Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ khai thác dầu khí

Được đăng lên bởi NHAN123
Số trang: 969 trang   |   Lượt xem: 1054 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

---------------oOo---------------

BÀI GIẢNG

PGS. TS. LÊ PHƯỚC HẢO

TP. HCM, Tháng 11/2006

MỤC LỤC BÀI GIẢNG
STT

NỘI DUNG

1.

Giới thiệu, yêu cầu và nội dung môn học

2.

Các tính chất của đá và chất lưu

3.

Dòng chảy trong giếng

4.

Quy trình hoàn thiện giếng

5.

Hoàn thiện giếng khai thác

6.

Giếng đa nhánh

7.

Công nghệ bắn mở vỉa

8.

Khảo sát độ nhạy của Các thông số bắn mở vỉa nhờ phương pháp phân tích điểm
nút

9.

Gọi dòng sản phẩm

10.

Ứng dụng công nghệ coiled tubing trong đo log, bắn mở vỉa, xử lý axit và cứu sự
cố

11.

Khảo sát giếng

12.

Tối ưu hoá thử vỉa

13.

Công nghệ duy trì áp suất vỉa

14.

Mô hình dịch chuyển chất lưu trong vi lỗ rỗng

15.

Các biện pháp xử lý nước bơm ép ở mỏ Bạch Hổ

16.

Nguyên nhân gây nhiễm ban thành hệ và hiệu ứng skin

17.

Phương pháp xử lý axit

18.

Phương pháp nứt vỉa thủyy lực

19.

Phương pháp trái nổ

20.

Lựa chọn công nghệ xử lý vùng cận đáy giếng ở mỏ Bạch Hổ

21.

Xử lý vùng cận đáy giếng mỏ Bạch Hổ bằng nhũ tương dầu -axít

22.

Phương pháp khai thác tự phun

23.

Thiết bị lòng giếng

24.

Các hệ thống thiết bị khai thác dầu

25.

Tổng quan các phương pháp khai thác cơ học và lựa chọn tối ưu

26.

Phương pháp gaslift

27.

Bơm ly tâm điện chìm

28.

Các phương pháp thu hồi dầu tăng cường

BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ KHAI THÁC DẦU KHÍ
GIỚI THIỆU, YÊU CẦU
VÀ NỘI DUNG MÔN HỌC

Giảng viên :

PGS.TS. Lê Phước Hảo

Email

:

lphao@hcmut.edu.vn

Tel

:

84-8-8654086

NỘI DUNG MÔN HỌC
•

Tên môn học: CÔNG NGHỆ KHAI THÁC DẦU KHÍ

•

Mã số môn học: 300009

•

Phân phối tiết học: 3 (3.1.6)
+ Lý thuyết: 42
+ Bài tập & Seminar: 14

• Nội dung: Môn học giới thiệu các nguyên tắc cơ bản trong công
nghệ khai thác dầu khí bao gồm kỹ thuật hoàn thiện giếng khai thác,
công nghệ và kỹ thuật tác động lên vỉa, các phương pháp khai thác
dầu khí, công nghệ và kỹ thuật thu hồi dầu thứ cấp, các phương
pháp thiết kế và tối ưu hóa khai thác dầu khí từ các mỏ dầu hoặc từ
các giếng khai thác dầu riêng biệt.
Công nghệ khai thác dầu khí

2

PGS. TS. Lê Phước Hảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1- Lê Phước Hảo. Bài giảng Công nghệ khai thác dầu khí
2- Phùng Đình Thực, Dương Danh Lam, Lê Bá Tuấn, Nguyễn Vân
Cảnh. Công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí, NXB Giáo dục 1999.
3- Lê Phước Hảo. Cơ sở khoan và khai thác dầu khí. NXB ĐHQG TP.
HCM 2002.
4- Lê Phước Hảo, Nguyễn Kiên Cường. Phương pháp phân tích hệ
thống ứng dụng trong kỹ thuật dầu khí...
ĐẠI HC QUC GIA THÀNH PH H CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA K THUT ĐỊA CHT VÀ DU KHÍ
---------------oOo---------------
BÀI GING
PGS. TS. LÊ PHƯỚC HO
TP. HCM, Tháng 11/2006
công nghệ khai thác dầu khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ khai thác dầu khí - Người đăng: NHAN123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
969 Vietnamese
công nghệ khai thác dầu khí 9 10 547