Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ miếng ép

Được đăng lên bởi huak55ckctm-gmail-com
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 1170 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tæng côc c«ng nghiÖp quèc phßng
Trung T©m C«ng Ng
Xãm 6 §«ng Ng¹c - Tõ Liªm - Hµ Néi
B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc vµ kü thuËt §Ò tµi
Nghiªn cøu c«ng nghÖ miÕt Ðp phôc vô
chÕ t¹o c¸c chi tiÕt cã kÕt cÊu ®Æc biÖt,
chÞu ¸p lùc cao trong s¶n xuÊt vò khÝ
ThS. TrÇn ViÖt Th¾ng
6295
06/2/2007
Hµ Néi 5-2005
công nghệ miếng ép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ miếng ép - Người đăng: huak55ckctm-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
công nghệ miếng ép 9 10 148