Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ san xuất bia

Được đăng lên bởi katogo-thinh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ: SẢN XUẤT RƯỢU - BIA
MÃ SỐ NGHỀ:

Hà Nội, Năm 2009

0

GIỚI THIỆU CHUNG
I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG
Ban Chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề đã lập kế hoạch xây
dựng bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề cho nghề ”Sản xuất rượu bia” theo tiến trình
sau:
* Rà soát, hoàn chỉnh sơ đồ phân tích nghề, phân tích công việc:
Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia xây dựng ti êu
chuẩn kỹ năng nghề cho nghề ”Sản xuất r ượu, bia” trên cơ sở đã có ”Sơ đồ phân
tích nghề sản xuất rượu bia”. Ban chủ nhiệm đ ã nghiên cứu sơ đồ, thu thập
thông tin, rà soát kết quả điều tra, khảo sát về quy tr ình sản xuất kinh doanh để
bổ xung, hoàn chỉnh sơ đồ phân tích nghề, phân tích công việc. Nghi ên cứu rà
soát kết quả điều tra, khảo sát tại một số các c ơ sở sản xuất, kinh doanh nghề sản
xuất rượu bia về quy trình sản xuất, kinh doanh, các vị trí l àm việc, lực lượng
lao động của nghề và kết quả phân tích nghề, phân tích công việc. Tổ chức hội
thảo khoa học, lấy ý kiến của các chuyên gia để hoàn thiện sơ đồ phân tích nghề,
phân tích công việc. Từ kết quả của hội thảo, Ban chủ nhiệm xây dựng ti êu
chuẩn kỹ năng nghề đã tiến hành xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề.
* Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia:
Căn cứ vào phiếu phân tích công việc, danh mục công việc v à cấu trúc tiêu
chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đ ã được hoàn thiện theo đúng quy định, các th ành
viên trong Ban chủ nhiệm đã phân công cụ thể việc biên soạn tiêu chuẩn kỹ
năng nghề quốc gia theo mẫu định dạng theo quy ết định số
09/2008/QĐBLĐTBXH ngày 27/03/2008 và các văn b ản hướng dẫn biên soạn
tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia. Căn cứ vào độ phức tạp và yêu cầu từng
công việc trong nghề, Ban chủ nhiệm xây dựng danh mục công việc trong nghề
tương ứng với bậc trình độ của nghề sản xuất rượu, bia, hoàn thiện bản dự thảo
về bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với ti êu chuẩn
kỹ năng nghề quốc gia đã được biên soạn để hoàn thiện bản dự thảo tiêu chuẩn
nghề quốc gia cho nghề Sản xuất rượu, bia trước khi tổ chức thẩm định.
* Sau khi tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đ ược xây dựng và ban
hành làm công cụ chỉ đường giúp cho:
Người lao động định hướng rèn luyện nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ
năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá
trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Ng ười sử dụng lao
động có cơ sở để tuyển dụng lao động, bố trí công việc v à trả lương hợp lý cho
1

người lao động. Các cơ sở dạy nghề có...
0
TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ
TÊN NGH: SN XUẤT RƯỢU - BIA
MÃ SỐ NGHỀ:
Hà Nội, Năm 2009
công nghệ san xuất bia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ san xuất bia - Người đăng: katogo-thinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
công nghệ san xuất bia 9 10 144