Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất cà phê bột

Được đăng lên bởi ducvinh355466-gmail-com
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 1089 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Ngành Công Nghệ Thực Phẩm

Đồ Án Tốt Ngiệp

Thiết kế nhà máy sản
xuất cà phê nhân

Lê Thị Thu Hiếu - Lớp 01H2B



- 1 - Thiết kế nhà máy sản xuất cà phê nhân

PHẦN I:........................................................................................................................... 2
LỜI MỞ ĐẦU. ................................................................................................................ 2
PHẦN II: ......................................................................................................................... 4
LẬP LUẬN KINH TẾ KỸ THUẬT............................................................................... 7
PHẦN III:...................................................................... Error! Bookmark not defined.
TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU............................. Error! Bookmark not defined.
PHẦN IV:...................................................................................................................... 15
CHỌN VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ. ....................................... 15
A. Chọn phương pháp chế biến..................................................................................... 15
B. Qui trình công nghệ sản xuất cà phê nhân bằng phương pháp khô.......................... 16
C. Qui trình công nghệ sản xuất cà phê rang xay ......................................................... 24
PHẦN V:....................................................................................................................... 29
TÍNH CÂN BẰNG NGUYÊN LIỆU ........................................................................... 29
5.1.Tình hình sản xuất của nhà máy.............................................................................. 29
5.2. Cân bằng vật chất cho sản xuất cà phê nhân.......................................................... 29
5.3. Tính cân bằng vật chất cho sản xuất cà phê rang................................................... 36
PHẦN VI:...................................................................................................................... 39
TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG. .......................................................................... 39
6.1. Cân bằng nhiệt lượng cho quá trình sản xuất cà phê nhân..................................... 39
6.2. Cân bằng nhiệt lượng cho cà phê rang xay ............................................................ 44
PHẦN VII: .......................................................................
Ngành Công Ngh Thc Phm
Đồ Án Tt Ngip
Thiết kế nhà máy sn
xut cà phê nhân
Lê Th Thu Hiếu - Lp 01H2B
Công nghệ sản xuất cà phê bột - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất cà phê bột - Người đăng: ducvinh355466-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Công nghệ sản xuất cà phê bột 9 10 787