Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sản xuất Ethanol

Được đăng lên bởi buongbo74111
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 796 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ETHANOL
Ethanol là một loại nhiên liệu thay thế , được sản xuất bằng
phương pháp lên men và chưng cất các loại ngũ cốc chứa tinh bột
có thể chuyển hóa thành đường đơn, như bắp, lúa mì, lúa mạch
Ethanol có thể được sản xuất bằng phương pháp hóa học
hoặc sinh học. Hiện nay trên thế giới, ethanol được chủ yếu sản
xuất bằng phương pháp sinh học.

Nguyên liệu chính được sử dụng bao gồm:
• Nguyên liệu chứa tinh bột: ngũ cốc ( gạo, bắp, lúa
mạch,…) hoặc củ (khoai tây, khoai mì)
• Nguyên liệu chứa đường: bao gồm saccharose dạng
tinh thể hoặc dạng dung dịch, nước ép mía, dịch chiết
từ củ cải đường, mật rỉ,…
• Nguyên liệu chứa cellulose như bã mía, dăm bào, mạt
cưa

GẠO (ORYZA SATIVA)
Hạt gạo có 3 thành phần chính là nội nhũ
(chiếm 93% trọng lượng hạt), mầm 4% và lớp võ
cám 3%
Tinh bột là thành phần quan trọng nhất trong
gạo để sản xuất ethanol. Hàm lượng tinh bột trong
gạo càng cao thì hiệu suất thu hồi sản phẩm càng cao
Tinh bột gạo gồm có amylose (15-35%) và
amylopeptin (65-85%).
Thành phần protein trong hạt gạo gồm có
:albumin 5%, globunlin 10%, prolamin 5% và
glutelin 80%.

CÁC CHẾ PHẨM ENZYME THỦY PHÂN
TINH BỘT
 Chế phẩm α-amylase chịu nhiệt: được sản
xuất từ vi khuẩn Bacillus licheniformis
hoặc Bacillus stearothermophilus. Nhiệt
độ tối ưu là 90-95 độ C
 Chế phẩm glucoamylase: được thu nhận từ
các loài Aspergillus, Rhizopus,.. Nhiệt độ
tối ưu là 45-65 độ C

GIỐNG VI SINH VẬT
Trên thế giới có 2 loại vi sinh vật được dùng
để lên men ethanol trong sản xuất công nghiệp:
Saccharomyces
cerevisiae
và
vi
khuẩn
Zymomonas mobilis.
CÁC NGUYÊN LIỆU KHÁC
 Nước
 Các chất dinh dưỡng cho nấm men, chất chỉnh
pH, CaCl2

Trên lý thuyết cứ 100g đường
glucose được lên men thì tạo ra 51g
ethanol. Tuy nhiên, Hiệu suất chuyển
hóa glucose thành ethanol trong thực
tế không thể vượt quá 90-95% so với
giá trị lý thuyết.

NGUYEÂN LIEÄU
Nguyeân taéc: nguyeân lieäu chöùa polysaccharide ñeàu coù
theå söû duïng trong coâng ngheä saûn xuaát coàn.
Yeâu caàu:
 Ñaûm baûo ñuû löôïng döôõng chaát phuïc vuï cho söï phaùt trieån cuûa
vi sinh vaät.
 Haøm löôïng ñöôøng hoaëc tinh boät cao, coù khaû naêng ñem laïi
hieäu quaû kinh teá.
 Saün coù, giaù thaønh thaáp.
 Vuøng nguyeân lieäu taäp trung vaø ñuû cho nhu caàu saûn xuaát.
Chuùng ta seõ xem xeùt 2 loaïi nguyeân lieäu phoå bieán:
- Tinh boät
- Ræ ñöôøng

RÆ ÑÖÔØNG (MAÄT RÆ)
Pheá lieäu trong coâng nghieäp ñöôøng mía hoaëc ñöôøng cuû caûi.
Laø loaïi ñöôøng khoâng keát tinh ñöôïc. Thöôøng chieám khoaûng 3
– 5% löôïng m...
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ETHANOL
Ethanol là một loại nhiên liệu thay thế , được sản xuất bằng
phương pháp lên men chưng cất các loại ngũ cốc chứa tinh bột
có thể chuyển hóa thành đường đơn, như bắp, lúa mì, lúa mạch
Ethanol thể được sản xuất bằng phương pháp hóa học
hoặc sinh học. Hiện nay trên thế giới, ethanol được chủ yếu sản
xuất bằng phương pháp sinh học.
công nghệ sản xuất Ethanol - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ sản xuất Ethanol - Người đăng: buongbo74111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
công nghệ sản xuất Ethanol 9 10 38