Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi thongthien
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1866 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

[Tên dự án]

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TÍNH KHẢ THI
Mã dự án:
Mã tài liệu:
Phiên bản tài liệu:

[Mã biểu mẫu Khoa CNTT]

[MaDA]
[MaTailieu]
[v1.0]

[MaDA]

Báo cáo nghiên cứu tính khả thi

[v1.0]

Hà Nội, [tháng/năm]
Bảng ghi nhận sự thay đổi của tài liệu
Thời gian
thay đổi

Nội dung thay
đổi

Lý do

Phiên bản bị
thay đổi

Mô tả sự thay
đổi

Phiên bản mới

Trang ký
[Mã biểu mẫu Khoa CNTT]

2

[MaDA]

Báo cáo nghiên cứu tính khả thi

Người lập:

[Họ và tên]
[Chức vụ]

Ngày

Người xem xét:

[Họ và tên]
[Chức vụ]

Ngày

Người xem xét:

[Họ và tên]
[Chức vụ]

Ngày

Người xem xét:

[Họ và tên]
[Nhóm trưởng]

Ngày

Người phê duyệt:

[Họ và tên]
[Giáo viên hướng dẫn]

[v1.0]

Ngày

MỤC LỤC

[Mã biểu mẫu Khoa CNTT]

3

[MaDA]

Báo cáo nghiên cứu tính khả thi

[v1.0]

1. GIỚI THIỆU

6

1.2. Phạm vi tài liệu................................................................................................................................. 6
1.3. Thuật ngữ và các từ viết tắt............................................................................................................ 6
1.4. Tài liệu tham khảo............................................................................................................................ 7
IEEE Recommended Practice for Software Design Descriptions - IEEE Std 1016-1998, năm 1998....7
1.5. Mô tả tài liệu..................................................................................................................................... 8

2. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI

10

2.1. Yêu cầu chung của phần mềm..................................................................................................... 10
Quản trị danh mục................................................................................................................................ 10
2.2. Mục tiêu của dự án......................................................................................................................... 12
Phần mềm phát triển nhằm đạt được mục tiêu giúp là đem đến 1 sản phẩm công nghệ thông
tin giúp cho các doanh nghiệp quản lý bán hàng đơn giản , dễ dang. Giúp nhà quản lý n ắm b ắt tình
hình kinh doanh 1 cách nhanh chóng kịp thời nhằm đưa ra các chiến l ược kinh doanh, chính sách h ợp
lý. Giúp các doanh nghiệp sớm khẳng định được thương hiệu , địa vị của mình . ...................................12
2.3. Những vấn đề cần giải quyết....................................................
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
[Tên dự án]
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TÍNH KHẢ THI
Mã dự án: [MaDA]
Mã tài liệu: [MaTailieu]
Phiên bản tài liệu: [v1.0]
[Mã biểu mẫu Khoa CNTT]
Công nghệ phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ phần mềm - Người đăng: thongthien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Công nghệ phần mềm 9 10 421