Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ rèn tự do

Được đăng lên bởi Hồ Minh Hải
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 6556 lần   |   Lượt tải: 1 lần
M ph

C«ng nghÖ rÌn tù do

γ
•

II. lËp b¶n vÏ vËt rÌn

•

B¶n vÏ vËt rÌn ®ưîc vÏ trªn c¬ së b¶n vÏ chi tiÕt rÌn. B¶n vÏ vËt rÌn lµ tµi liÖu ban
®Çu ®Ó x¸c ®Þnh c«ng nghÖ rÌn vµ còng lµ tµi liÖu c¬ së cho c«ng viÖc tæ chøc s¶n xuÊt,
kiÓm nghiÖm vµ nhiÖt luyÖn s¶n phÈm.

•

ViÖc lËp b¶n vÏ vËt rÌn theo c¸c bíc sau:

•

- C¨n cø vµo kÝch thưíc danh nghÜa vµ møc ®é chÝnh x¸c, ®é nh½n bÒ mÆt yªu cÇu ph¶i
®¹t ®îc sau khi gia c«ng c¾t gät ®Ó x¸c ®Þnh lîng d vµ dung sai c¸c kÝch thíc cña vËt
rÌn.

•

- Dùa vµo nh÷ng th«ng sè ®· x¸c ®Þnh ®ưîc tiÕn hµnh vÏ b¶n vÏ vËt rÌn.

•

- Quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt cÇn thiÕt.

1. X¸c ®Þnh lưîng dư vµ dung sai vËt rÌn
•

1.1. Lưîng dư gia c«ng c¬ khÝ

•

Lµ líp kim lo¹i ®Ó dư thªm trªn bÒ mÆt vËt rÌn, líp kim lo¹i nµy sÏ ®îc c¾t bá khái
bÒ mÆt vËt rÌn ë qóa tr×nh gia c«ng c¾t gät sau khi rÌn nh»m ®¹t ®îc ®é chÝnh x¸c h×nh
d¸ng, kÝch thíc, ®é bãng bÒ mÆt theo yªu cÇu cña chi tiÕt.

•

TrÞ sè lîng d lín hay nhá phô thuéc vµo lo¹i vËt liÖu, tr×nh ®é kü thuËt rÌn, ®é chÝnh
x¸c cÇn ®¹t ®îc sau khi c¾t gät, ph¬ng ph¸p gia c«ng, tÝnh chÊt s¶n xuÊt (lo¹t lín, lo¹t
nhá hay ®¬n chiÕc) ...

•

Còng cã thÓ x¸c ®Þnh mét c¸ch gÇn ®óng c¸c gi¸ trÞ lưîng dư gia c«ng c¬ khÝ theo
c¸c c«ng thøc sau ®©y:

•

* Khi rÌn trªn m¸y bóa:

•

-Lưîng dư theo ®êng kÝnh hay chiÒu dµi D:

•
•
•
•
•

Z = 0,06.D + 0,0017.L + 2,8 (mm)
- Lưîng dư theo chiÒu dµi L:
Z1 = 0,08.D + 0,002.L +10 (mm)
* Khi rÌn trªn m¸y Ðp:
- Lưîng dư theo ®êng kÝnh hay chiÒu dµi D:
1

•
•
•

Z = 0,06.D + 0,002.L + 23 (mm)
- Lưîng dư theo chiÒu dµi L:
Z1 = 0,05.D + 0,05.L + 26 (mm)

•

1 - 2. Lưîng thõa.

•

Lµ phÇn vËt liÖu kim lo¹i ®ưîc lÊy t¨ng lªn so víi lưîng dư vµ dung sai ®Ó ®¬n gi¶n
ho¸ kÕt cÊu cña vËt rÌn.

•

Lưîng thõa lµm cho kÕt cÊu cña vËt rÌn trë nªn ®¬n gi¶n, cã thÓ thùc hiÖn b»ng
phương ph¸p rÌn tù do mét c¸ch dÔ dµng. NÕu lưîng thõa lÊy kh«ng ®óng th× l·ng phÝ
kim lo¹i vµ g©y nhiÒu khã kh¨n cµ tèn phÝ thêi gian ®Ó gia c«ng c¬ khÝ tiÕp theo.

