Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM BIOETHICS

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG NGHỆ SINH HỌC
THỰC PHẨM
BIOETHICS

Caùc nhaø khoa hoïc Vieät nam ñaõ taïo ra
thöïc vaät mang gen ngöôøi

Teá baøo ngöôøi phaùt trieån
trong quaû thò thaønh Coâ Taám

Những tranh luận về những ảnh hưởng
của kỹ thuật biến đổi di truyền đã kéo dài
nhiều năm và xoay quanh những đóng góp
tích cực và tiêu cực của chúng

CÔNG NGHỆ SINH HỌC
…NHƯ CON DAO HAI LƯỠI !

BIOETHICS

COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC COÙ THEÅ CHAØ ÑAÏP LEÂN
SÖÏ VÓ ÑAÏI CUÛA TÖÏ NHIEÂN VAØ CUÛA DARWIN

Giaùm muïc Malcolm Brown thay maët
Nhaø Thôø Anh:
“Charlers Darwin, 200 naêm sau ngaøy sinh
cuûa oâng (1809), Nhaø Thôø Anh nôï oâng moät lôøi
xin loãi cho những hieåu laàm vaø nhöõng phaûn
öùng sai laàm cuûa chuùng toâi ngaøy xöa ñaõ khieán
cho nhieàu ngöôøi hieåu laàm oâng cho ñeán
taän ngaøy nay”

Charles Darwin (12/2/1809 – 19/4/1882)

(Theo Daily Mail)

...
CÔNG NGH SINH HC
THC PHM
BIOETHICS
CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM BIOETHICS - Trang 2
CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM BIOETHICS - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM BIOETHICS 9 10 101