Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất sữa chua - yaourt

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 12579 lần   |   Lượt tải: 53 lần
ĐH-NHA TRANG
: 50CNSH.
GVHD: TRẦN THANH GIANG
NHÓM 3

I.TỔNG QUAN
1. Giới thiệu về sản phẩm
Sữa lên men yaourt là một sản phẩm rất phổ biến trên thế giới .Nó được
những người du mục vùng Mount Elbus phát hiện từ xưa.Ngày nay,
yaourt được tiêu thụ mạnh tại các nước vùng Địa Trung Hải,trung tâm
châu Âu và châu Á.
Trên thị trường hiện nay,sản phẩm yaourt rất đa dạng về chủng loại. Cấu
trúc và mùi vị yaourt luôn được các nhà sản xuất thay đổi với thị hiếu và
thói quen sử dụng của khách hàng tại các nước khác nhau.Sản phẩm
yaourt có thể được phân loại như sau:
Yaourt truyền thống (set type) : Sản phẩm có cấu trúc gel
mịn.Trong quy trình sản xuất yaourt truyền thống,sữa nguyên liệu
sau khi được sử lý ,cấy giống rồi rót vào bao bì .Quá trình lên men
diễn ra trong bao bì .Quá trình lên men diễn ra trong bao bì làm
xuất hiện khối đông(coagulum) và tạo cấu trúc đặc trưng cho sản
phẩm.
Yaourt dạng khuấy (stirred type) :khối đông xuất hiện trong sản
phẩm sau quá trình lên men bị phá hủy một phần do sự khuấy trộn
cơ học.Trong quy trình sản xuất yaourt dạng khuấy ,sữa chua
nguyên liệu được xử lý và cấy giống rồi lên men trong thiết bị
chuyên dùng,tiếp theo là quá tringf làm lạnh và rót sản phẩm vào

bao bì.Yaourt dạng khuấy sẽ không có cấu trúc gel mịn và đônng
nhất như yaourt truyền thống .
Yaourt uống (drinking type) hay yaourt dạng lỏng : Khối đông
xuất hiện trong sản phẩm sau quá trình lên men bị phá hủy hoàn
toàn.Sản phẩm có dạng lỏng ,khi sử dụng ,người tiêu dùng không
cần dùng muỗng .Điểm khác biệt là sau quá trình lên men,người ta
sử dụng phương pháp khuấy trộn hoặc phương pháp đồng hóa để
phá hủy cấu trúc gel của khối đông và làm giãm độ nhớt cho sản
phẩm.
Yaourt làm lạnh (frozen type) : Sản phẩm có dạng tương tự như
kem (ice_cream) .Quá trình lên men sữa được thực hiện trong
thieetss bị chuyên dùng ,tiếp theo hỗn hợp sau lên men sẽ được
đem đi xử lý và làm lạnh đông để làm tăng độ cứng cho sản phẩm
(hardening )rồi bao gói.
Yaourt cô đặc (concentrated yaourt) :Quy trình sản xuất bao gồm
các giai đoạn quan trọng như lên men sữa ,cô dặc ,người ta sẽ tách
bớt huyết thanh sữ khỏi sản phẩm.yaourt cô đặc còn có tên gọi là
stained yaourt hay labneh
Ngày nay, để đa dạng hóa hơn nữa sản phẩm yaourt trên thị trường
,người ta có thể bổ sung thêm hương liệu, chất màu thực phẩm hoặc
puree tái cây vào sản phẩm.
Một khóa phân loại khác nhau cho yaourt là dựa vào chất béo trong sản
phẩm. Lượng chất béo trong yaourt có thể dao động 0-10%, thông
thường từ 0,5 - 3,5%. Theo tổ ch...
ĐH-NHA TRANG
: 50CNSH.
GVHD: TRN THANH GIANG
NHÓM 3
I.TNG QUAN
1. Gii thiu v sn phm
Sa lên men yaourt là mt sn phm rt ph biến trên thế giới .Nó được
những người du mc vùng Mount Elbus phát hin t a.Ngày nay,
yaourt được tiêu th mnh tại các nước vùng Địa Trung Hi,trung tâm
châu Âu và châu Á.
Trên th trường hin nay,sn phm yaourt rất đa dạng v chng loi. Cu
trúc mùi v yaourt luôn được các nhà sn xuất thay đổi vi th hiếu
thói quen s dng ca khách hàng ti các nước khác nhau.Sn phm
yaourt có th đưc phân loi như sau:
Yaourt truyn thng (set type) : Sn phm cu trúc gel
mn.Trong quy trình sn xut yaourt truyn thng,sa nguyên liu
sau khi được s lý ,cy ging ri rót vào bao bì .Quá trình lên men
din ra trong bao bì .Quá trình lên men din ra trong bao làm
xut hin khối đông(coagulum) tạo cấu trúc đặc trưng cho sn
phm.
Yaourt dng khuy (stirred type) :khối đông xut hin trong sn
phm sau quá trình lên men b phá hy mt phn do s khuy trn
cơ học.Trong quy trình sn xut yaourt dng khuy ,sa chua
nguyên liệu được x cy ging ri lên men trong thiết b
chuyên dùng,tiếp theo quá tringf làm lnh rót sn phm vào
Công nghệ sản xuất sữa chua - yaourt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất sữa chua - yaourt - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Công nghệ sản xuất sữa chua - yaourt 9 10 670