Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ lên men hiện đại

Được đăng lên bởi hà dũng minh
Số trang: 195 trang   |   Lượt xem: 2074 lần   |   Lượt tải: 1 lần
4/20/2011

Công nghệ lên men
CDGD: Bùi Hồng Quân
Biên soạn: Nguyễn Minh Hiền

Tài liệu tham khảo
Công nghệ vi sinh vật tập 2, 3. PGS-TS Nguyễn Đức Lượng
Công nghệ vi sinh ứng dụng, PGS-TS Trần Minh Tâm
Công nghệ lên men ứng dụng trong CNTP, Bùi Ái
Công nghệ sản xuất malt và bia, Hoàng Đình Hòa
Công nghệ sản xuất và kiểm tra cồn etylic, PGS – TS Nguyễn
Đình Thưởng, Nguyễn Thị Thanh Hằng
Enzyme vi sinh vật, PGS – TS Lê Ngọc Tú
Food microbiology, William C.Frazier
Applications of biotechnology to traditional fermented foods
()
…………………..

1

4/20/2011

•
•
•
•
•
•

Tài liệu tham khảo (tt)
• Bamforth C.W. Food, Fermentation and Micro-organisms,
Blackwell Publishing, USA, 2005.
• Hutkins R.W. Microbiology and Technology of Fermented
Foods, Blackwell Publishing, USA, 2006.
Elmer H. Marth, Applied dairy microbiology, Second edition
Springer, Wine microbiology practical and procedures, 2007
Springer, Modern techniques in the microbial ecology of
fermented foods, 2008
Elsevier, Handbook of culture media for food microbiology,
2003
The microbiology of safe food, Blackwell Publishing, USA,
2000
Practical food microbiology, 3rd edition, Blackwell
Publishing, USA, 2003

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SV
1. ĐIỂM QUÁ TRÌNH (30%)
1.1. KIỂM TRA 15 PHÚT (15%)
1.2. BÁO CÁO SEMINAR (15%): chọn 1 trong 3 phương án sau

1.2.1. Chọn 1 bài báo tiếng Anh, dịch sách liên quan tới môn học
để đọc hiểu và thuyết trình power point (4sv/nhóm)
1.2.2. Chọn 1 bài báo tiếng Việt liên quan tới môn học để đọc
hiểu và thuyết trình power point (2sv/nhóm)
1.2.3. Chọn 1 đề tài đã được thực hiện liên quan tới môn học để
đọc hiểu và thuyết trình power point (4sv/nhóm).

2. ĐIỂM THI KÊT THÚC MÔN HỌC (70%)
Thi viết tự luận

2

4/20/2011

NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 2
Phần 1. Mở đầu

Phần 2. Kỹ thuật lên men
Phần 3: Công nghệ lên men ứng dụng
3.1. Lên men ethanol và các ứng dụng
3.2. Công nghệ sản xuất acid hữu cơ thực phẩm
3.3. Công nghệ sản xuất acid amin
3.4. Công nghệ sản xuất sinh khối vi sinh vật
3.5. Công nghệ sản xuất polysaccharide từ VSV
3.6. Công nghệ enzyme
3.7. Công nghệ sx các sp lên men truyền thống

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. CÔNG NGHỆ LÊN MEN
1.1.1. Khái niệm về lên men (fermentation)
1.1.2. Khái niệm về CNLM (fermentation technology)
1.2. PHÂN LOẠI CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN

3

4/20/2011

1.1.1. Khái niệm về lên men (fermentation)


(From latin “fervere”)

1.1.1. Khái niệm về lên men (tt)
Quan điểm của nhà hóa sinh h...
4/20/2011
1
Công ngh lên men
CDGD: Bùi Hng Quân
Biên son: Nguyn Minh Hin
Tài liu tham kho
Công ngh vi sinh vt tp 2, 3. PGS-TS Nguyn Đức Lượng
Công ngh vi sinh ng dng, PGS-TS Trn Minh Tâm
Công ngh lên men ng dng trong CNTP, Bùi Ái
Công ngh sn xut malt và bia, Hoàng Đình Hòa
Công ngh sn xut và kim tra cn etylic, PGS – TS Nguyn
Đình Thưởng, Nguyn Th Thanh Hng
Enzyme vi sinh vt, PGS – TS Lê Ngc Tú
Food microbiology, William C.Frazier
Applications of biotechnology to traditional fermented foods
(http://www.nap.edu/catalog/1993.html)
…………………..
công nghệ lên men hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ lên men hiện đại - Người đăng: hà dũng minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
195 Vietnamese
công nghệ lên men hiện đại 9 10 380