Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất sữa bột

Được đăng lên bởi ngoccam-cp2-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 692 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QCVN 5-2:2010/BYT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM SỮA DẠNG BỘT
National technical regulation for powder milk products

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý
đối với các sản phẩm sữa dạng bột, bao gồm sữa bột, cream bột, whey bột và sữa bột
gầy có bổ sung chất béo thực vật.
Quy chuẩn này không áp dụng đối với các sản phẩm sữa theo công thức dành
cho trẻ đến 36 tháng tuổi, sữa theo công thức với mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ
sơ sinh và thực phẩm chức năng.
2. Đối tƣợng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với:
a) Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sữa
dạng bột tại Việt Nam;
tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
3.1. Sữa bột
Sản phẩm sữa được chế biến bằng cách loại bỏ nước ra khỏi sữa hoặc thêm,
bớt một số thành phần của sữa nhưng giữ nguyên thành phần, đặc tính của sản
phẩm và không làm thay đổi tỷ lệ giữa whey protein và casein của sữa nguyên liệu
ban đầu. Sữa bột bao gồm sữa bột nguyên chất, sữa bột đã tách béo một phần và
sữa bột gầy.
3.2. Cream bột
Là sản phẩm thu được sau khi loại bỏ nước ra khỏi cream nguyên liệu.
Cream nguyên liệu là sản phẩm giàu chất béo, ở dạng nhũ tương thu được
bằng cách tách lý học từ sữa.

1

QCVN 5-2:2010/BYT
3.3. Sữa bột gầy có bổ sung chất béo thực vật
Sản phẩm được chế biến bằng cách loại bỏ nước ra khỏi sữa gầy, có bổ sung
chất béo thực vật, có thể bổ sung phụ gia thực phẩm.
3.4. Whey bột
Sản phẩm được chế biến bằng cách loại bỏ nước ra khỏi whey hoặc whey axit.
II. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
1. Các chỉ tiêu liên quan đến an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm sữa
dạng bột
1.1. Các chỉ tiêu lý hoá được quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn này.
1.2. Giới hạn tối đa các chất nhiễm bẩn được quy định tại Phụ lục II của Quy chuẩn
này.
1.3. Các chỉ tiêu vi sinh vật được quy định tại Phụ lục III của Quy chuẩn này.
1.4. Danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng phù hợp với quy định
hiện hành.
1.5. Có thể sử dụng các phương pháp thử có độ chính xác tương đương với
các phương pháp quy định kèm theo các chỉ tiêu trong các Phụ lục I, Phụ lục II và
Phụ lục III của Quy chuẩn này.
1.6. Số hiệu và tên đầy đủ của phương pháp lấy mẫu và các phương pháp thử
được quy định tại Phụ lục IV của Quy chuẩn này.
1.7. Trong trường hợp cần kiểm tra các chỉ tiêu chưa quy định phương pháp
thử tại Quy chuẩn này, Bộ Y tế sẽ quyết định phương pháp thử căn ...
QCVN 5-2:2010/BYT
1
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM SỮA DẠNG BỘT
National technical regulation for powder milk products
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định các chtiêu an toàn thực phẩm và các yêu cu quản
đối với c sản phẩm sữa dạng bột, bao gồm sữa bột, cream bột, whey bột và sữa bột
gầy có bổ sung chất béo thực vật.
Quy chuẩn này không áp dụng đối với các sản phẩm sữa theo công thức dành
cho trẻ đến 36 tháng tuổi, sữa theo công thức với mục đích y tế đặc biệt dành cho tr
sơ sinh và thực phẩm chức năng.
2. Đối tƣợng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với:
a) Các tổ chức, nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sữa
dạng bột tại Việt Nam;
tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
3.1. Sữa bột
Sản phẩm sữa được chế biến bằng cách loại bnước ra khỏi sữa hoặc thêm,
bớt một số thành phần của sữa nhưng giữ nguyên thành phần, đặc tính của sản
phẩm không làm thay đổi tỷ lệ giữa whey protein casein của sữa nguyên liệu
ban đầu. Sữa bột bao gồm sữa bột nguyên chất, sữa bột đã tách béo một phần
sữa bột gầy.
3.2. Cream bột
Là sản phẩm thu được sau khi loại bỏ nước ra khỏi cream nguyên liệu.
Cream nguyên liệu sản phẩm giàu chất béo, dạng nhũ tương thu được
bằng cách tách lý học từ sữa.
Công nghệ sản xuất sữa bột - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất sữa bột - Người đăng: ngoccam-cp2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Công nghệ sản xuất sữa bột 9 10 786