Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ luyện đồng

Được đăng lên bởi tructhu0803
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 736 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bé Gi¸o Dôc & §µo T¹o
***
Trêng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi
ViÖn Khoa Häc & C«ng NghÖ M«i Trêng
Bé M«n : C¸c QTSX C¬ B¶n
§Ò tµi : C«ng nghÖ luyÖn ®ång
GVHD :ThS . §inh B¸ch Khoa
Nhãm SVTH : NguyÔn H¶i D¬ng
NguyÔn Thanh HiÕu
Mai Quang D¬ng
Hoµng D¬ng
HµNéi 2008
C«ng NghÖ LuyÖn §ång
Tãm T¾t C«ng NghÖ LuyÖn §ång
I. T×nh h×nh s¶n xuÊt hiÖn nay trªn thÕ giíi vµ trong níc ; s¬ lîc vÒ c«ng nghÖ.
Page 0
Công nghệ luyện đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ luyện đồng - Người đăng: tructhu0803
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Công nghệ luyện đồng 9 10 565