Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ kim lọai

Được đăng lên bởi letho1809
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
khoa c¬ khÝ - Bé m«n chÕ t¹o m¸y
vò h÷u nam - l-u v¨n bång

NguyÔn v¨n hoµi - l¹i anh tuÊn - D-¬ng Quèc Dòng

C«ng nghÖ kim lo¹i
PhÇn ii: gia c«ng c¾t gät
(Dïng cho sinh viªn ngµnh C¬ khÝ)
L-u hµnh néi bé

Hµ néi 2002

Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
khoa c¬ khÝ - Bé m«n chÕ t¹o m¸y

vò h÷u nam - l-u v¨n bång
NguyÔn v¨n hoµi - l¹i anh tuÊn - D-¬ng Quèc Dòng

C«ng nghÖ kim lo¹i
PhÇn ii: gia c«ng c¾t gät
(Dïng cho sinh viªn ngµnh C¬ khÝ)
L-u hµnh néi bé

Hµ néi 2002

Ch-¬ng 1.

Môc lôc

Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n

1.1. Kh¸i niÖm gia c«ng kim lo¹i b»ng c¾t gät
1.1.1. §Þnh nghÜa gia c«ng kim lo¹i b»ng c¾t gät
1.1.2.Vai trß, vÞ trÝ ph-¬ng ph¸p gia c«ng c¾t gät
1.1.3. C«ng cô dïng trong gia c«ng c¾t gät
1.2. C¸c bÒ mÆt trªn vËt ®ang gia c«ng
1.2.1. MÆt ®· gia c«ng
1.2.2. MÆt ch-a gia c«ng
1.2.3. MÆt ®ang gia c«ng
1.3. C¸c chuyÓn ®éng cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh c¾t
1.3.1. Nguyªn lý t¹o h×nh cho bÒ mÆt gia c«ng
1.3.2. ChuyÓn ®éng t¹o h×nh khi c¾t
1.3.3. C¸c chuyÓn ®éng phô
1.4. Dông cô c¾t kim lo¹i
1.4.1. Ph©n lo¹i dông cô c¾t theo ph-¬ng ph¸p c¾t
1.4.2. KÕt cÊu dao tiÖn ngoµi ®Çu th¼ng
1.4.3. VËt liÖu lµm dao
1.5. Th«ng sè h×nh häc phÇn c¾t cña dao (gãc ®é dao)
1.5.1. C¸c mÆt to¹ ®é
1.5.2. Gãc ®é cña dao ë tr¹ng th¸i tÜnh
1.5.3. Gãc ®é cña dao trong qu¸ tr×nh c¾t (tr¹ng th¸i ®éng)
1.6. C¸c yÕu tè chÕ ®é c¾t khi tiÖn
1.6.1. ChiÒu s©u c¾t - t
1.6.2. L-îng ch¹y dao
1.6.3. Tèc ®é c¾t - V
1.6.4. Thêi gian m¸y - To
1.7. Th«ng sè h×nh häc mÆt c¾t ngang líp c¾t
1.7.1. ChiÒu réng líp kim lo¹i bÞ c¾t (gäi t¾t lµ chiÒu réng c¾t) b
1.7.2. ChiÒu dµy líp kim lo¹i bÞ c¾t (gäi t¾t lµ chiÒu dµy c¾t) a
1.7.3. DiÖn tÝch líp kim lo¹i bÞ c¾t (gäi t¾t lµ diÖn tÝch líp c¾t)
1.8. Kh¸i niÖm chung vÒ m¸y c¾t kim lo¹i
1.8.1. Kh¸i niÖm vÒ m¸y c¾t kim lo¹i

13

13
13
14
14
14
14
14
15
16
17
17
19
23
24
30
33
33
34
35
35
36
36
36
37
38

1.8.2. Ph©n lo¹i vµ ký hiÖu
1.8.3. Ký hiÖu m¸y c¾t kim lo¹i
1.8.4. Kh¸i niÖm vÒ ®éng häc m¸y c¾t kim lo¹i

Ch-¬ng 2. C¸c hiÖn t-îng vËt lý khi c¾t

2.1. Qu¸ tr×nh biÕn d¹ng khi c¾t gät kim lo¹i
2.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh phoi vµc¸c d¹ng phoi
2.2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh phoi
2.2.2. C¸c d¹ng phoi
2.3. LÑo dao trong qu¸ tr×nh c¾t kim lo¹i
2.3.1. HiÖn t-îng
2.3.2. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn lÑo dao
2.4. HiÖn t-îng cøng nguéi
2.5. HiÖn t-îng co rót phoi
2.5.1. HiÖn t-îng:
2.5.2. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng
2.6. øng suÊt d2.7. NhiÖt sinh ra khi c¾t kim lo¹i
Qu¸ tr×nh sinh nhiÖt khi c¾t
2.7.2. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn nhiÖt c¾t
2.8. Rung ®éng khi c¾t
2. 8.1. ...
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
khoa c¬ khÝ - Bé m«n chÕ t¹o m¸y
vò h÷u nam - l-u v¨n bång
NguyÔn v¨n hoµi - l¹i anh tuÊn - D-¬ng Quèc Dòng
C«ng nghÖ kim lo¹i
PhÇn ii: gia c«ng c¾t gät
(D
ïng cho sinh viªn ngµnh C¬ khÝ
)
Hµ néi 2002
L-u hµnh néi bé
Công nghệ kim lọai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ kim lọai - Người đăng: letho1809
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Công nghệ kim lọai 9 10 630