Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ môi trường

Được đăng lên bởi Đặng Thanh Long
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 3944 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC ........................................................................................................................... 1
PHẦN 1: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI ................................................................ 3
CHƯƠNG 1. Những khái niệm cơ bản .......................................................................... 3
1.1. Thành phần, cấu trúc và tiêu chuẩn về chất lượng môi trường không khí ............... 3
1.2. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí ......................................................... 6
1.3. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí .................................................... 10
1.4. Ô nhiễm thứ cấp ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu .................................................. 16
CHƯƠNG 2. Các giải pháp phòng chống và xử lý ô nhiễm không khí .................. 22
2.1. Giải pháp quy hoạch .................................................................................................. 22
2.2. Giải pháp cách li vệ sinh ........................................................................................... 22
2.3. Giải pháp công nghệ kỹ thuật ................................................................................... 23
2.4. Giải pháp thông gió...................................................................................................... 23
2.5. Giải pháp xử lý chất thải ngay tại nguồn.................................................................. 26
CHƯƠNG 3. Các phương pháp và thiết bị xử lý bụi ................................................ 27
3.1. Khái niệm chung về bụi – phân loại bụi................................................................... 27
3.2. Các phương pháp xử lý bụi ....................................................................................... 28
CHƯƠNG 4. Các phương pháp xử lý hơi và khí độc ................................................ 45
4.1. Khái quát chung ......................................................................................................... 45
4.2. Xử lý khí và hơi bằng phương pháp hấp thụ ............................................................ 45
4.3. Xử lý khí và hơi bằng phương pháp hấp phụ ........................................................... 50
4.4. Xử lý khí và hơi bằng phương pháp thiêu đốt ......................................................... 55
4.5. Xử lý khí và hơi bằng phương pháp ngưng tụ ......................................................... 58
PHẦN 2: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ N...
- 1 -
MỤC LỤC
MỤC LỤC ........................................................................................................................... 1
PHẦN 1: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI ................................................................ 3
CHƯƠNG 1. Những khái niệm cơ bản .......................................................................... 3
1.1. Thành phần, cấu trúc và tiêu chuẩn về chất lượng môi trường không khí ............... 3
1.2. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí ......................................................... 6
1.3. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí .................................................... 10
1.4. Ô nhiễm thcấp ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu .................................................. 16
CHƯƠNG 2. Các giải pháp phòng chống và xửô nhiễm không khí .................. 22
2.1. Giải pháp quy hoạch .................................................................................................. 22
2.2. Giải pháp cách li vệ sinh ........................................................................................... 22
2.3. Giải pháp ng nghệ kỹ thuật ................................................................................... 23
2.4. Giải pháp tng gió ...................................................................................................... 23
2.5. Giải pháp xử lý chất thải ngay tại nguồn.................................................................. 26
CHƯƠNG 3. Các phương pháp và thiết bxử lý bụi ................................................ 27
3.1. Khái niệm chung về bụi – phân loại bụi ................................................................... 27
3.2. Các phương pháp xử lý bụi ....................................................................................... 28
CHƯƠNG 4. Các phương pháp xử lý hơi và khí đc ................................................ 45
4.1. Khái quát chung ......................................................................................................... 45
4.2. Xử lý khí và hơi bằng phương pháp hấp thụ ............................................................ 45
4.3. Xử lý khí và hơi bằng phương pháp hấp phụ ........................................................... 50
4.4. Xử lý khí và hơi bằng phương pháp thiêu đốt ......................................................... 55
4.5. Xử lý khí và hơi bằng phương pháp ngưng tụ ......................................................... 58
PHẦN 2: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ......................................................... 60
CHƯƠNG 5. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến nước thải .................................. 60
5.1. Nguồn gc, lưu lượng và tnh phn nước thải .......................................................... 60
5.2. Một số chỉ tiêu ô nhiễm đặc trưng trong nước thải ................................................. 65
5.3. Các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nguồn nước ............................................................. 67
CHƯƠNG 6. Các phương pháp xử lý nước thải ....................................................... 69
6.1. Các bước và phương pháp xử lý nước thải và bùn cặn trong nưc thải ................. 69
Công nghệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ môi trường - Người đăng: Đặng Thanh Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
Công nghệ môi trường 9 10 862