Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ mạ _ chương 2 3 4

Được đăng lên bởi Lặng Bước
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 843 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2
PHÂN BỐ CHIỀU DÀY LỚP MẠ
Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác nữa của kỹ thuật mạ
điện là làm cho lớp mạ dày đều trên toàn bộ bề mặt catot, nhất là các catot có
hình thù phức tạp. Bởi vì một lớp mạ tuy có cấu trúc hoàn chỉnh nhưng chỗ
quá dày, chỗ quá mỏng hoặc không có lớp mạ (bị lỏi) thì vẫn gây phế phẩm
cho cả vật đem mạ.
Để giải quyết vấn đề này cần phải khảo sát quy luật phân bố dòng
điện, phân bố kim loại ... trên mặt catot trong khi mạ.
2.1. PHÂN BỐ DÒNG ĐIỆN
Hình thù vật mạ thường phức tạp, nên khoảng cách từ anot đến các
phần khác nhau của catot thường không bằng nhau, do đó điện trở trên các
khoảng cách ấy sẽ khác nhau, làm cho sự phân bố mật độ dòng điện trên
catot trở nên không đồng đều.

33
42
22
11
16
50
Hình 2.1. Phân bố mật độ dòng điện trên catot trong bể mạ crom.
Mật độ dòng điện trung bình là 22 A/dm2.

43

Thậm chí đối với catot phẳng, được đặt đối diện và cách đều với
anot (có cùng diện tích) trong bể mạ đôi khi mật độ dòng điện phân bố trên
nó vẫn rất khác nhau, nhất là khi vật mạ khá lớn (hình 2.1): Tại các góc
cạnh có mật độ dòng điện cục bộ lớn hơn mật độ dòng điện trung bình Dc
(Dc = I/S; I và S là dòng điện và diện tích catot). Còn tại phần giữa catot
mật độ dòng điện cục bộ lại bé hơn mật độ dòng điện trung bình.
Có nhiều nguyên nhân đưa đến phân bố dòng điện không đồng đều
trên điện cực, mà trước tiên là do quy luật dòng điện ưu tiên đi theo đường
nào có điện trở nhỏ nhất chi phối. Hình 2.2 cho thấy dòng điện đi trong dung
dịch từ cực dương sang cực âm theo các đường sức ngắn nhất có thể được.
Do đó mật độ đường sức hẳn phải tập trung vào các góc, cạch, chỗ lồi ... của
catot, làm cho mật độ dòng điện cục bộ tại đó lớn hơn các chỗ khác.

+

-

+

Hình 2.2. Sơ đồ phân bố đường sức trong dung dịch, mật độ
dòng điện catot và chiều dày lớp mạ trên vật mạ.

Để nghiên cứu định lượng hiện tượng này hãy xét trường hợp mạ
như hình 2.3.
Khi điện phân, điện thế V trên bể mạ được giữ không đổi, tức :
a - g + Eg = a* - x + Ex = V
nếu coi a = a*
hoặc
biến đổi, được

44

thì
DgRg
DgRg
Dg/Dx
Dg/Dx
Dg/Dx

Eg - g = Ex - x
- g = DxRx - x = kDxRg - x
= kDxRg + g - x
= k - (x - g) / DxRg
(2.1)
= k - k(x - g) / DxRx
= k [ 1 - (x - g) / Ex ]
(2.2)

+

-

anot

catot
a l g g
Rg
a*

lx

x

Rx = kRg

Hình 2.3. Sơ đồ nghiên cứu phân bố dòng điện trên bề mặt catot có khoảng cách
đến anot khác nhau. Trong đó g,x – chỉ phần catot gần và xa anot; R - điện trở dung
dịch, R =  l/s , ( là điện trở riêng của dung dịch; l là...
Chương 2
PHÂN BỐ CHIỀU DÀY LỚP MẠ
Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác nữa của kỹ thuật mạ
điện là làm cho lớp mạ dày đều trên toàn bộ bề mặt catot, nhất là các catot có
hình thù phức tạp. Bởi vì một lớp mtuy có cấu trúc hoàn chỉnh nhưng chỗ
quá dày, chỗ quá mỏng hoặc không có lớp m(blỏi) tvẫn gây phế phẩm
cho cả vật đem mạ.
Để giải quyết vấn đnày cần phải khảo sát quy luật phân bố dòng
điện, phân bố kim loại ... trên mặt catot trong khi mạ.
2.1. PHÂN BỐ DÒNG ĐIỆN
Hình thù vật mạ thường phức tạp, nên khoảng cách từ anot đến các
phần khác nhau của catot thường không bằng nhau, do đó điện trở trên các
khoảng cách ấy sẽ khác nhau, làm cho sự phân bố mật độ dòng điện trên
catot trở nên không đồng đều.
33
42
22
11
16
50
Hình 2.1. Phân bố mật đ dòng điện trên catot trong bể mạ crom.
Mật độ dòng điện trung bình là 22 A/dm
2
.
43
Công nghệ mạ _ chương 2 3 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ mạ _ chương 2 3 4 - Người đăng: Lặng Bước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Công nghệ mạ _ chương 2 3 4 9 10 815