Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ phun Phủ bề mặt

Được đăng lên bởi Khánh Sơn
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4230 lần   |   Lượt tải: 9 lần
1

c«ng nghÖ phun Phñ bÒ mÆt

ch−¬ng 5

p h u n p hñ bÒ mÆt
5.1. LÞch sö ph¸t triÓn vµ ph©n lo¹i
C«ng nghÖ phun phñ bét kim lo¹i hoÆc ceramic ®−îc ra ®êi vµo nh÷ng n¨m 50 cña
thÕ kû nµy. Ban ®Çu lµ phun bét b»ng ngän löa ®Ìn x× oxy-axªtylen. §Õn nh÷ng n¨m 60
ng−êi ta b¾t ®Çu sö dông plasma hå quang. Dùa trªn c¬ së t−¬ng tù nh− phun plasma hå
quang, ng−êi ta s¸ng t¹o ra nhiÒu c«ng nghÖ phun plasma kh¸c nh− : plasma tÇn sè radio,
plasma ¸p suÊt thÊp,...
Hai nhãm phun phñ bÒ mÆt chÝnh hay ®−îc dïng hiÖn nay lµ : phun bét vËt liÖu
nãng ch¶y vµ phun plasma.
Trong nhãm phun vËt liÖu nãng ch¶y, khi sö dông hçn hîp næ ®Ó t¹o gia tèc vµ ®Èy
bét ®Õn bÒ mÆt chi tiÕt ta cã c«ng nghÖ phun næ. Tõ ®©y ta gäi t¾t hai lo¹i phun trong nhãm
nµy lµ : phun khÝ vµ phun næ. Ngoµi ra, khi cã sö dông n¨ng l−îng ®iÖn (hå quang) ®Ó lµm
nãng ch¶y vËt liÖu phñ ta cã c«ng nghÖ phun hå quang. §Ó n©ng cao h¬n n÷a chÊt l−îng
cña líp phñ còng nh− gi¶m tiÕng ån, ng−êi ta thiÕt kÕ ra c¸c kiÓu ®Çu phun siªu ©m.
Trong c¸c c«ng nghÖ phun plasma, dùa vµo kü thuËt t¹o plasma, ng−êi ta ph©n ra
lµm hai lo¹i :
Plasma hå quang, plasma h×nh thµnh do hiÖn t−îng phãng hå quang ®iÖn
Plasma tÇn sè radio RF (Radio Frequancy), plasma h×nh thµnh nhê sö dông dßng
®iÖn c¶m øng tÇn sè radio (vµi MHz).
Tuú theo chÊt khÝ sö dông ®Ó t¹o plasma (gäi lµ khÝ plasma) mµ ng−êi ta cã :
Plasma khÝ Ar, plasma khÝ N2, khÝ H2,..., plasma hçn hîp khÝ Ar+ N2, He+N2,...
Tuú theo ¸p suÊt buång phun mµ chia ra : Plasma ¸p suÊt khÝ quyÓn, plasma ¸p
suÊt ©m.
S¬ ®å ph©n lo¹i c¸c c«ng nghÖ phun phñ bÒ mÆt nh− sau :

Phun phñ bÒ mÆt

Phun
hå quang

Phun
næ

Phun
siªu ©m

Phun khÝ

Phun vËt liÖu nãng ch¶y

Phun plasma

Phun plasma
hå quang
Phun
trong
khÝ
quyÓn

Phun
d−íi
¸p
suÊt
thÊp

Phun plasma
tÇn sè Radio
plasma khÝ Ar
plasma khÝ N2
plasma khÝ

c«ng nghÖ phun Phñ bÒ mÆt

2

Ngµy nay, trong kü thuËt phun phñ, th«ng dông h¬n c¶ lµ phun khÝ : dïng hçn hîp oxyaxªtylen vµ phun plasma hå quang dïng hçn hîp khÝ Ar + H2.
5.2. ®Æc ®iÓm c¬ b¶n vµ vai trß cña
c¸c c«ng nghÖ phun Phñ bÒ mÆt
Kü thuËt t¹o líp phñ b»ng c¸c c«ng nghÖ phun phñ bÒ mÆt thùc chÊt lµ ®−a c¸c h¹t
r¾n vµo dßng vËt chÊt cã n¨ng l−îng cao : dßng khÝ ch¸y hoÆc dßng plasma (t¹o b»ng hå
quang hoÆc b»ng tÇn sè radio) nh»m : t¨ng tèc ®é h¹t r¾n, nung h¹t nãng ch¶y (cã thÓ chØ
nãng ch¶y mét phÇn), ®Èy h¹t nãng ch¶y ®Õn bÒ mÆt chi tiÕt cÇn phñ. Líp phñ, do ®Æc
®iÓm h×nh thµnh, cã cÊu tróc d¹ng líp xÕp chång chÊt lªn nhau. Do ®ã c¸c c«ng nghÖ
phun phñ bÒ mÆt cã chung ®Æc ®iÓm lµ ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ phun Phủ bề mặt - Người đăng: Khánh Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Công nghệ phun Phủ bề mặt 9 10 802