Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sinh học Biotechnology

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIOTECHNOLOGY
“Ñöôïc hieåu laø moät coâng ngheä maïnh, can thieäp
tröïc tieáp vaøo gen vaø teá baøo, nhaèm caûi bieán söï soáng
phuïc vuï cho lôïi ích chính ñaùng cuûa con ngöôøi…”
-Phöông phaùp maïnh
-Kyõ thuaät maïnh
-Taøi chính maïnh
-Trí tueä maïnh
-Sản phẩm mạnh

Beân caïnh CNSH truyeàn thoáng

Vai trò
các chất
trong
thực phẩm
với
tế bào

ATP

ATP

ATP

SINH HOÏC CUÛA THÖÏC PHAÅM CHÖÙC NAÊNG

Vai troø ngoaïi baøo (thuï ñoäng)
(Giuùp ñôõ moâ vaø cô quan söû duïng
toát caùc saûn phaåm cuûa teá baøo)

Vai troø noäi baøo (chuû ñoäng)
(Kích hoaït vaøo noäi baøo,“ñaët haøng”
cho teá baøo saûn xuaát hay hoaït ñoäng)

Laøm thay ñoåi tính thaám maøng tb
(Protein G)

Keânh ion

Adenyl
cylase
ATP

Maøng teá baøo
3’,5’- cAMP + PP

Phospho-diesterase

5’- AMP

(Cô cheá thoâng tin noäi baøo)

Hoaït hoùa enzyme (thoâng tin noäi baøo)
Caùc protein
kinase

cAMP
ADP

Maøng teá baøo

E
E’

+ ATP
Cô chaát A
baát hoaït

Phosphoryl hoùa

Taïo doøng thaùc E’

Cô chaát A
hoaït ñoäng

...
BIOTECHNOLOGY
Ñöôïc hieåu laø moät coâng ngheä maïnh, can thieäp
tröïc tieáp vaøo gen vaø teá baøo, nhaèm caûi bieán söï soáng
phuïc vuï cho lôïi ích chính ñaùng cuûa con ngöôøi…”
-Phöông phaùp maïnh
-Kyõ thuaät maïnh
-Taøi chính maïnh
-Trí tueä maïnh
-Sn phm mnh
Beân caïnh CNSH truyeàn thoáng
Công nghệ sinh học Biotechnology - Trang 2
Công nghệ sinh học Biotechnology - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công nghệ sinh học Biotechnology 9 10 678