Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sản xuất cá đóng hộp

Được đăng lên bởi giangbt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1259 lần   |   Lượt tải: 39 lần
Cá h p
31 Tháng M i , 2010ườ
I. T ng quan:
C ng nh cá t i, cá h p là lo i th c ph m có nhi u protid, ch t béo sinh t và mu i ũ ư ươ
khoáng.
- Protid c a cá gi ng nh h u h t các protid ng v t, có nhi u aminoacid c n thi t cho ư ế độ ế
c th . Nh ng trong quá trình ch bi n h p n u nguyên li u cá b bi n d i nhi u ơ ư ế ế đồ ế để ế
do quá trình nhi t hay do các quá trình sinh hoá thì m t ph n protid do b phân hu
thành các ch t d bay h i, có mùi khó ch u nh : H2S, NH3s làm gi m ph m ch t c a ơ ư
s n ph m.
- Ch t béo trong cá h p là ch t béo c a cá, th ng ch a nhi u sinh t A và D hay là d u ườ
th c v t tinh ch ( d u l c, d u h ng d ng, d u ôliu,.) trong cá h p ngâm d u. ế ướ ươ
- Trong cá có r t ít glucid nên mu n cá h p tr thành th c n có t l các ch t dinh ă
d ng t ng i hoàn ch nh ng i ta ch bi n lo i cá g p s t cà chua.ưỡ ươ đố ườ ế ế
- Các sinh t trong cá h p g m các lo i sinh t hoà tan trong ch t béo ( A, D, K, E,.)
th ng th y trong d u gan cá và các lo i hoà tan trong n c nh : B, C, PP,..ườ ướ ư
- Các mu i khoáng ch y u trong cá h p là: mu i canxi, photpho, s t, ng,.trong ó ế đồ đ
còn có c các nguyên t vi l ng r t c n thi t cho c th nh : íôt, liti,.. ượ ế ơ ư
* Thành ph n c a m t s cá h p nh sau: ư
Lo i h p N c Protid Ch t béo Glucid Tro calo đồ ướ Độ
Cá trích ngâm d u 55.4 18.6 23 2.7 300
Cá v t s t cà chua 74.7 11.2 8.10 5.20 2.20 141.74ượ
Cá chép t nhiên 73.0 11.2 5.50 4.80 2.10 116.75
công nghệ sản xuất cá đóng hộp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ sản xuất cá đóng hộp - Người đăng: giangbt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
công nghệ sản xuất cá đóng hộp 9 10 266