Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sinh học học thực phẩm

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM

Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

GiỚI THIỆU MÔN HỌC





Tên môn học
: Công nghệ sinh học TP
Thời lượng
: 15 tiết LT
Giảng viên
: ThS. Phạm Hồng Hiếu
Trang web
:

honghieu
 Email
: hieuphamhong@yahoo.com

ĐỀ CƯƠNG CHI TiẾT
Chương 1: Mở đầu
1.1. Giới thiệu công nghệ sinh học thực phẩm
1.2. Lịch sử phát triển và triển vọng

Chương 2: Công nghệ sinh học và vấn đề tạo nguồn
nguyên liệu cho công nghệ thực phẩm
2.1. Công nghệ sinh học cổ điển tạo nguồn nguyên liệu
cho công nghệ thực phẩm
2.2. Công nghệ sinh học hiện đại tạo nguồn nguyên liệu
cho công nghệ thực phẩm

Chương 3: Ứng dụng vi sinh vật trong CNTP
3.1. Công nghệ sản xuất sinh khối tế bào (tự học)
3.1.1. Sản xuất nấm men từ rỉ đường
3.1.2. Sản xuất và thu nhận tảo

...
CÔNG NGH SINH HC THC PHM
Quá kh - Hin ti - Tương lai
Công nghệ sinh học học thực phẩm - Trang 2
Công nghệ sinh học học thực phẩm - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công nghệ sinh học học thực phẩm 9 10 660