•

1 - 3. Dung sai rÌn

•

Lµ kho¶ng dao ®éng cho phÐp cña kÝch thíc vËt rÌn danh nghÜa. Dung sai rÌn phô
thuéc vµo nh÷ng yÕu tè tư¬ng tù như nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng ®Õn lưîng dư gia c«ng c¬
khÝ. Dung sai rÌn cßn phô thuéc vµo ®é lín cña lưîng dư. Dung sai rÌn biÓu thÞ møc ®é
chÝnh x¸c cña vËt rÌn cÇn chÕ t¹o; dung sai rÌn cµng nhá (nghÜa lµ ®é chÝnh x¸c vËt rÌn
yªu cÇu cµng cao) th× viÖc chÕ t¹o vËt rÌn cµng ®ßi hái ph¶i cÈn thËn, tèn nhiÒu thêi
gian, c«ng søc.

•

Cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ dung sai rÌn dùa vµo c¸c b¶ng tr...
C«ng nghÖ rÌn tù do
II. lËp b¶n vÏ vËt rÌn
B¶n vÏ vËt rÌn ®ưîc vÏ trªn c¬ së b¶n vÏ chi tiÕt rÌn. B¶n vÏ vËt rÌn lµ tµi liÖu ban
®Çu ®Ó x¸c ®Þnh c«ng nghÖ rÌn vµ còng lµ tµi liÖu c¬ së cho c«ng viÖc tæ chøc s¶n xuÊt,
kiÓm nghiÖm vµ nhiÖt luyÖn s¶n phÈm.
ViÖc lËp b¶n vÏ vËt rÌn theo c¸c bíc sau:
- C¨n cø vµo kÝch thưíc danh nghÜa vµ møc ®é chÝnh x¸c, ®é nh½n bÒ mÆt yªu cÇu ph¶i
®¹t ®îc sau khi gia c«ng c¾t gät ®Ó x¸c ®Þnh lîng d vµ dung sai c¸c kÝch thíc cña vËt
rÌn.
- Dùa vµo nh÷ng th«ng sè ®· x¸c ®Þnh ®ưîc tiÕn hµnh vÏ b¶n vÏ vËt rÌn.
- Quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt cÇn thiÕt.
1. X¸c ®Þnh lưîng dư vµ dung sai vËt rÌn
1.1. Lưîng dư gia c«ng c¬ khÝ
Lµ líp kim lo¹i ®Ó dư thªm trªn bÒ mÆt vËt rÌn, líp kim lo¹i nµy sÏ ®îc c¾t bá khái
bÒ mÆt vËt rÌn ë qóa tr×nh gia c«ng c¾t gät sau khi rÌn nh»m ®¹t ®îc ®é chÝnh x¸c h×nh
d¸ng, kÝch thíc, ®é bãng bÒ mÆt theo yªu cÇu cña chi tiÕt.
TrÞ sè lîng d lín hay nhá phô thuéc vµo lo¹i vËt liÖu, tr×nh ®é kü thuËt rÌn, ®é chÝnh
x¸c cÇn ®¹t ®îc sau khi c¾t gät, ph¬ng ph¸p gia c«ng, tÝnh chÊt s¶n xuÊt (lo¹t lín, lo¹t
nhá hay ®¬n chiÕc) ...
Còng cã thÓ x¸c ®Þnh mét c¸ch gÇn ®óng c¸c gi¸ trÞ lưîng dư gia c«ng c¬ khÝ theo
c¸c c«ng thøc sau ®©y:
* Khi rÌn trªn m¸y bóa:
-Lưîng dư theo ®êng kÝnh hay chiÒu dµi D:
Z = 0,06.D + 0,0017.L + 2,8 (mm)
- Lưîng dư theo chiÒu dµi L:
Z
1
= 0,08.D + 0,002.L +10 (mm)
* Khi rÌn trªn m¸y Ðp:
- Lưîng dư theo ®êng kÝnh hay chiÒu dµi D:
1
ph
M
γ
Công nghệ rèn tự do - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ rèn tự do - Người đăng: Hồ Minh Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Công nghệ rèn tự do 9 10 282