Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sản xuất đường từ mía

Được đăng lên bởi Quang Kaka
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 809 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BỀN
VỮNG VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP
(Bài phát biểu tạI hộI nghị doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam
khi gia nhập WTO)
Cây mía và nghề làm mật, đường ở Việt Nam đã có từ xa xưa, nhưng
công nghiệp mía
đường mới được bắt đầu từ thế kỷ thứ XX. Đến năm 1994, cả nước mới
có 9 nhà máy
đường mía, với tổng công suất gần 11.000 tấn mía ngày và 2 nhà máy
đường tinh luyện
công suất nhỏ, thiết bị và công nghệ lạc hậu. Hàng năm phải nhập
khẩu từ 300.000 đến
500.000 tấn đường. Năm 1995, với chủ trường “Đầu tư chiều sâu, mở
rộng các nhà máy
đường hiện có, xây dựng một số nhà máy có quy mô vừa và nhỏ ở
những vùng nguyên
liệu nhỏ. Ở Những vùng nguyên liệu tập trung lớn, xây dựng các nhà
máy có thiết bị công
nghệ tiến tiến hiện đại, kể cả liên doanh với nước ngoài, sản lượng
đường năm 2000 đạt
khoảng một triệu tấn (Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8).
Chương trình mía
đường được chọn là chương trình khởi đầu để tiến hành công nghiệp
hoá, hiện đại hoá
nông nghiệp nông thôn, xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho
lao động nông
nghiệp. Ngành mía đường được giao “không phải là ngành kinh tế vì
mục đích lợi nhuận
tốI đa mà là ngành kinh tế xã hội”.
Thực hiện “Chương trình quốc gia 1 triệu tấn đường” ngành mía đường
Việt Nam tuy
còn non trẻ, chỉ sau 5 năm (1995-2000) đã có bước tiến đột phát. Đầu
tư mở rộng công
suất 9 nhà máy cũ, xây dựng mới 33 nhà máy, tổng số nhà máy đường
của cả nước là 44,
tổng công suất là 81.500 tấn (so vớI năm 1994 tăng thêm 33 nhà máy
và trên 760.000 tấn
công suất), năm 2000 đã đạt mục tiêu 1 triệu tấn đường. Về cơ bản đã
đáp ứng được nhu
cầu đường tiêu dung trong nước, chấm dứt được tình trạng hàng năm
Nhà nước phải bỏ
ra hàng trăm triệu USD để nhập khẩu đường. Đặc biệt công nghiệp mía
đường hầu hết
các nhà máy đường mới đều được xây dựng tại các vùng nông thôn,
vùng trung du, miền

núi, vùng dân tộc ít người, vùng đất nghèo khó khăn, vùng sâu, vùng
xa và được phân bổ
khắp cả 3 miền (miền Nam: 14 nhà máy, Miền Trung và Tây Nguyên: 15
nhà máy, và
miền Bắc: 13 nhà máy).
Đáng chú ý nhất là ngành mía đường phát triển đã giúp nông dân khai
hoang phục hoá,
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mở thêm đất trồng mía được hơn
200.000ha, đưa tổng diện
tích trồng mía bán nguyên liệu cho các nhà máy và các cơ sở chế biến
thủ công được gần
18 triệu tấn mía cây, giải quyết việc làm cho hơn 1 triệu lao động trong
nông nghiệp.
Hàng năm có từ 150 đến 200 ngàn hộ nông dân trồng mía đã ký hợp
...
NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BỀN
VỮNG VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP
(Bài phát biểu tạI hộI nghị doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam
khi gia nhập WTO)
Cây mía và nghề làm mật, đường ở Việt Nam đã có từ xa xưa, nhưng
công nghiệp mía
đường mới được bắt đầu từ thế kỷ thứ XX. Đến năm 1994, cả nước mới
có 9 nhà máy
đường mía, với tổng công suất gần 11.000 tấn mía ngày và 2 nhà máy
đường tinh luyện
công suất nhỏ, thiết bị và công nghệ lạc hậu. Hàng năm phải nhập
khẩu từ 300.000 đến
500.000 tấn đường. Năm 1995, với chủ trường “Đầu tư chiều sâu, mở
rộng các nhà máy
đường hiện có, xây dựng một số nhà máy có quy mô vừa và nhỏ ở
những vùng nguyên
liệu nhỏ. Ở Những vùng nguyên liệu tập trung lớn, xây dựng các nhà
máy có thiết bị công
nghệ tiến tiến hiện đại, kể cả liên doanh với nước ngoài, sản lượng
đường năm 2000 đạt
khoảng một triệu tấn (Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8).
Chương trình mía
đường được chọn là chương trình khởi đầu để tiến hành công nghiệp
hoá, hiện đại hoá
nông nghiệp nông thôn, xđói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho
lao động nông
nghiệp. Ngành mía đường được giao “không phải là ngành kinh tế vì
mục đích lợi nhuận
tốI đa mà là ngành kinh tế xã hội”.
Thực hiện “Chương trình quốc gia 1 triệu tấn đường” ngành mía đường
Việt Nam tuy
còn non trẻ, chỉ sau 5 năm (1995-2000) đã có bước tiến đột phát. Đầu
tư mở rộng công
suất 9 nhà máy cũ, xây dựng mới 33 nhà máy, tổng số nhà máy đường
của cả nước là 44,
tổng công suất là 81.500 tấn (so vớI năm 1994 tăng thêm 33 nhà máy
và trên 760.000 tấn
công suất), năm 2000 đã đạt mục tiêu 1 triệu tấn đường. Về cơ bản đã
đáp ứng được nhu
cầu đường tiêu dung trong nước, chấm dứt được tình trạng hàng năm
Nhà nước phải bỏ
ra hàng trăm triệu USD để nhập khẩu đường. Đặc biệt công nghiệp mía
đường hầu hết
các nhà máy đường mới đều được xây dựng tại các vùng nông thôn,
vùng trung du, miền
công nghệ sản xuất đường từ mía - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ sản xuất đường từ mía - Người đăng: Quang Kaka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
công nghệ sản xuất đường từ mía 9 10 297