Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sinh học và một số ứng dụng

Được đăng lên bởi Hoa Linh Lan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C«ng nghÖ sinh häc
vµ mét sè øng dông

C«ng nghÖ sinh häc
CNSH hiện đại bao gồm các lĩnh vực :
- Công nghệ di truyền (Genetic engineering).
- Công nghệ tế bào (Cell engineering).
- Công nghệ vi sinh vật/Công nghệ lên men (Microbial
engineering/Fermentation engineering).
- Công nghệ enzym/protein (Enzym/Protein
engineering).
- CNSH môi trường (Environmental biotechnology)

Công nghệ gen
- C«ng nghÖ di truyÒn còng gäi lµ CN

gen, Kü thuËt t¸i tæ hîp  ADN (DNA
recombination ) thùc hiÖn viÖc chuyÓn
gen ®Ó t¹o ra c¸c tÕ bµo hoặc cã thÓ
mang c¸c gen míi nhằm t¹o ra
những vËt chÊt cÇn thiÕt.

Công nghệ gen

S¬ ®å c«ng nghÖ cÊy truyÒn gen
hay kü thuËt t¸i tæ hîp gen

Công nghệ gen
Kü thuËt di truyÒn bao gåm c¸c thao t¸c:
- X¸c dÞnh c¸c gen cã lîi trªn c¸c tÕ bµo
sinh vËt kh¸c nhau.
- Sö dông enzim ®Æc hiÖu ®Ó c¾t lÊy ®o¹n
gen ®ã.
- C¾t DNA vßng cña vi khuÈn (plasmid)
- Nèi ®o¹n gen cÇn thiÕt víi DNA cña vi
khuÈn  thu ®­îc DNA t¸i tæ hîp.

Công nghệ gen
• DNA t¸i tæ hîp ®­îc cÊy trë l¹i vi khuÈn.
• Vi khuÈn ®­îc nu«i cÊy trong m«i tr­êng thÝch
hîp ®Ó nh©n lªn nhanh chãng
• Sö dông kü thuËt t¸ch chiÕt tinh chÕ ®Ó thu lÊy
c¸c chÕ phÈm cÇn thiÕt.

Công nghệ gen
Vi khuÈn sö dông ®Ó ghÐp nèi gen th­êng dïng lµ
E.Coli. E.Coli mang mét sè ®Æc ®iÓm rÊt thuËn lîi
cho viÖc cÊy truyÒn gen:
-E.Coli mang DNA d¹ng vßng
-E.Coli sinh s¶n rÊt nhanh nhê vËy gen t¸i tæ hîp
®­îc nh©n b¶n rÊt nhanh chãng víi sè l­îng lín.

Mét sè øng dông cña c«ng nghÖ gen
C«ng nghÖ gen ®­îc øng dông rÊt nhiÒu
nh­
chÕ t¹o insulin

Mét sè øng dông cña c«ng nghÖ gen
 c¸c lo¹i vaccin t¸i tæ hîp ( phòng chống
viêm gan B, viêm não Nhật Bản, dịch tả, sởi,
bại liệt, dại, sốt rét, lở mồm long móng...)
CN gen tạo cơ sở điều trị các bệnh di
truyền mà trước đây hoàn toàn chịu bó
tay: bệnh nhiễm sắc thể thường, bệnh
NST giới tính, hội chứng đa bội thể, bệnh
đa gen, bệnh phân tử, một số bệnh ung
thư...

Mét sè øng dông cña c«ng nghÖ gen
 CN gen hỗ trợ hữu hiệu cho việc chọn
giống cây trồng: chọn giống đơn bội,
chọn giống đa bội, tạo dưa hấu không
hạt, chọn giống có hiệu suất quang hợp
cao, chọn giống mang gen cố định đạm
(không cần phân đạm), chọn giống mang
gen diệt sâu hại ( hạn chế sử dụng thuốc
trừ sâu), chọn giống kháng virus, chọn
giống giàu dinh dưỡng, chọn giống đề
kháng thuốc trừ cỏ...

Mét sè thµnh tùu vÒ c«ng nghÖ sinh häc ë ViÖt nam
•N©ng cao s¶n l­îng lóa nhê thµnh tùu cña c«ng nghÖ
gen.( ViÖn Di truyÒn n«ng nghiÖp)
•C«ng nghÖ cÊy truyÒn ph«i ®éng vËt
•S¶n xuÊt v¾c xin thó y b»ng c«ng ng...