Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất LAS

Được đăng lên bởi lephuongkiemtailieu
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 13992 lần   |   Lượt tải: 80 lần
MỤC LỤC

1
Chương I: CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT...........................................................2
I. ĐỊNH NGHĨA ...................................................................................................2
II. ĐẶC ĐIỂM.......................................................................................................2
III. ỨNG DỤNG....................................................................................................2
Chương II : GIỚI THIỆU VỀ LAS........................................................................2
I. SỰ RA ĐỜI CỦA LAS ( LINEAR ALKYLBENZENE SULPHONATE) :....2
II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA LAS..........................................................3
III. LAB (LINEAR ALKYLBENZENE SUNLPHONATE) VÀ LAS (LINEAR
ALKYLBENZENE SULPHONATE) :.....................................................................4
Chương III: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT LAS.......................................................6
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT:.......................................................................................6
II. CÁC QUÁ TRÌNH PHẢN ỨNG.....................................................................6
III. NGUỒN NGUYÊN LIỆU BAN ĐẦU VÀ SẢN PHẨM...............................7
IV. CƠ CHẾ PHẢN ỨNG.....................................................................................8
V. TÁC NHÂN VÀ XÚC TÁC..........................................................................10
VI.ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH...................................................................12
VII. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG.....................................................................13
VIII. CÁC PHẢN ỨNG PHỤ ............................................................................14
IX. THIẾT BỊ PHẢN ỨNG.................................................................................15
X. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT LAS........................................................18
XI.SỰ TIÊU THỤ LAS ......................................................................................19
Chương IV: TÁC ĐỘNG CỦA LAS ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG........................20
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................21

Chương I: CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT
I. ĐỊNH NGHĨA
Chất hoạt động bề mặt (CHĐBM) là chất có sức căng bề mặt nhỏ hơn sức căng bề mặt của dung môi, và trong
dung dịch, nồng độ của nó ở bề mặt cao hơn bên trong dung dịch, làm giảm sức căng bề mặt của dung dịch. Những
CHĐBM quan trọng thường l...
MỤC LỤC
1
Chương I: CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT...........................................................2
I. ĐỊNH NGHĨA ...................................................................................................2
II. ĐẶC ĐIỂM.......................................................................................................2
III. ỨNG DỤNG....................................................................................................2
Chương II : GIỚI THIỆU VỀ LAS........................................................................2
I. SỰ RA ĐỜI CỦA LAS ( LINEAR ALKYLBENZENE SULPHONATE) :....2
II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA LAS..........................................................3
III. LAB (LINEAR ALKYLBENZENE SUNLPHONATE) VÀ LAS (LINEAR
ALKYLBENZENE SULPHONATE) :.....................................................................4
Chương III: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT LAS.......................................................6
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT:.......................................................................................6
II. CÁC QUÁ TRÌNH PHẢN ỨNG.....................................................................6
III. NGUỒN NGUYÊN LIỆU BAN ĐẦU VÀ SẢN PHẨM...............................7
IV. CƠ CHẾ PHẢN ỨNG.....................................................................................8
V. TÁC NHÂN VÀ XÚC TÁC..........................................................................10
VI.ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH...................................................................12
VII. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG.....................................................................13
VIII. CÁC PHẢN ỨNG PHỤ ............................................................................14
IX. THIẾT BỊ PHẢN ỨNG.................................................................................15
X. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT LAS........................................................18
XI.SỰ TIÊU THỤ LAS ......................................................................................19
Chương IV: TÁC ĐỘNG CỦA LAS ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG........................20
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................21
Công nghệ sản xuất LAS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất LAS - Người đăng: lephuongkiemtailieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Công nghệ sản xuất LAS 9 10 882