Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MALT VÀ BIA

Được đăng lên bởi HONGDIEU
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 9810 lần   |   Lượt tải: 73 lần
Trường ĐạI học bách khoa hà nội
Viện công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm
Bộ môn Công nghệ Các Sản phẩm Lên men

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MALT VÀ BIA

Người soạn : PGS.TS Lê Thanh Mai

8/27/2009

Đại học Bỏch khoa Hà nội

1

Công nghệ SX Malt và Bia
Ch−ơng I : Mở đầu

I.1 Định nghĩa bia
I.2 Lịch sử phát triển công nghệ sản xuất bia
I.3 Giới thiệu tình hình sản xuất và tiêu thụ bia
Phần I : Nguyên liệu chinh
Ch−ơng II : Đại mạch

1.1. Cỏc loại đại mạch
1.2. Cấu trỳc hạt đại mạch
1.3.Thành phần hoỏ học
1.4. Đỏnh giỏ chất lượng đại mạch
Ch−ơng III : nguyên liệu thay thế malt đại mạch

III.1 Nguyên liệu thay thế dạng hạt
Đại thế dạng đ−ờng
III.2 Nguyên liệu thayhọc Bỏch khoa Hà nội

8/27/2009

2

Công nghệ SX Malt và Bia
Ch−ơng IV : Hoa houblon

IV.1 Giới thiệu cây hoa houblon
IV.2 Thành phần hoá học hoa houblon
IV.3 Chế phẩm hoa houblon
Ch−ơng V : N−ớc

V.1 Vai trò của n−ớc trong sản xuất bia
V.2 Thành phần hoá học của n−ớc ngầm
V.3 ảnh h−ởng các ion trong n−ớc đến CN và CLSP
V.4 Xử lý n−ớc trong quá trình nấu bia
8/27/2009

Đại học Bỏch khoa Hà nội

3

Phần 2 : Công nghệ SX Malt
Chương VI: Phõn loại, làm sạch và bảo quản đại mạch
và ngõm đại mạch
Chương VII: Ngõm và Nảy mầm đại mạch
Chương VIII: Sấy malt tươi và đỏnh giỏ chất lượng
malt

8/27/2009

Đại học Bỏch khoa Hà nội

4

Phần 3 : Công nghệ SX Bia
Ch−ơng IX : Chuẩn bị dịch đ−ờng

IX.1 Nghiền malt và nguyên liệu thay thế malt
IX.2 Nấu-đ−ờng hoá malt và nguyên liệu thay thế
IX.3 Lọc dịch đ−ờng
Ch−ơng X : nấu hoa, làm trong và làm lạnh dịch đ−ờng

X.1 Nấu dịch đ−ờng với hoa houblon
X.2 Làm trong và làm lạnh dịch đ−ờng
Ch−ơng XI : Lên men chính và lên men phụ

XI.1 Lý thuyết về quá trình lên men
XI.2 Vấn đề men giống trong sản xuất bia
XI.3 Kỹ thuật lên men
XI.4 Lên men phụ và tàng trữ bia
8/27/2009

Đại học Bỏch khoa Hà nội

5

Phần 3 : Công nghệ SX Bia
Ch−ơng XII : Hoàn thiện sản phẩm

XII.1 Làm trong bia
XII.2 Bão hoà CO2
XII.3 Chiết bia
XII.4 Thanh trùng bia
XII.5 Đánh giá chất l−ợng bia

8/27/2009

Đại học Bỏch khoa Hà nội

6

Tài liệu tham khảo
1.

Hoàng Đình Hoà, 1998. Công nghệ sản xuất malt và
bia,

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật

2. Nguyễn Thị Hiền (chủ biờn), 2008. Khoa học- Công
nghệ Malt và Bia,

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật

3. Wolfgang Kunze, 1996, Technology Brewing and
Malting, VLB Berlin.
4.

J . De Clerck, 1980. Cours de Brasserie, Editeur E.De
Clerck, Belgique

5.

J.R.A.Pollock, 1987. Brewing Science, Academic Press

6.

E.G Priest, 1996. Brewing Science &Technology. The
In...
8/27/2009 Đại hc Bách khoa Hà ni1
Trêng Đ¹I häc b¸ch khoa hµ néi
ViÖn c«ng nghÖ sinh häc c«ng nghÖ thùc phÈm
Bé m«n C«ng nghÖ C¸c S¶n phÈm Lªn men
C«ng ngh SN XUT
MALT BIA
Ngườison : PGS.TS Lª Thanh Mai
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MALT VÀ BIA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MALT VÀ BIA - Người đăng: HONGDIEU
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MALT VÀ BIA 9 10 970