Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất xúc xích

Được đăng lên bởi ttktp2012
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVGD : TS. Leâ Vaên Vieät Maãn

Seminar:

QUY
TRÌNHTIEÄT
COÂNG
NGHEÄ SAÛN XUAÁT
XUÙC XÍCH
TRUØNG

Nhoùm 51

MUÏC LUÏC
Trang
Toång quan ……………………………….................…………………………….4
Phaàn I: Nguyeân lieäu…………………….................. .. . . . …….6
1/ nguyeân lieäu chính ...................................... 6
1.1/ Thòt heo ................................................... 6
1.1.1/ Phaân loaïi .............................................. 6
1.1.2/ Caáu truùc thòt ......................................... 6
1.1.3/ Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa thòt............. 6
1.1.4/ caùc daïng hö hoûng cuûa thòt .................. 8
1.2/Môõ heo...................................................... 9
1.3/ Da heo...................................................... 9
1.4/Tieâu chuaån ñaùnh giaù nguyeân lieäu......... 9
2/Phuï lieäu .......................................................10
2.1/nöôùc ñaù vaûy.............................................. 10
2.2/Protein ñaäu naønh ..................................... 10
2.3Tinh boät...................................................... 10
3/Gia vò............................................................ 11
3.1/Muoái tinh ..................................................11
3.2/Boät ngoït.....................................................11
3.3/Ñöôøng ....................................................... 11
3.4/Boät tieâu......................................................12
4/Phuï gia ......................................................... 12
4.1/Muoái Nitrite.............................................. 13
4.2/Tari.............................................................13
4.3/Vitamin C................................................ 13
Phaàn II: Sô ñoà quy trình coâng ngheä........................ 14

1/Sô ñoà quy trình coâng ngheä saûn
xuaát xuùc xích tieät truøng .......... 15
2/Thuyeát minh quy trình coâng ngheä............. 16
2.1/ Caáp ñoâng ................................................ 16
2.2/Raõ ñoâng .................................................... 17

2.3/Röûa............................................................ 18
2.4/Quùa trình xay thoâ..................................... 18
2.5/Quaù trình xay nhuyeãn.............................. 19
2.6/Quaù trình nhoài & ñònh löôïng .................. 20
2.7/Tieät truøng ................................................. 20
2.8/Saáy khoâ......................................................
2.9/Hoaøn thieän ..................
Seminar:
QUY TRÌNH
COÂNG NGHEÄ SAÛN
XUAÁT
XUÙC
XÍCH
TIEÄT
TRUØNG
GVGD
:
TS.
Leâ
Vaên
Vieä
t
Maã
n
Nh
o
ù
m
5
http:/ /
www.eboo k .edu. v n
1
Công nghệ sản xuất xúc xích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất xúc xích - Người đăng: ttktp2012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Công nghệ sản xuất xúc xích 9 10 595