Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PECTIN

Được đăng lên bởi Mai An
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GVHD: Toân Nöõ Minh Nguyeät

Coâng ngheä saûn xuaát pectin

COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT PECTIN
I. Giôùi thieäu chung veà pectin:
I.1. Nguoàn goác: [5], [16]
™ Pectin laø moät polymer cuûa caùc acid polygalacturonic vaø caùc ester methyl cuûa
chuùng. Pectin coù nhieàu ôû quaû, cuû hoaëc thaân caây. Trong thöïc vaät, pectin toàn taïi döôùi hai
daïng: daïng protopectin khoâng tan, toàn taïi chuû yeáu ôû thaønh teá baøo döôùi daïng keát hôïp
vôùi polysaccharide araban, daïng hoøa tan cuûa pectin toàn taïi chuû yeáu ôû dòch teá baøo.
™ Pectin nhö moät loaïi keo gaén chaët caùc teá baøo thöïc vaät vôùi nhau, vì theá ngöôøi ta
goïi chuùng laø chaát ciment trong caáu truùc teá baøo thöïc vaät.
™ Khi quaû coøn xanh, ciment laø protopectin, protopectin chieám tæ leä khaù cao,
protopectin khoâng hoøa tan trong nöôùc giuùp quaû coù ñoä cöùng.
™ Khi quaû chín daàn, döôùi taùc duïng enzyme protopectinase, protopectin seõ chuyeån
sang pectin hoøa tan (pectin) vaø araban, laøm giaûm söï lieân keát giöõa caùc teá baøo, quaû trôû
neân meàm hôn. Quaù trình naøy cuõng xaûy ra döôùi taùc duïng cuûa acid vaø nhieät ñoä trong quaù
trình chaàn ôû 60 – 85oC.
™ Trong thöïc vaät caùc pectin thöôøng lieân keát vôùi cellulose ôû vaùch teá baøo döôùi daïng
phöùc hôïp chöa bieát roõ (hình 1).
™ Pectin toàn taïi vôùi nhöõng haøm löôïng khaùc nhau trong quaû, cuû hoaëc thaân cuûa moät
soá loaøi thöïc vaät: trong taùo 10 – 15%; quaû citrus 20 – 50%; cuû caûi ñöôøng 10 – 20%; ñaøi
hoa höôùng döông 15 – 25%. Trong cuøng moät loaïi quaû nhöng ôû caùc phaàn khaùc nhau thì
haøm löôïng pectin cuõng khaùc nhau. Chaúng haïn nhö ñoái vôùi quaû böôûi ta coù haøm löôïng
pectin cuûa caùc phaàn khaùc nhau cuûa quaû khaùc nhau cuõng khaùc nhau. Pectin laø chaát
nhaày bao quanh voû haït böôûi vaø trong cuøi quaû böôûi chín. Baûn chaát cuûa noù laø moät loaïi
chaát xô hoøa tan trong nöôùc, laøm taêng ñoä nhôùt.

1

GVHD: Toân Nöõ Minh Nguyeät

Coâng ngheä saûn xuaát pectin

Hình 1: Pectin trong caáu taïo cuûa thaønh teá baøo thöïc vaät
Baûng I.1: Phaàn traêm pectin trong caùc phaàn pheá lieäu cuûa böôûi
Caùc pheá lieäu
Voû xanh
Cuøi traéng
Voû muùi
Voû haït
Baõ teùp

Khoái löôïng
(%)
8 – 11
15 – 30
8 – 12
3–5
10 - 16

Haøm löôïng
pectin (%)
3,1
5,8
5,3
5,2

Hieäu suaát thu hoài
(%pectin/%chaát khoâ)
15,6
25,2
12,4
-

I. 2. Caáu taïo phaân töû pectin: [4], [5], [14]
™ Caùc chaát pectin laø caùc polysaccharide, mạch thẳng, caáu taïo töø söï lieân keát giöõa
caùc maïch cuûa phaân töû acid D-galacturonic C6H10O7,...
GVHD: Toân Nöõ Minh Nguyeät
Coâng ngheä saûn xuaát pectin
1
COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT PECTIN
I. Giôùi thieäu chung veà pectin
:
I.1. Nguoàn goác
: [5], [16]
Pectin laø moät polymer cuûa caùc acid polygalacturonic vaø caùc ester methyl cuûa
chuùng. Pectin coù nhieàu ôû quaû, cuû hoaëc thaân caây. Trong thöïc vaät, pectin toàn taïi döôùi hai
daïng: daïng protopectin khoâng tan, toàn taïi chuû yeáu ôû thaønh teá baøo döôùi daïng keát hôïp
vôùi polysaccharide araban, daïng hoøa tan cuûa pectin toàn taïi chuû yeáu ôû dòch teá baøo.
Pectin nhö moät loaïi keo gaén chaët caùc teá baøo thöïc vaät vôùi nhau, vì theá ngöôøi ta
goïi chuùng laø chaát ciment trong caáu truùc teá baøo thöïc vaät.
Khi quaû coøn xanh, ciment laø protopectin, protopectin chieám tæ leä khaù cao,
protopectin khoâng hoøa tan trong nöôùc giuùp quaû coù ñoä cöùng.
Khi quaû chín daàn, döôùi taùc duïng enzyme protopectinase, protopectin seõ chuyeån
sang pectin hoøa tan (pectin) vaø araban, laøm giaûm söï lieân keát giöõa caùc teá baøo, quaû trôû
neân meàm hôn. Quaù trình naøy cuõng xaûy ra döôùi taùc duïng cuûa acid vaø nhieät ñoä trong quaù
trình chaàn ôû 60 – 85
o
C.
Trong thöïc vaät caùc pectin thöôøng lieân keát vôùi cellulose ôû vaùch teá baøo döôùi daïng
phöùc hôïp chöa bieát roõ (hình 1).
Pectin toàn taïi vôùi nhöõng haøm löôïng khaùc nhau trong quaû, cuû hoaëc thaân cuûa moät
soá loaøi thöïc vaät: trong taùo 10 – 15%; quaû citrus 20 – 50%; cuû caûi ñöôøng 10 – 20%; ñaøi
hoa höôùng döông 15 – 25%. Trong cuøng moät loaïi quaû nhöng ôû caùc phaàn khaùc nhau thì
haøm löôïng pectin cuõng khaùc nhau. Chaúng haïn nhö ñoái vôùi quaû böôûi ta coù haøm löôïng
pectin cuûa caùc phaàn khaùc nhau cuûa quaû khaùc nhau cuõng khaùc nhau. Pectin laø chaát
nhaày bao quanh voû haït böôûi vaø trong cuøi quaû böôûi chín. Baûn chaát cuûa noù laø moät loaïi
chaát xô hoøa tan trong nöôùc, laøm taêng ñoä nhôùt.
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PECTIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PECTIN - Người đăng: Mai An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PECTIN 9 10 910