Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ rèn và dập khối

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 333 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 5 lần
trÇn ®øc cøu

c«ng nghÖ rÌn vµ dËp khèi

häc viÖn kü thuËt qu©n sù
hµ néi - 2000

Lêi nãi ®Çu
S¶n xuÊt rÌn dËp lµ mét trong nh÷ng ph-¬ng ph¸p gia c«ng kim lo¹i cæ x-a
nhÊt vµ ®ãng vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng-êi. Trong
thêi ®¹i hiÖn nay, víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc vµ kü thuËt, s¶n xuÊt
rÌn dËp cïng víi c¸c d¹ng gia c«ng ¸p lùc kh¸c vÉn tá râ vai trß cña chóng trong
lÜnh vùc gia c«ng vËt liÖu nh»m kh«ng ngõng ®ãng gãp vµo viÖc n©ng cao n¨ng
suÊt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm kim lo¹i vµ gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, ®¸p øng
nhu cÇu vµ thÞ hiÕu ngµy cµng cao cña x· héi.
§èi víi nÒn c«ng nghiÖp quèc phßng, c¸c s¶n phÈm rÌn dËp chiÕm mét tû
träng ®¸ng kÓ trong lÜnh vùc chÕ t¹o ®¹n d-îc, vò khÝ - khÝ tµi, trang bÞ kü thuËt,
c¸c ph-¬ng tiÖn chiÕn ®Êu vµ phôc vô chiÕn ®Êu, c¸c ®å qu©n dông kh¸c v.v.. V×
thÕ, sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp s¶n xuÊt quèc phßng kh«ng thÓ kh«ng chó
träng ®Õn lÜnh vùc nµy.
§Ó ®¸p øng nhiÖm vô ®µo t¹o chuyªn ngµnh "C«ng nghÖ gia c«ng ¸p lùc"
t¹i Häc viÖn KTQS, cuèn "C«ng nghÖ rÌn vµ dËp khèi" ®-îc biªn so¹n nh»m
giíi thiÖu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n, cÇn thiÕt cña c«ng nghÖ rÌn vµ dËp khèi, trªn c¬
së ®ã b¹n ®äc cã thÓ kh¶o s¸t, khai th¸c hoÆc thiÕt kÕ mét quy tr×nh c«ng nghÖ
gia c«ng ®èi víi s¶n phÈm cô thÓ. Tµi liÖu nµy bao gåm ba phÇn lín:
PhÇn thø nhÊt: Giíi thiÖu nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt vÒ s¶n xuÊt rÌn vµ dËp
khèi, c¸c d¹ng vËt liÖu ®-îc sö dông trong c«ng nghÖ rÌn vµ dËp khèi, c¸c
ph-¬ng ph¸p chuÈn bÞ ph«i, ¶nh h-ëng cña rÌn vµ dËp khèi ®Õn qu¸ tr×nh t¹o
h×nh s¶n phÈm vµ lùa chän ph-¬ng ph¸p t¹o h×nh phï hîp.
PhÇn thø hai: Giíi thiÖu c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña rÌn tù do, c¸c nguyªn
c«ng ®-îc thùc hiÖn khi rÌn tù do vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c nguyªn c«ng ®ã trong
c«ng nghÖ rÌn s¶n phÈm.
PhÇn thø ba: Giíi thiÖu c«ng nghÖ dËp khèi ®-îc thùc hiÖn trªn c¸c thiÕt bÞ
dËp v¹n n¨ng vµ mét sè thiÕt bÞ chuyªn dïng, ph-¬ng ph¸p tæ chøc thùc hiÖn
c«ng nghÖ dËp trªn c¸c thiÕt bÞ nµy.

3

Tµi liÖu ®-îc biªn so¹n chñ yÕu nh»m phôc vô ®èi t-îng häc viªn chuyªn
ngµnh C«ng nghÖ Gia c«ng ¸p lùc. Tuy nhiªn, tµi liÖu nµy cã thÓ còng bæ Ých ®èi
víi c¸c ®èi t-îng häc viªn ngµnh C¬ khÝ nãi chung vµ b¹n ®äc quan t©m ®Õn lÜnh
vùc s¶n xuÊt rÌn vµ dËp khèi.
T¸c gi¶ bµy tá lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi PGS-TS §inh B¸ Trô, TS §inh V¨n
Phong vµ tËp thÓ bé m«n Gia c«ng ¸p lùc, Häc viÖn KTQS ®· nhiÖt t×nh ñng hé,
gióp ®ì vµ ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn quý b¸u vÒ néi dung khoa häc vµ ph-¬ng ph¸p
tr×nh bµy trong qu¸ tr×nh biªn so¹n vµ chuÈn bÞ xuÊt...
trÇn ®øc cøu
c«ng nghÖ rÌn vµ dËp khèi
häc viÖn thuËt qu©n sù
néi - 2000
Công nghệ rèn và dập khối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ rèn và dập khối - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
333 Vietnamese
Công nghệ rèn và dập khối 9 10 741