Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ Nano

Được đăng lên bởi pdl6865
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công nghệ nano

Công nghệ nano
Bởi:
Wiki Pedia

Cấu trúc của ống nanô cácbon có chiều ngang bằng 1,4 nm - một dạng thù hình của các-bon, thể
hiện rất nhiều tính chất khác thường

Công nghệ nano, đọc là công nghệ nanô, (tiếng Anh: nanotechnology) là ngành công
nghệ liên quan đến việc thiết kế, phân tích, chế tạo và ứng dụng các cấu trúc, thiết bị và
hệ thống bằng việc điều khiển hình dáng, kích thước trên quy mô nanômét (nm, 1 nm =
10-9 m). Ranh giới giữa công nghệ nano và khoa học nano đôi khi không rõ ràng, tuy
nhiên chúng đều có chung đối tượng là vật liệu nano. Công nghệ nano bao gồm các vấn
đề chính sau đây:
•
•
•
•

Cơ sở khoa học nano
Phương pháp quan sát và can thiệp ở qui mô nm
Chế tạo vật liệu nano
Ứng dụng vật liệu nano

Phân loại vật liệu nano
Vật liệu nano là vật liệu trong đó ít nhất một chiều có kích thước nano mét. Về trạng
thái của vật liệu, người ta phân chia thành ba trạng thái, rắn, lỏng và khí. Vật liệu nano
được tập trung nghiên cứu hiện nay, chủ yếu là vật liệu rắn, sau đó mới đến chất lỏng và
khí. Về hình dáng vật liệu, người ta phân ra thành các loại sau:
• Vật liệu nano không chiều (cả ba chiều đều có kích thước nano, không còn
chiều tự do nào cho điện tử), ví dụ, đám nano, hạt nano...

1/7

Công nghệ nano

• Vật liệu nano một chiều là vật liệu trong đó hai chiều có kích thước nano, điện
tử được tự do trên một chiều (hai chiều cầm tù), ví dụ, dây nano, ống nano,...
• Vật liệu nano hai chiều là vật liệu trong đó một chiều có kích thước nano, hai
chiều tự do, ví dụ, màng mỏng,...
• Ngoài ra còn có vật liệu có cấu trúc nano hay nanocomposite trong đó chỉ có
một phần của vật liệu có kích thước nm, hoặc cấu trúc của nó có nano không
chiều, một chiều, hai chiều đan xen lẫn nhau.

Cơ sở khoa học của công nghệ nano
Có ba cơ sở khoa học để nghiên cứu công nghệ nano.
Chuyển tiếp từ tính chất cổ điển đến tính chất lượng tử
Đối với vật liệu vĩ mô gồm rất nhiều nguyên tử, các hiệu ứng lượng tử được trung bình
hóa với rất nhiều nguyên tử (1 µm3 có khoảng 1012 nguyên tử) và có thể bỏ qua các
thăng giáng ngẫu nhiên. Nhưng các cấu trúc nano có ít nguyên tử hơn thì các tính chất
lượng tử thể hiện rõ ràng hơn. Ví dụ một chấm lượng tử có thể được coi như một đại
nguyên tử, nó có các mức năng lượng giống như một nguyên tử.
Hiệu ứng bề mặt
Khi vật liệu có kích thước nm, các số nguyên tử nằm trên bề mặt sẽ chiếm tỉ lệ đáng kể
so với tổng số nguyên tử. Chính vì vậy các hiệu ứng có liên quan đến bề mặt, gọi tắt
là hiệu ứng bề mặt sẽ trở nên quan trọng làm...
Công nghệ nano
Bởi:
Wiki Pedia
Cấu trúc của ống nanô cácbon có chiều ngang bằng 1,4 nm - một dạng thù hình của các-bon, thể
hiện rất nhiều tính chất khác thường
Công nghệ nano, đọc công nghệ nanô, (tiếng Anh: nanotechnology) ngành công
nghệ liên quan đến việc thiết kế, phân tích, chế tạo ứng dụng các cấu trúc, thiết bị
hệ thống bằng việc điều khiển hình dáng, kích thước trên quy mô nanômét (nm, 1 nm =
10-9 m). Ranh giới giữa công nghệ nano khoa học nano đôi khi không ràng, tuy
nhiên chúng đều có chung đối tượng là vật liệu nano. Công nghệ nano bao gồm các vấn
đề chính sau đây:
Cơ sở khoa học nano
Phương pháp quan sát và can thiệp ở qui mô nm
Chế tạo vật liệu nano
Ứng dụng vật liệu nano
Phân loại vật liệu nano
Vật liệu nano vật liệu trong đó ít nhất một chiều kích thước nano mét. Về trạng
thái của vật liệu, người ta phân chia thành ba trạng thái, rắn, lỏng và khí. Vật liệu nano
được tập trung nghiên cứu hiện nay, chủ yếu là vật liệu rắn, sau đó mới đến chất lỏng và
khí. Về hình dáng vật liệu, người ta phân ra thành các loại sau:
Vật liệu nano không chiều (cả ba chiều đều có kích thước nano, không còn
chiều tự do nào cho điện tử), ví dụ, đám nano, hạt nano...
Công nghệ nano
1/7
Công nghệ Nano - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ Nano - Người đăng: pdl6865
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Công nghệ Nano 9 10 620