Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi Vươn Tới Ước Mơ
Số trang: 283 trang   |   Lượt xem: 1706 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp. Hoà Chí Minh
Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin

Moân hoïc

COÂNG NGHEÄ PHAÀN MEÀM

- Trang 1 Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin - Moân Coâng Ngheä Phaàn Meàm

GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC

Ñaëc ñieåm
Maõ soá: 501095

Soá tín chæ: 2

Phaân phoái giôø: 2(2.1.4)

Moân hoïc tröôùc: Toaùn Tin Hoïc (501302)

Toùm taét noäi dung
Caùc khaùi nieäm cô baûn cuûa Coâng Ngheä Phaàn Meàm: caùc moâ hình phaùt trieån
phaàn meàm, phaân tích yeâu caàu, thieát keá, kieåm tra…
2 tröôøng phaùi chính: coù caáu truùc (coå ñieån) & höôùng ñoái töôïng
Chuaån UML vaø vieäc aùp duïng noù trong phöông phaùp höôùng ñoái töôïng
Thöïc haønh taïi phoøng Lab: laøm quen vôùi coâng cuï Rational Rose
- Trang 2 Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin - Moân Coâng Ngheä Phaàn Meàm

GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC (t.t)
Taøi lieäu tham khaûo
[1] Software Engineering - A practitioner’s approach, R.S.
Pressman, McGraw-Hill, 1997
[2] OMG Unified Modeling Language Specification, version 1.3,
Object Management Group (), 1999
[3]UML Toolkit, Hans-Erik Eriksson & Magnus Penker, 1998
[4] Object-Oriented Software Engineering, A Use-Case Driven
Approach, I. Jacobson, ACM Press/Addison-Wesley, 1992
[5] Object-Oriented Analysis and Design with Applications, G.
Booch, The Benjamin Cummings Publishing Company, 1994
- Trang 3 Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin - Moân Coâng Ngheä Phaàn Meàm

GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC (t.t)
Hình thöùc ñaùnh giaù
Thi giöõa kyø: traéc nghieäm khoâng söû duïng
taøi lieäu, chieám 20 % keát quaû cuoái cuøng
Thi cuoái kyø: traéc nghieäm khoâng söû duïng
taøi lieäu, chieám 80 % keát quaû cuoái cuøng

- Trang 4 Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin - Moân Coâng Ngheä Phaàn Meàm

ÑEÀ CÖÔNG
Chöông 1: Giôùi thieäu veà Coâng Ngheä Phaàn Meàm
Chöông 2: Phaân tích yeâu caàu theo phöông phaùp coå ñieån
Chöông 3: Caùc khaùi nieäm cô baûn cuûa moâ hình höôùng ñoái töôïng
Chöông 4: Moâ hình nghieäp vuï vaø thu thaäp yeâu caàu
Chöông 5: Phaân tích yeâu caàu höôùng ñoái töôïng
Chöông 6: Cô sôû cuûa thieát keá phaàn meàm vaø phöông phaùp thieát keá coå ñieån
Chöông 7: Thieát keá höôùng ñoái töôïng
Chöông 8: Hieän thöïc vaø trieån khai heä thoáng
Chöông 9: Kyõ thuaät kieåm tra phaàn meàm
Chöông 10: Chieán thuaät kieåm tra phaàn meàm
- Trang 5 Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin - Moân Coâng Ngheä Phaàn Meàm

Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp. Hoà Chí Minh
Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin

Chöông 1

GIÔÙI THIEÄU VEÀ
COÂNG NGHEÄ PHAÀN MEÀM
✦ Moät soá khaùi nieäm
✦ Caùc moâ hình phaùt trieån phaàn meàm

- Trang 6 Khoa Coâng Ngh...
Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp. Hoà Chí Minh
Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
Moân hoïc
COÂNG NGHEÄ PHAÀN MEÀM
-Trang 1-
Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin - Moân Coâng Ngheä Phaàn Meàm
Công nghệ phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ phần mềm - Người đăng: Vươn Tới Ước Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
283 Vietnamese
Công nghệ phần mềm 9 10 45