Dicloetan

Oligome ho¸

- HCl

Vinyl clorua

PVC

Axit bÐo

7

O2

Acrolein

Cl2, t

H2O, xt
Ph©n ®o¹n
khÝ (ch­ng
cÊt hoÆc
cracking)

isopropanol

Clorua allyl

Clorohydrin

R­îu isopropanoic

-H2
O2

C3H6

C6H6, XT
Cumen
Dime ho¸, xt
O2, NH3

O2

Iso hexen
Acrynltril

Dodexylen

r­îu allylic

C6H6

Thuèc næ

Axeton

phenol

Axeton

phenol

nhùa

Bis-phenol

Nhùa

Dung m«i

Nhùa
isopren

Cao su

Nhùa
Dodexylenbenzensunfonat

ChÊt tÈy röa

8

CO2, H2O
- H2

C4H8

R­îu bËc hai

O2, XT

-H2

Metyletylxeton

HCHO, xt

isopren

Cao su

...
1
Bµi gi¶ng:
C«ng nghÖ Hãa dÇu
Bé m«n läc- hãa dÇu
công nghệ hóa dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ hóa dầu - Người đăng: dungvobtp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
236 Vietnamese
công nghệ hóa dầu 9 10 376