Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất hợp chất vô cơ cơ bản

Được đăng lên bởi hoanglinh0808-gmail-com
Số trang: 227 trang   |   Lượt xem: 1307 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG I: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

NỘI DUNG:
1. Khái niệm về công nghệ hóa học
2. Xu thế phát triển của công nghiệp hóa học
3. Nguyên liệu cho công nghiệp hóa học
4. Nguyên lý chung về thiết bị

9/2/2014

Chương 1

1

CHƯƠNG I: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

1. Khái niệm về công nghệ hóa học

“Công nghệ là một khoa học về phương thức và các
quá trình sản xuất các sản phẩm công nghiệp từ
những nguyên liệu thô.”
2. Xu thế phát triển của công nghiệp hóa học
 Tăng kích thước thiết bị

 Tăng cường độ hoạt động của thiết bị
 Cơ giới hóa và tự động hóa
9/2/2014

Chương 1

2

CHƯƠNG I: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

 Thay các quá trình gián đoạn bằng các quá trình
liên tục tiên tiến
 Tận dụng nhiệt phản ứng
 Phát triển các quá trình sản xuất không thải
3. Nguyên liệu cho công nghiệp hóa học
• Vai trò của nguyên liệu đối với quy trình công
nghệ, chất lượng và giá thành sản phẩm.
• Các nguồn nguyên liệu: tự nhiên; bã thải công
nghiệp; bán sản phẩm của các nhà máy hóa chất.
9/2/2014

Chương 1

3

CHƯƠNG I: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

• Các quá trình làm giàu nguyên liệu: sàng; tuyển
trọng lực, tuyển nổi, tuyển từ …

Đập

Sàng

Nghiền
9/2/2014

Chương 1

4

CHƯƠNG I: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

Tuyển trọng lực ướt

9/2/2014

Chương 1

5

CHƯƠNG I: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

Tuyển nổi

9/2/2014

Tuyển từ

Chương 1

6

CHƯƠNG I: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

4. Nguyên lý chung về thiết bị

9/2/2014

Chương 1

7

CHƯƠNG I: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

9/2/2014

Chương 1

8

CHƯƠNG I: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

9/2/2014

Chương 1

9

CHƯƠNG I: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

TIỂU LUẬN
1. Sản xuất khí công nghiệp: H2, O2, N2.
2. Sản xuất H2SO4 từ S
3. Sản xuất H2SO4 từ quặng pyrit
4. Tổng hợp NH3
5. Sản xuất axit HNO3

6. Sản xuất H3PO4 bằng phương pháp nhiệt
7. Sản xuất H3PO4 bằng phương pháp trích ly
9/2/2014

Chương 1

10

CHƯƠNG I: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

8. Sản xuất soda
9. Sản xuất NaOH – Cl2 và HCl
10. Sản xuất Al(OH)3
11. Sản xuất đồng
12. Sản xuất KClO3, KClO4 và KMnO4
13. Sản xuất than hoạt tính

14. Sản xuất phèn nhôm và PAC.
Các vấn đề về nguyên liệu, cơ sở hóa lý của quá trình sx, các
quy trình công nghệ sx, ứng dụng và xu thế phát triển.
9/2/2014

Chương 1

11

CHƯƠNG II: SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC

NỘI DUNG:

1. Những khái niệm chung về axit sunfuric và
ứng dụng
2. Nguyên liệu sản xuất axit sunfuric
3. Quá trình công nghệ sản xuất axit sunfuric
3.1 Các quá trình ...
9/2/2014 Chương 1 1
CHƯƠNG I: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN
NỘI DUNG:
1. Khái niệm về công nghệ hóa học
2. Xu thế phát triển của công nghiệp hóa học
3. Nguyên liệu cho công nghiệp hóa học
4. Nguyên lý chung về thiết bị
Công nghệ sản xuất hợp chất vô cơ cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất hợp chất vô cơ cơ bản - Người đăng: hoanglinh0808-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
227 Vietnamese
Công nghệ sản xuất hợp chất vô cơ cơ bản 9 10 698