Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất điện

Được đăng lên bởi uycuong889
Số trang: 166 trang   |   Lượt xem: 1361 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bµi gi¶ng
c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®iÖn
HÖ: Cao §¼ng
Ng­êi so¹n: Ths. §Æng Thµnh Trung

PhÇn ii: nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn
1

Ch­¬ng I: Më ®Çu- Nguyªn lý ho¹t ®éng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn

2

NhiÖt ®iÖn

3
4

5

6

Ch­¬ng II: Nguyªn lý lµm viÖc cña lß h¬i
Ch­¬ng III: Turbine h¬i

Ch­¬ng IV: CÊu tróc, thiÕt bÞ phô vµ ®iÒu chØnh Turbine

Ch­¬ng V: ThiÕt bÞ Turbine khÝ

Ch­¬ng VI: S¬ ®å nhiÖt vµ bè trÝ ng«i nhµ chÝnh cña nhµ m¸y ®iÖn

Bµi gi¶ng m«n CNSX§

PhÇn ii. ch­¬ng I: më ®Çu
- nguyªn lý ho¹t ®éng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn

1

1.1. Nguyªn lý ho¹t ®éng nhµ m¸y NhiÖt §iÖn

2

NhiÖt ®iÖn

3

1.2. C¸c lo¹i phô t¶i NhiÖt vµ §iÖn
1.3. Kh¸i niÖm vÒ nhiªn liÖu vµ qu¸ tr×nh ch¸y cña nhiªn liÖu

Bµi gi¶ng m«n CNSX§

PhÇn iI. ch­¬ng I. 1.1.
nguyªn lý ho¹t ®éng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn
 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn sö dông nhiÖt tõ viÖc ®èt nhiªn liÖu ( Than, dÇu
khÝ…) ®Ó s¶n xuÊt ra ®iÖn.
 Trong ®ã, 2 lo¹i nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn chÝnh ë ViÖt Nam hiÖn nay lµ :
Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ch¹y than vµ nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ch¹y khÝ

Bµi gi¶ng m«n CNSX§

PhÇn iI. ch­¬ng I. 1.1.
nguyªn lý ho¹t ®éng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn
 A. Nguyªn lý ho¹t ®éng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn than- Turbine h¬i n­íc

Bµi gi¶ng m«n CNSX§

PhÇn iI. ch­¬ng I. 1.1.
nguyªn lý ho¹t ®éng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn
 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn than bao gåm c¸c phÇn chÝnh:
 HÖ thèng cÊp & th¶i nhiªn liÖu
 Lß h¬i & Buång ®èt
 HÖ thèng trao ®æi nhiÖt
 Turbine
 M¸y ph¸t

Bµi gi¶ng m«n CNSX§

PhÇn iI. ch­¬ng I. 1.1.
nguyªn lý ho¹t ®éng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn
 Nguyªn lý ho¹t ®éng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn than:
 Nhiªn liÖu & Kh«ng khÝ ®­îc ®­a vµo buång ®èt t¹o nhiÖt cung cÊp
cho lß h¬i
 T¹i lß h¬i, n­íc ®­îc ®un s«i thµnh h¬i n­íc vµ h¬i qu¸ nhiÖt

Bµi gi¶ng m«n CNSX§

PhÇn iI. ch­¬ng I. 1.1.
nguyªn lý ho¹t ®éng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn
 Nguyªn lý ho¹t ®éng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn than:
 H¬i qu¸ nhiÖt ®­îc ®­a vµo Turbine lµm quay Turbine
 H¬i sau khi qua Turbine ®­îc ®­a qua b×nh ng­ng vµ trë l¹i lß h¬i
 Turbine quay cung cÊp c¬ n¨ng kÐo m¸y ph¸t ®iÖn vµ ph¸t ®iÖn qua
m¸y t¨ng ¸p lªn l­íi

Bµi gi¶ng m«n CNSX§

PhÇn iI. ch­¬ng I. 1.1.
nguyªn lý ho¹t ®éng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn
 S¬ ®å nguyªn lý nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn than







I : Lß h¬i
II: Bé qu¸ nhiÖt
III: Turbine
IV: B×nh ng­ng
V: B¬m
VI: M¸y ph¸t

Bµi gi¶ng m«n CNSX§

PhÇn iI. ch­¬ng I. 1.1.
nguyªn lý ho¹t ®éng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn
 Chu tr×nh nhiÖt nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn than
 Chu tr×nh Carno h¬i n­íc
 §©y lµ chu tr×nh cã
hiÖu suÊt cao nhÊt
 Tuy nhiªn chu tr×nh chØ
®¹t ®­îc hiÖu suÊt cao
nhÊt khi ¸p dông cho
khÝ lý t­ëng

Bµi gi¶ng ...
Bµi gi¶ng
Bµi gi¶ng
c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®iÖn
c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®iÖn
HÖ: Cao §¼ng
Ngêi so¹n: Ths. §Æng Thµnh Trung
Công nghệ sản xuất điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất điện - Người đăng: uycuong889
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
166 Vietnamese
Công nghệ sản xuất điện 9 10 73