Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sản xuất xúc xích cá

Được đăng lên bởi lamgiaan211200715
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
1. Giới thiệu chung....................................................................................trang 02
2. Giới thiệu chung về nguyên liệu cá tra..........................................................02
3. Thành phần hoá học của thịt cá.....................................................................03
4. Thịt................................................................................................................... 04
5. Mỡ.................................................................................................................... 05
6. Nước đá............................................................................................................05
7. Gia vị................................................................................................................ 06
8. Phụ gia.............................................................................................................07
9. Quy trình công nghệ......................................................................................08
10. Thuyết minh quy trình...................................................................................09
11. Thiết bị sản xuất..............................................................................................12
12. Biến đổi do vi sinh vật....................................................................................14
13. Sự xâm nhập của vi sinh vật..........................................................................16

14. Biến đổi của vi sinh vật trong suốt quá trình bảo quản và gây ươn hỏng.16
15. Vi sinh vật gây ươn hỏng cá...........................................................................17
16. Bao

bì...............................................................................................................18
17. Chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm.................................................................20
18. Các dạng hư hỏng thường gặp ở xúc xích.....................................................22
19. Bảo quản sản phẩm.........................................................................................22
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................23

1

1. Giới thiệu chung
Cá tra là nguồn nguyên liệu rất dồi dào ởcác tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đặc
biệt là An Giang (với sản lượng năm 2003 là 108.893 tấn ở tỉnh An Giang).
Điều này đã mở ra triển vọng lớn về sản lượng cá cho nhu cầu đời sống của
nhân dâ...
MỤC LỤC
1. Giới thiệu chung....................................................................................trang 02
2. Giới thiệu chung về nguyên liệu cá tra..........................................................02
3. Thành phần hoá học của thịt cá.....................................................................03
4. Thịt...................................................................................................................04
5. Mỡ....................................................................................................................05
6. Nước đá............................................................................................................05
7. Gia vị................................................................................................................06
8. Phụ gia.............................................................................................................07
9. Quy trình công nghệ......................................................................................08
10.Thuyết minh quy trình...................................................................................09
11.Thiết bị sản xuất..............................................................................................12
12. Biến đổi do vi sinh vật....................................................................................14
13. Sự xâm nhập của vi sinh vật..........................................................................16
14.Biến đổi của vi sinh vật trong suốt quá trình bảo quản và gây ươn hỏng.16
15.Vi sinh vật gây ươn hỏng cá...........................................................................17
16. Bao bì...............................................................................................................18
17.Chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm.................................................................20
18.Các dạng hư hỏng thường gặp ở xúc xích.....................................................22
19.Bảo quản sản phẩm.........................................................................................22
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................23
1
công nghệ sản xuất xúc xích cá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ sản xuất xúc xích cá - Người đăng: lamgiaan211200715
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
công nghệ sản xuất xúc xích cá 9 10 712