Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất mít sấy

Được đăng lên bởi Trung Hiếu Trần
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 29945 lần   |   Lượt tải: 331 lần
Công nghệ chế biến thực phẩm

Mít sấy

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU CHUNG

PHẦN I: NGUYÊN LIỆU
1.Đặc điểm sinh hoc sinh thái của quả mít……………………………..5
2. Phân bố………………………………………………………………...7
3. Phân loại mít…………………………………………………………..8
4. Thaønh phaàn hoùa hoïc …………………………………………………10
5. Yêu cầu chọn mít sấy…………………………………………………10

PHẦN II: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
1. Quy trình thứ nhất: …………………………………………………..11
2. Quy trình thứ hai: : ………………………………………………… 13

PHẦN III: GIẢI THÍCH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
A. QUY TRÌNH 1
1. Xử lý
1.1 Mục đích công nghệ………………………………………………… 14
1.2 Phương pháp…………………………………………………………14
1.3. Các biến đổi …………………………………………………………14
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng …………………………………………… ...14

2. Rửa-Ngâm
2.1. Mục đích công nghệ …………………………………………………14
2.2. Phương pháp…………………………………………………………14
2.3. Các biến đổi…………………………………………………………..14
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng………………………………………………..14
2.5. Thiết bị………………………………………………………………..15

3. Cắt đôi
3.1. Mục đích công nghệ …………………………………………………16
3.2. Các biến đổi…………………………………………………………..16
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng………………………………………………..16
3.4. Thiết bị………………………………………………………………..16

4. Chần:
4.1. Mục đích công nghệ………………………………………………….17
4.2. Phương pháp…………………………………………………………17
4.3. Các biến đổi…………………………………………………………..17
4.4. Các yếu tố ảnh hưởng ……………………………………………….18
4.5. Thiết bị………………………………………………………………..19

5. Sấy
5.1. Bản chất………………………………………………………………20
5.3. Các biến đổi…………………………………………………………..20

Trang 1

Công nghệ chế biến thực phẩm

Mít sấy

5.4. Các yếu tố ảnh hưởng………………………………………………..23
5.5. Thiết bị sấy…………………………………………………………....29

7. ĐÓNG GÓI
7.1. Muïc ñích coâ ng nghệ………………………………………………….26
7.2. Phương pháp …………………………………………………………27
7.3. Các biến đổi…………………………………………………………...27
7.4. Các yếu tố ảnh hưởng………………………………………………...27
7.5. Thiết bị………………………………………………………………...27

B. QUY TRÌNH 2
1. Xử lý…………………………………………………………………….29
2. Rửa -Ngâm……………………………………………………………...29
3. Cắt đôi ………………………………………………………………….29
4. Chần…………………………………………………………………….29
5. Sấy (khác thiết bị sấy) …………………………………………………31

PHẦN IV: SO SÁNH HAI QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ……………33
PHẦN V: SẢN PHẨM
1.
2.

Sản phẩm………………………………………………………………..34
Thành phần dinh dưỡng………………………………………………..35
3. Chỉ tiêu chất lượng……………………………………………………...36

PHẦN VI: THÀNH TỰU…………………………………………………39
PHẦN VII: TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………….39

Trang 2

Công nghệ chế biến thực phẩm

Mít sấy

PHỤ LỤC
MỤC BẢNG
Số thứ tự
1
2
3
4
5

Tên bảng
Phân loại khoa học
Thaønh phaàn hoùa học trong 100g mít
So sánh 2 quy trình
...
Công nghệ chế biến thực phẩmt sấy
Trang 1
MỤC LỤC
GII THIỆU CHUNG
PHN I: NGUYÊN LIỆU
1c đim sinh hoc sinh thái của quả mít……………………………..5
2. Phân b………………………………………………………………...7
3. Phân loạit…………………………………………………………..8
4. Thaønh phaàn ha hoïc………………………………………………10
5. Yêu cầu chn t sấy………………………………………………10
PHN II: QUY TRÌNH CÔNG NGH
1. Quy trình thứ nht: …………………………………………………..11
2. Quy trình thhai: : ………………………………………………… 13
PHN III: GIẢI THÍCH QUY TRÌNH CÔNG NGH
A. QUY TRÌNH 1
1. X
1.1 Mục đíchng nghệ……………………………………………… 14
1.2 Pơng pháp…………………………………………………………14
1.3. Các biến đổi ………………………………………………………14
1.4. Các yếu tố ảnh ởng …………………………………………… ...14
2. Ra-Ngâm
2.1. Mục đích công ngh …………………………………………………14
2.2. Phương pháp………………………………………………………14
2.3. Các biến đổi………………………………………………………..14
2.4. Các yếu t nh hưng……………………………………………..14
2.5. Thiết b……………………………………………………………..15
3. Ct đôi
3.1. Mục đích công ngh …………………………………………………16
3.2. Các biến đổi………………………………………………………..16
3.3. Các yếu tố ảnh ởng……………………………………………..16
3.4. Thiết b……………………………………………………………..16
4. Chn:
4.1. Mục đích công ngh………………………………………………….17
4.2. Phương pháp……………………………………………………17
4.3. Các biến đổi………………………………………………………..17
4.4. Các yếu tố ảnh ởng ……………………………………………….18
4.5. Thiết b………………………………………………………………..19
5. Sấy
5.1. Bn chất………………………………………………………………20
5.3. Các biến đi…………………………………………………………..20
Công nghệ sản xuất mít sấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất mít sấy - Người đăng: Trung Hiếu Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Công nghệ sản xuất mít sấy 9 10 272