Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ kim loại, Phần 2, Gia công cắt gọt, Lưu Văn Bồng, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 335 trang   |   Lượt xem: 1888 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
khoa c¬ khÝ - Bé m«n chÕ t¹o m¸y
vò h÷u nam - l-u v¨n bång
NguyÔn v¨n hoµi - l¹i anh tuÊn - D-¬ng Quèc Dòng
C«ng nghÖ kim lo¹i
PhÇn ii: gia c«ng c¾t gät
(D
ïng cho sinh viªn ngµnh C¬ khÝ
)
Hµ néi 2002
L-u hµnh néi bé
Công nghệ kim loại, Phần 2, Gia công cắt gọt, Lưu Văn Bồng, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ kim loại, Phần 2, Gia công cắt gọt, Lưu Văn Bồng, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
335 Vietnamese
Công nghệ kim loại, Phần 2, Gia công cắt gọt, Lưu Văn Bồng, Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 94