Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ luyện thép lò điện

Được đăng lên bởi Anh Kh
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1077 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài liệu hướng dẫn
Sản xuất sạch hơn
Ngành: Luyện thép
lò điện hồ quang
Phiên bản: 10.2008

Cơ quan biên soạn
Hợp phần Sản xuất sạch hơn
trong công nghiệp
Chƣơng trình hợp tác phát triển
Việt nam – Đan mạch về môi trƣờng

BỘ CÔNG THƢƠNG

Trung tâm Sản xuất sạch Việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trƣờng
Trƣờng Đại học Bách khoa Hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Mục lục
Mục lục .............................................................................................................. 2
Mở đầu .............................................................................................................. 4
1 Giới thiệu chung ......................................................................................... 5
1.1 Mô tả ngành sản xuất thép ......................................................................... 5
1.2 Quá trình sản xuất thép bằng lò điện hồ quang ......................................... 7
1.2.1
Chuẩn bị liệu ................................................................................ 7
1.2.2
Nạp liệu ....................................................................................... 8
1.2.3
Nấu chảy ..................................................................................... 8
1.2.4
Rót thép và ra xỉ .......................................................................... 9
1.2.5
Tinh luyện .................................................................................... 9
1.2.6
Đúc liên tục .................................................................................. 9
2 Sử dụng tài nguyên, ô nhiễm môi trƣờng và an toàn sản xuất ................ 10
2.1 Tiêu thụ nguyên nhiên liệu ....................................................................... 11
2.2 Các vấn đề môi trƣờng và an toàn sản xuất ............................................ 12
2.2.1
Khí thải ...................................................................................... 12
2.2.2
Chất thải rắn .............................................................................. 14
2.2.3
Nƣớc thải ................................................................................... 15
2.2.4
Tiếng ồn ..................................................................................... 16
2.2.5
Cháy nổ và an toàn trong sản xuất ............................................ 16
2.3 Tiềm năng của sản xuất sạch hơn ........................................................... 16
3 Cơ hội sản xuất sạch hơn ...............................................
Tài liệu hướng dẫn
Sản xuất sạch hơn
Ngành: Luyện thép
lò điện hồ quang
Phiên bản: 10.2008
Cơ quan biên soạn
Hợp phần Sản xuất sạch hơn
trong công nghiệp
Chƣơng trình hợp tác phát triển
Việt nam – Đan mạch về môi trƣờng
BỘ CÔNG THƢƠNG
Trung tâm Sản xuất sạch Việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trƣờng
Trƣờng Đại học Bách khoa Hà nội
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
công nghệ luyện thép lò điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ luyện thép lò điện - Người đăng: Anh Kh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
công nghệ luyện thép lò điện 9 10 587