Ktl-icon-tai-lieu

CÔng nghệ sản xuất sữa chua Yoghurt

Được đăng lên bởi tbtzxc
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Coâng ngheä saûn xuaát Söõa chua (Yoghurt)

Coâng ngheä saûn xuaát Söõa chua (Yoghurt)
Muïc luïc
Phaàn 1: Toång quan

I.Nguyeân lieäu trong coâng nghieäp cheá bieán söõa chua
I-1.Giôùi thieäu veà söõa boø
I-1-1.Moät soá tính chaát vaät lyù cuûa söõa boø
I-1-2.Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa söõa boø
I-2.Heä vi sinh vaät trong söõûa boø
I-2-1.Nguoàn goác heä vi sinh vaät trong söõa
I-2-2.Heä vi sinh vaät trong söõa
I-3.Caùc yeâu caàu quan troïng cho nguyeân lieäu söõa töôi

II-Caùc quaù trình caên baûn trong coâng ngheä cheá bieán söõa chua

II-1.Quaù trình ñoàng hoùa
II-1-1.Giôùi thieäu chung
II-1-2.Cô sôû khoa hoïc cuûa quaù trình ñoàng hoùa
II-1-3.Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hieäu quaû ñoàng hoùa
II-1-4.Thieát bò ñoàng hoùa söû duïng aùp löïc cao
II-2.Quaù trình baøi khí
II-2-1.Giôùi thieäu chung
II-2-2.Cô sôû khoa hoïc cuûa quaù trình baøi khí
II-2-3.Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hieäu quaû cuûa quaù trình baøi khí
II-2-4.Thieát bò baøi khí
II-3.Quaù trình thanh truøng vaø tieät truøng
II-3-1.Giôùi thieäu chung
II-3-2.Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hieäu quaû cuûa quaù trình thanh truøng vaø
tieät truøng
II-3-3.Thiết bị thanh trùng và tiệt trùng
Phaàn 2: Quy trình coâng ngheä
I-Quy trình chung
I-1.Chuaån hoùa
I-2.Hieäu chænh haøm löôïng chaát khoâ
I-3.Baøi khí:
I-4.Ñoàng hoùa
I-4.Xöû lyù nhieät
I-5.Caáy gioáng vi khuaån lactid
II-Caùc quy trình cuï theå
II-1.Quy trình saûn xuaát Yoghurt truyeàn thoáng
II-2.Quy trình saûn xuaát Yoghurt daïng khuaáy
II-3.Quy trình saûn xuaát Yoghurt uoáng
II-3-1.Ñoái vôùi nhoùm baûo quaûn ôû nhieät ñoä thaáp
II-3-2.Ñoái vôùi nhoùm saûn phaåm baûo quaûn ôû nhieät ñoä phoøng

1

Coâng ngheä saûn xuaát Söõa chua (Yoghurt)
Phaàn 3: Saûn phaåm söõa chua
I-Phaân loaïi saûn phaåm söõa chua
II-Caùc chæ tieâu chaát löôïng saûn phaåm

Phần 1:

Tổng Quan

2

Coâng ngheä saûn xuaát Söõa chua (Yoghurt)

I-Nguyeân lieäu trong coâng nghieäp cheá bieán söõa chua (yoghurt)
Yoghurt coù theå ñöôïc saûn xuaát töø söõa töôi, söõa boät, söõa coâ ñaëc,söõa hoaøn
nguyeân hoaëc söõa taùi cheá.ÔÛ ñaây chæ giôùi thieäu veà saûn xuaát Yoghurt töø söõa boø
töôi.
Söõa töôi söû duïng trong saûn xuaát Yoghurt phaûi coù chaát löôïng toát.
I-1.Giôùi thieäu veà söõa boø:
Söõa laø moät chaát loûng sinh lyù ñöôïc tieát ra töø tuyeán vuù cuûa ñoäng vaät vaø laø
nguoàn thöùc aên ñeå nöôi soáng ñoäng vaät non.Töø xöa con ngöôøi ñaõ bieát söõ duïng
söõa töø caùc ñoäng vaät nuoâi ñeå cheá bieán thaønh nhieàu loaïi thöc phaåm quyù
giaù.Hieän nay ngaønh coâng ngh...
Coâng ngheä saûn xuaát Söõa chua (Yoghurt)
Coâng ngheä saûn xuaát Söõa chua (Yoghurt)
Muïc luïc
Phaàn 1: Toång quan
I.Nguyeân lieäu trong coâng nghieäp cheá bieán söõa chua
I-1.Giôùi thieäu veà söõa boø
I-1-1.Moät soá tính chaát vaät lyù cuûa söõa boø
I-1-2.Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa söõa boø
I-2.Heä vi sinh vaät trong söõûa boø
I-2-1.Nguoàn goác heä vi sinh vaät trong söõa
I-2-2.Heä vi sinh vaät trong söõa
I-3.Caùc yeâu caàu quan troïng cho nguyeân lieäu söõa töôi
II-Caùc quaù trình caên baûn trong coâng ngheä cheá bieán söõa chua
II-1.Quaù trình ñoàng hoùa
II-1-1.Giôùi thieäu chung
II-1-2.Cô sôû khoa hoïc cuûa quaù trình ñoàng hoùa
II-1-3.Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hieäu quaû ñoàng hoùa
II-1-4.Thieát bò ñoàng hoùa söû duïng aùp löïc cao
II-2.Quaù trình baøi khí
II-2-1.Giôùi thieäu chung
II-2-2.Cô sôû khoa hoïc cuûa quaù trình baøi khí
II-2-3.Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hieäu quaû cuûa quaù trình baøi khí
II-2-4.Thieát bò baøi khí
II-3.Quaù trình thanh truøng vaø tieät truøng
II-3-1.Giôùi thieäu chung
II-3-2.Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hieäu quaû cuûa quaù trình thanh truøng vaø
tieät truøng
II-3-3.Thiết bị thanh trùng và tiệt trùng
Phaàn 2: Quy trình coâng ngheä
I-Quy trình chung
I-1.Chuaån hoùa
I-2.Hieäu chænh haøm löôïng chaát khoâ
I-3.Baøi khí:
I-4.Ñoàng hoùa
I-4.Xöû lyù nhieät
I-5.Caáy gioáng vi khuaån lactid
II-Caùc quy trình cuï theå
II-1.Quy trình saûn xuaát Yoghurt truyeàn thoáng
II-2.Quy trình saûn xuaát Yoghurt daïng khuaáy
II-3.Quy trình saûn xuaát Yoghurt uoáng
II-3-1.Ñoái vôùi nhoùm baûo quaûn ôû nhieät ñoä thaáp
II-3-2.Ñoái vôùi nhoùm saûn phaåm baûo quaûn ôû nhieät ñoä phoøng
1
CÔng nghệ sản xuất sữa chua Yoghurt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔng nghệ sản xuất sữa chua Yoghurt - Người đăng: tbtzxc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
CÔng nghệ sản xuất sữa chua Yoghurt 9 10 590