Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất đường bánh kẹo

Được đăng lên bởi nothing2902
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2016 lần   |   Lượt tải: 10 lần
KĨ THUẬT SẢN XUẤT BÁNH QUI
I.Nguyên liệu, chuẩn bị nguyên liệu
1. Bột :
Bột đưa vào sản xuất không đồng loại mà khác nhau về chất lượng, màu sắc, số lượng, chất
lượng gluten. Do đó cần trộn lẫn với nhau để thu được hỗn hợp bột có tính chất thích hợp.
Muốn vậy có thể trộn bột có lượng gluten mạnh với bột có chứa lượng gluten yếu để thu
được bột có lượng gluten trung bình. Sau đó cho bột qua rây có kích thước lỗ 2mm và cho
qua nam châm để tách hợp chất kim loại.
2. Đường : Phải nấu thành xiro 30 - 40 Be hay xay nhỏ đường mục đích làm cho đường
mau tan vào khối bột rây có ∅ 3mm siro thì qua - 1,5 tốt nhất là dùng máy nghiền búa để
nghiền đường tinh thể thành đường bột
3. Thuốc nở :
Ở dạng tinh thể phải cho qua rây có ∅ 1,5 - 2mm đường kính để loại cục bị vón.
Với (NH4)2CO3 cần hòa tan trong H2O theo tỷ lệ 100 phần H2O + 10 phần NaHCO3 + 24
phần NH4CO3 + 35 phần muối
4. Dầu và bơ :
Độ đặc của bơ có ảnh hưởng đến thời gian nhào và mức độ nhào. Chất béo cũng cần nóng
chảy trước khi đưa vào máy nhào Qua kinh nghiệm sản xuất nếu nấu bơ đến nhiệt độ nóng
chảy thì độ xốp của bánh qui cao hơn, bề mặt và vị ngon cũng khá hơn bánh qui xốp không
nấu bơ đến đến nhiệt độ bắt đầu nóng chảy cũng như bơ dầu quá nóng chảy (nóng chảy
hoàn toàn).
Đặc biệt bơ và macgarin không nên nấu nóng chảy hoàn toàn vì chúng sẽ phân chia thành
pha nước và pha béo. Trong quá trình bảo quản các sản phẩm đó trên giấy nhãn có hợp chứa
bánh sẽ có vết dần làm cho sản phẩm mất vẻ đẹp hấp dẫn.
5. Trứng :
Đối với trứng tươi có điều kiện nên đánh lòng trắng thật nổi trước rồi hãy cho lòng đỏ vào
lòng trứng nổi sẽ tạo một khối bọt khí chứa không khí lớn bánh sẽ xốp hơn nên có thể giảm
một phần lượng chất nở cho vào bánh. Nếu đánh cùng một lúc với lòng đỏ sẽ làm tăng chức
năng nhũ hóa chất béo, hạn chế quá trình tạo bọt của bánh.
Đối với bột trứng khô cần hòa tan trong nước ấm 50oC thành dung dịch có W = 25 - 30%,
không cho nước lả và không cho nước ở nhiệt độ cao sẽ làm protein kết tủa hoặc đóng cục.
Nếu dùng bột trứng thì phải tăng lượng thuốc nở.
http://www.ebook.edu.vn

1

6. Mật tinh bột và mật ong : Cần nấu nóng trứng to 40 – 50oC rồi lọc qua rây ∅ = 2mm.
7. Vani : Vani dùng trong bánh cũng như trong các sản phẩm bánh kẹo khác cần phải hòa
tan trong etanol nóng theo tỉ lệ 1 : 1, sau đó mới trộn với đường bột theo tỉ lệ 1 : 12,5.
II.Chuẩn bị bột nhào
1. Sự tạo thành bột nhào :
Vai trò chính trong việc tạo ra bột nhào là protein của bột mì, là hợp chất cao phân tử gồm
có gliadin và glutenin, có kh...
http://www.ebook.edu.vn
1
KĨ THUẬT SN XUT BÁNH QUI
I.Nguyên liu, chun b nguyên liu
1. Bt :
Bột đưa vào sn xut không đồng loi mà kc nhau v chất lượng, màu sc, s lượng, cht
lượng gluten. Do đó cần trn ln với nhau để thu được hn hp bt có tính cht thích hp.
Mun vy th trn bột có lượng gluten mnh vi bt chứa lượng gluten yếu để thu
được bt lượng gluten trung nh. Sau đó cho bt qua y kích thước l 2mm cho
qua nam châm đểch hp cht kim loi.
2. Đường : Phi nu thành xiro 30 - 40 Be hay xay nh đường mc đích m cho đường
mau tan vào khi bt rây có 3mm siro thì qua - 1,5 tt nht dùng y nghiền a đ
nghiền đường tinh th thành đường bt
3. Thuc n :
dng tinh th phi cho qua rây 1,5 - 2mm đưng kính để loi cc b vón.
Vi (NH
4
)
2
CO
3
cn a tan trong H
2
O theo t l 100 phn H
2
O + 10 phn NaHCO
3
+ 24
phn NH
4
CO
3
+ 35 phn mui
4. Du và :
Độ đặc của bơ nh hưởng đến thi gian nhào và mức độ nhào. Cht béo cũng cn nóng
chảy trước khi đưa vào y nhào Qua kinh nghim sn xut nếu nấu đến nhiệt độ nóng
chy thì độ xp ca bánh qui cao hơn, b mt và v ngon cũng khá hơn bánh qui xp không
nấu đến đến nhiệt đ bắt đầu nóng chy cũng như bơ du quá nóng chy (nóng chy
hoàn toàn).
Đặc biệt macgarin không nên nu nóng chy hoàn toàn chúng s phân chia thành
pha nước và pha béo. Trong quá trình bo qun các sn phm đó trên giy nhãn có hp cha
bánh s có vết dn làm cho sn phm mt v đẹp hp dn.
5. Trng :
Đối vi trứng tươi có điều kin nên đánh ng trng tht ni trưc ri hãy cho ng đ vào
lòng trng ni s to mt khi bt khí cha không khí ln bánh s xốp n nên có th gim
mt phn lượng cht n cho vào bánh. Nếu đánh cùng mt c vi lòng đỏ s làm tăng chức
năng nhũ hóa chất béo, hn chế quá trình to bt canh.
Đối vi bt trng kcn hòa tan trong nước m 50
o
C thành dung dch có W = 25 - 30%,
không cho c l không cho nước nhiệt độ cao s m protein kết ta hoặc đóng cc.
Nếu dùng bt trng thì phải tăng lưng thuc n.
Công nghệ sản xuất đường bánh kẹo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất đường bánh kẹo - Người đăng: nothing2902
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Công nghệ sản xuất đường bánh kẹo 9 10 322