Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ lên men

Được đăng lên bởi Duoc Ho Nhat
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 14681 lần   |   Lượt tải: 83 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KỸ THUẬT LÊN MEN
CÔNG NGHIỆP
(Bản thảo)

TS. HOÀNG VĂN QUỐC CHƯƠNG

Thành phố Hồ Chí Minh - 2013

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1.

KHÁI NIỆM LÊN MEN VÀ ỨNG DỤNG ................................... 4

1.
2.

Khái niệm lên men ............................................................................................... 4
Ứng dụng của các quá trình lên men ................................................................. 5
2.1. Sản xuất sinh khối vi sinh vật .......................................................................... 5
2.2. Sản xuất enzyme vi sinh vật.............................................................................. 5
2.3. Sản xuất các chất trao đổi vi sinh vật .............................................................. 5
2.4. Sản xuất các sản phẩm tái tổ hợp .................................................................... 6
2.5. Hỗ trợ các quá trình biến nạp .......................................................................... 9
3. Quá trình phát triển của công nghiệp lên men ................................................. 9

CHƯƠNG 2. ĐỘNG HỌC TĂNG TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT TRONG
QUÁ TRÌNH LÊN MEN ......................................................................................... 10
1. Phân loại phương pháp lên men .............................................................................. 11
2. Phương pháp lên men mẻ........................................................................................ 11
3. Phương pháp lên men liên tục................................................................................. 15
4. Phương pháp lên men mẻ-bổ sung (fed-batch) ....................................................... 17
5. Lên men mật độ cao ................................................................................................ 19

CHƯƠNG 3. SƠ ĐỒ LƯU TRÌNH HỆ THỐNG LÊN MEN CÔNG
NGHIỆP
20
1. Giới thiệu ................................................................................................................ 20
2. Các công đoạn của qui trình lên men ...................................................................... 21
3. Hệ thống thiết bị liên quan đến qui trình lên men .................................................. 28

CHƯƠNG 4. MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TRONG LÊN MEN CÔNG
NGHIỆP
34
1. Giới thiệu ................................................................................................................ 34
2. Thiết kế môi trư...
ĐẠI HC QUC GIA THÀNH PH H CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
K THUT LÊN MEN
CÔNG NGHIP
(Bn tho)
TS. HOÀNG VĂN QUC CHƯƠNG
Thành ph H Chí Minh - 2013
Công nghệ lên men - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ lên men - Người đăng: Duoc Ho Nhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Công nghệ lên men 9 10 45