Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ phun phủ plasma

Được đăng lên bởi ntquang226
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 719 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ứng dụng công nghệ phun phủ plasma vật liệu hợp kim-gốm
tăng độ bền mòn, chịu mài mòn của trục chính máy khoan,
doa CNC và một số chi tiết máy
Th.S Lục Vân Thương, TS. Hoàng Văn Châu – Giám đốc
PTN TĐ Hàn và Xử lý bề mặt, Viện Nghiên cứu Cơ khí

TÓM TẮT:
Phun phủ là một trong những phương pháp xử lý bề mặt vật liệu được sử
dụng trong hơn nửa thế kỷ nay. Công dụng chủ yếu của phun phủ là bảo vệ các kết
cấu và các chi tiết làm việc trong môi trường khác nhau, phục hồi các chi tiết máy
bị mòn, ăn mòn và xâm thực.
Sự phát triển mạnh mẽ về thiết bị, vật liệu công nghệ phun trong vài chục
năm gần đây đã đưa phun phủ thành một lĩnh vực khoa học công nghệ riêng, góp
phần đáng kể vào tiến bộ khoa học của loài người, mang lại hiệu quả kinh tế to lớn
trong lĩnh vực chế tạo và phục hồi. Trong bài báo này chúng tôi muốn giới thiệu về
công nghệ phun phủ plasma và một số ứng dụng của nó trong lĩnh vực chế tạo chi
tiết máy.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Các chi tiết máy và kết cấu làm việc trong nhiều môi trường khác nhau với
những chế độ công tác rất khác nhau. Chúng bị phá huỷ và hư hỏng dưới nhiều
dạng. Có nhiều nguyên nhân, những nguyên nhân chính là: gỉ (do làm việc trong
môi trường không khí – các kết cấu xây dựng, và nước – các phương tiện thuỷ; các
môi trường tĩnh và động - thiết bị hoá học…); ăn mòn (dưới tác dụng của các chất
lỏng và khí cháy); mài mòn cơ học và các hư hỏng khác (tại các mặt tiếp xúc của
các chi tiết làm việc dưới áp suất và nhiệt độ cao).
Để nâng cao độ bền và tuổi thọ của chi tiết và kết cấu, nhiều giải pháp đã
được đưa ra: gia công nhiệt để cải thiện các tính chất của vật liệu; sản xuất vật liệu
mới và hợp kim. Trong nhiều trường hợp, bề mặt vật liệu được phủ một lớp bảo vệ
chống ăn mòn và mài mòn.
Có nhiều phương pháp phủ trên mặt chi tiết và kết cấu tuỳ theo mục đích sử
dụng và điều kiện làm việc của chúng. Có những lớp phủ bảo vệ hoặc trang trí; có
những lớp phủ đặc biệt với những tính chất đặc biệt như: chống cháy, chịu mài
mòn, chịu nhiệt và cách nhiệt…
Việc chọn vật liệu và phương pháp phủ nói chung phụ thuộc vào điều kiện
làm việc của các chi tiết và kết cấu. Ngoài ra sự cải thiện chất lượng bề mặt của vật
liệu cũng cho phép thiết kế và chế tạo máy móc và thiết bị năng suất hơn.
Trong bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu chủ yếu là phương pháp phun
phủ plasma, ứng dụng vào phục hồi và làm mới các chi tiết máy làm việc trong
điều kiện chịu mài mòn, chầy xước,..
1 
 

2. CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ PLASMA
2.1. Nguyên lý của công nghệ phun phủ plasma
Công nghệ...
1
ng dng công ngh phun ph plasma vt liu hp kim-gm
tăng độ bn mòn, chu mài mòn ca trc chính máy khoan,
doa CNC và mt s chi tiết máy
Th.S Lc Vân Thương, TS. Hoàng Văn Châu – Giám đốc
PTN TĐ Hàn và X lý b mt, Vin Nghiên cu Cơ khí
TÓM TT:
Phun ph là mt trong nhng phương pháp x b mt vt liu được s
dng trong hơn na thế k nay. Công dng ch yếu ca phun ph là bo v các kết
cu và các chi tiết làm vic trong môi trường khác nhau, phc hi các chi tiết máy
b mòn, ăn mòn và xâm thc.
S phát trin mnh m v thiết b, vt liu công ngh phun trong vài chc
nă
m gn đây đã đưa phun ph thành mt lĩnh vc khoa hc công ngh riêng, góp
phn đáng k vào tiến b khoa hc ca loài người, mang li hiu qu kinh tế to ln
trong lĩnh vc chế to và phc hi. Trong bài báo này chúng tôi mun gii thiu v
công ngh phun ph plasma và mt s ng dng ca nó trong lĩnh vc chế to chi
tiết máy.
1. ĐẶT V
N ĐỀ
Các chi tiết máy và kết cu làm vic trong nhiu môi trường khác nhau vi
nhng chế độ công tác rt khác nhau. Chúng b phá hu và hư hng dưới nhiu
dng. Có nhiu nguyên nhân, nhng nguyên nhân chính là: g (do làm vic trong
môi trường không khí – các kết cu xây dng, và nước – các phương tin thu; các
môi trường tĩnh và động - thiết b hoá hc…); ăn mòn (dưới tác dng ca các cht
lng và khí cháy); mài mòn cơ hc và các hư h
ng khác (ti các mt tiếp xúc ca
các chi tiết làm vic dưới áp sut và nhit độ cao).
Để nâng cao độ bn và tui th ca chi tiết và kết cu, nhiu gii pháp đã
được đưa ra: gia công nhit để ci thin các tính cht ca vt liu; sn xut vt liu
mi và hp kim. Trong nhiu trường hp, b mt vt liu được ph mt lp b
o v
chng ăn mòn và mài mòn.
Có nhiu phương pháp ph trên mt chi tiết và kết cu tu theo mc đích s
dng và điu kin làm vic ca chúng. Có nhng lp ph bo v hoc trang trí; có
nhng lp ph đặc bit vi nhng tính cht đặc bit như: chng cháy, chu mài
mòn, chu nhit và cách nhit…
Vic chn vt liu và phươ
ng pháp ph nói chung ph thuc vào điu kin
làm vic ca các chi tiết và kết cu. Ngoài ra s ci thin cht lượng b mt ca vt
liu cũng cho phép thiết kế và chế to máy móc và thiết b năng sut hơn.
Trong bài viết này chúng tôi mun gii thiu ch yếu là phương pháp phun
ph plasma, ng dng vào phc hi và làm mi các chi tiết máy làm vic trong
điu ki
n chu mài mòn, chy xước,..
Công nghệ phun phủ plasma - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ phun phủ plasma - Người đăng: ntquang226
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Công nghệ phun phủ plasma 9 10 48