Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ mới trong bao bi thực phẩm

Được đăng lên bởi Nhoc Con Lazy
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ViỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM

TIỂU LUẬN MÔN: BAO GÓI THỰC PHẨM
ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI VÀO BAO BÌ
THỰC PHẨM

GVHD: Th.s Lê Văn Nhất Hoài
Nhóm : 7
Lớp DHTP9A, tiết 3-4, thứ 4
STT
1
2
3
4
5
6

HỌ TÊN
Phạm Mạnh Cường
Ngô Thị Dung
Nguyễn Công Phu
Lê Văn Tấn Tài
Nguyễn Thị Thu Thảo
Đào Thị Tú

MSSV
13070031
13059971
13029031
13017521
13069331
13053981

Tp HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2015

Bao bì thông minh_Nhóm 7

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 3
PHẦN NỘI DUNG............................................................................................................ 4
I. GIỚI THIỆU BAO BÌ THỰC PHẨM ........................................................................ 4
1.1. Định nghĩa bao bì thực phẩm ............................................................................... 4
1.2. Thực trạng sử dụng bao bì thực phẩm ................................................................. 4
1.3. Xu hướng sử dụng bao bì thực phẩm ................................................................... 5
1.4. Chức Năng Của Bao Bì Thực Phẩm .................................................................... 5
II. BAO BÌ THÔNG MINH ........................................................................................... 7
2.1. Khái Niệm Bao Bì Thông Minh........................................................................... 7
2.2 Thị trường bao bì thông minh ............................................................................... 7
2.2. Ứng Dụng Của Bao Bì Thông Minh .................................................................... 7
2.2.1.Kim chỉ nhiệt ...................................................................................................... 7
2.2.2.Cảm ứng ............................................................................................................. 8
2.2.3 Bao bì thông minh nhờ vào ứng dụng OLED .................................................. 14
2.2.4 Bao bì thông minh nhờ sử dụng các chỉ số ...................................................... 18
2.2.5.Làm nổi bật tính an toàn thực phẩm và an toàn sinh học ................................ 21
...................................................................................................................................... 22
PHẦN KẾT LUẬN ....................................................
B CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
ViỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHM
TIU LUẬN MÔN: BAO GÓI THỰC PHM
ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI VÀO BAO BÌ
THC PHM
GVHD: Th.s Lê Văn Nhất Hoài
Nhóm : 7
Lp DHTP9A, tiết 3-4, th 4
Tp HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2015
STT
H TÊN
MSSV
1
Phm Mạnh Cường
13070031
2
Ngô Thị Dung
13059971
3
Nguyễn Công Phu
13029031
4
Lê Văn Tấn Tài
13017521
5
Nguyn Th Thu Tho
13069331
6
Đào Thị
13053981
Công nghệ mới trong bao bi thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ mới trong bao bi thực phẩm - Người đăng: Nhoc Con Lazy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Công nghệ mới trong bao bi thực phẩm 9 10 110